Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ - 31.01.2018 r.

RELACJA Z XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

            Pierwsza w roku 2018 a zarazem XXXIII w bieżącej kadencji sesja RM odbyła się 31stycznia 2018 r. Po otwarciu obrad i przywitaniu wszystkich przybyłych na sesję nastąpiło przyjęcie porządku. Został on przyjęty bez zmian. Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniej XXXII Sesji RM. Po załatwieniu spraw regulaminowych radni przystąpili do procedowania nad projektami uchwał. Przygotowanych zostało dziewięć projektów uchwał dotyczących następujących zagadnień:

 • w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2018 r.  Wzorem lat poprzednich Przewodniczący Rady przygotował plan pracy rady na rok 2018. Plan został przyjęty przez radę bez uwag i poprawek.
 • w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej w Dobrej na 2018 rok.  Podobnie jak cała rada komisje stałe rady pracują w oparciu o swoje roczne plany pracy. Plan pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty z poprawką dotyczącą zdjęcia punktów zakładających opiniowanie i zatwierdzenie budżetu gminy na 2019 rok. Tymi problemami z racji terminów zajmie się już nowa rada.
 • w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu w Dobrej na 2018 rok.  Komisje stałe RM w trakcie bieżącej kadencji wypracowały sobie taką zasadę, iż większość posiedzeń odbywają na spotkaniach wspólnych. Dlatego radni zaproponowali na ostatnim posiedzeniu (29 stycznia 2018 r.) opiniując projekty planów pracy komisji by wyłączyć z nich zagadnienia, które zapisane są w planie pracy rady, gdyż te są analizowane na posiedzeniach wspólnych komisji. Przyjmując te ustalenia Przewodniczący Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedłożyli na sesji swoje plany pracy uwzględniające te sugestie. Plan pracy komisji z omówionymi poprawkami został przez radę przyjęty.
 • w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w Dobrej na 2018 rok. Analogiczna sytuacja miała miejsce przy tej uchwale. Podobnie jak w przypadku uchwały omawianej powyżej plan pracy komisji został przyjęty.
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącą własność Gminy Dobra. Przyjmując tą uchwałę rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu nr 1 w budynku pod nr 20 w miejscowości Dobropole wraz z udziałem do połowy działki o numerze 384/6 o pow. 0,0478 ha.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/174/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2020.  Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej, której zmiana dotyczy została przyjęta 29 września 2017 roku. Wydział Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oceniając merytorycznie program zalecił jego uszczegółowienie w niektórych aspektach. Niniejsza uchwała jest wykonaniem tego zalecenia. Przypomnę, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017 - 2023 jest ważnym strategicznym dokumentem pozwalającym na planowanie wielu zadań inwestycyjnych.
 • w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz  sposobu jej rozliczenia. Przyjęta uchwała określa zasady i tryb postępowania przy udzielaniu ze środków budżetu Gminy Dobra dotacji na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych zapewniających zaopatrzenie w wodę pitną dla mieszkańców naszej gminy. Uchwała zawiera załączniki, które ułatwiają proces ubiegania się o takie dotacje.
 • w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny” w Gminie Dobra na lata 2018 - 2020. Program jest jednym z ważniejszych dokumentów strategicznych gminy opracowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o kilka aktów prawnych od Konstytucji RP zaczynając. Jego celem jest realizowanie przez wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie i dziecku.
 • w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łobez a Gminą Dobra dotyczącego świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańcom Gminy Dobra przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie. Podjęta uchwała wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Łobez a gminą Dobra w sprawie powierzenia Gminie Łobez zadania publicznego w zakresie objęcia opieką i usługami przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie mieszkańców Gminy Dobra. Warto dodać, że nie pociąga to za sobą skutków finansowych dla budżetu Gminy Dobra.

W kolejnym punkcie porządku obrad radni przyjęli sprawozdania stałych komisji rady za rok 2017.

Następnie Burmistrz przedstawił informację o swoich działaniach w okresie między sesjami. Burmistrz zajmował się następującymi sprawami:

