Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

Sesja została zwołana na 17 listopada 2017 r. Porządek sesji został uzupełniony o informacje Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej o bieżących działaniach spółki ze szczególnym uwzględnieniem wyników kontroli jakie były w ostatnim okresie przeprowadzone w obiektach, które eksploatuje spółka. Pan Prezes podkreślił, że po kontrolach na spółkę nie zostały nałożone żadne kary. Ponad to Prezes poinformował o działaniach prowadzonych przez ZGK, przygotowujących do inwestycji poprawiających gospodarkę ściekową na  terenie wsi Wojtaszyce i Wrześno. 

 

Rada przyjęła informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz wynikach egzaminów w Gimnazjum. Przedstawienie informacji oraz dyskusja miały miejsce podczas posiedzenia wspólnego Komisji RM w dniu 15 listopada 2017 r., na sesji informacja została formalnie przyjęta. Kolejna informacja dotyczyła oświadczeń majątkowych, które każdego roku składają radni. Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni złożyli swoje oświadczenia w wymaganym terminie. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim po przeprowadzonej analizie oświadczeń wskazał, że w przypadku 14 radnych stwierdzono nieprawidłowości w ich wypełnieniu. Najczęstszym błędem było nie określenie przynależności poszczególnych składników majątkowych  do majątku odrębnego bądź objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny dlatego Naczelnik Urzędu Skarbowego nie występował o kontrolę złożonych oświadczeń.

 

Po wysłuchaniu informacji rada przystąpiła do zasadniczej części każdej sesji czyli podejmowania uchwał. Tym razem procedowanych było 12 projektów uchwał, dotyczyły one następujących zagadnień:

 

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała dotyczy praktycznie wszystkich mieszkańców gminy. Radni podczas dyskusji na posiedzeniu komisji przyjęli koncepcję zróżnicowania stawek podatków od nieruchomości z rozdziałem na miasto i sołectwa przy czym różne stawki wystąpią w trzech pozycjach: grunty pozostałe; budynki mieszkalne; budynki pozostałe - garaże; budynki gospodarcze. Wszystkie stawki podatkowe na rok 2018 zainteresowani mogą znaleźć w opublikowanej na stronie internetowej urzędu miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W związku ze zmianami w ustawach podatkowych Rada Miejska zobowiązana jest do dokonania aktualizacji poszczególnych formularzy.

 

- w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. Minister Środowiska Rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 r. określił szczegółowe sposoby selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dokonano również ujednolicenia kolorystyki pojemników i worków dla poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie wraz ze wskazaniem sposobu ich oznaczenia. Wprowadzone powyższym rozporządzeniem zmiany spowodowały konieczność dostosowania przepisów prawa lokalnego  dotyczącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W najbliższym czasie pracownicy urzędu przygotują i rozpowszechnią broszury informujące szczegółowo o wprowadzonych zmianach.

 

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podobnie jak uchwała omówiona powyżej ta również wprowadza określone dostosowania do wymogów narzuconych Rozporządzeniem Ministra Środowiska, określając częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

- w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra w latach 2018 - 2022. Wypełniając