 • przygotowanie poprawek do „Lokalnego Programu Rewitalizacji”
 • remontami kanalizacji na terenie Dobrej (w następnej kolejności na terenie Krzemiennej),
 • zwalczaniem skutków zimy, Burmistrz przy tej okazji podziękował Panu Karolowi Kromiszewskiemu za pomoc w tych działaniach,
 • przygotowanie do turnieju tańca, który ma się odbyć w Dobrej w dniu 10 lutego 2018 r.
 • podpisaniem umów na realizację działań publicznych z LKS „Sarmata” klubem „ARBOD”  oraz UKS przy gimnazjum,
 • podpisaniem umowy z CIS Łobez  na prace organizowane przez CIS na terenie naszej gminy,
 • uruchomieniem kursu komputerowego dla osób powyżej 25 lat (są jeszcze miejsca),
 • uzgodnieniami z wydawcą w sprawie  opracowania „Mapy gminy” z reklamami firm i instytucji działających na terenie naszej gminy,
 • rozmowy z kierownictwem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków i możliwości ich dofinansowania,
 • prowadzone były prace przedwiosenne na stadionie i w parku przy stadionie,
 • opracowaniem wniosku do programu „Strefa aktywności”(planowana lokalizacja przy ul. J.H. Dąbrowskiego)

Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz poinformował, że pojawiła się możliwość zakupu nowego wozu strażackiego przy udziale środków gminnych w wysokości 100 tys. zł.

Przewodniczący Rady poinformował o następujących sprawach:

 • podsumowując rok 2017 podkreślił, że wszystkie zadania zapisane w planie pracy rady zostały zrealizowane. W poprzednim roku odbyło się 9 sesji, rada podjęła 63 uchwały (od początku kadencji 200),
 • interpelacji radnego Kazimierza  Łojka skierowanej do Burmistrza w sprawie remontu drogi gminnej łączącej posesje nr 4 i 5 przy ul. Nowogardzkiej z drogą nr 144,
 • działaniach radnego Kazimierza Łojka w sprawie związanej z gospodarką ściekową na terenie Wojtaszyc i Wrześna, radny prowadzi korespondencję w tej sprawie z Prezesem Spółki ZGK w  Dobrej.

W ramach interpelacji, wniosków i zapytań poruszono następujące problemy:

Radny J. Kirejczyk

 • zapytał Burmistrza czy będzie w Urzędzie Miejskim w Dobrej utworzone stanowisko ds. promocji gminy (problem poruszony był kilkakrotnie w ostatnim roku). Burmistrz odpowiedział, że tak i przewiduje to w marcu b.r.

Radny E. Stanisławczyk

 • przypomniał o wielokrotnie już poruszonym problemie braku informacji w formie drukowanej, dotyczącej problematyki gminnej.

Radny P. Kerner

 • ponowił zgłaszany wcześniej problem nie działającego oświetlenia ulicznego w Bienicach (dwie ostatnio instalowane lampy)
 • zapytał, kto odpowiada za odśnieżanie dróg na terenie wsi Bienice. Burmistrz odpowiedział, że właściciel drogi w tym przypadku jest to droga powiatowa. Przy okazji Burmistrz zaznaczył, że kolejność i sposób odśnieżania zależy od kategorii drogi,
 • zapytał dlaczego nie jest eksploatowana zamiatarka. Burmistrz odpowiedział, że będzie używana w odpowiedniej porze roku.

Radny M. Białczak

 • zgłosił potrzebę powiadomienia właściciela nowego objazdu Dobrej o konieczności udrożnienia odwodnień drogowych.

Sołtys wsi Tucze Pani M. Sadłowska

 • poparła zgłoszoną przez radnego E. Stanisławczyka potrzebę wznowienia wydawania informacji o gminie w formie biuletynu.

Mieszkaniec Dobrej Pan M. Jawny

 • odniósł się krytycznie do inicjatywy organizowania w Dobrej turnieju tańca akcentując, że główny organizator - Szkoła Tańca „Astra” zarabia na imprezie sprzedając bilety a gmina nic z tego nie ma. Burmistrz odnosząc się do tej wypowiedzi wyjaśnił, że zasadniczą ideą tej imprezy jest promowanie gminy.
 • zgłosił problem związany z psami tzn. serią pogryzień przez nie zabezpieczone ze strony właścicieli psy. Rozwinęła się dość długa dyskusja podczas, której padło wiele rozmaitych propozycji rozwiązań. Podsumowując dyskusję Przewodniczący Rady poprosił - zwracając się do Burmistrza - by ze strony Urzędu Miejskiego zostały przygotowane wstępne propozycje np. dotyczące „czipowania”, ewentualnie inne. Takie propozycje rozwiązań z symulacją kosztów zostałyby przekazane odpowiedniej komisji RM celem zaopiniowania i w dalszej kolejności Burmistrz w porozumieniu z Radą Miejską mogliby wdrożyć odpowiednie rozwiązania.

 

Po wyczerpaniu listy zabierających głos Przewodniczący Rady podziękował mówcom za zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów gminy oraz wszystkim uczestnikom sesji za obecność i zakończył obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Józef  Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 05-03-2018 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator 05-03-2018 09:10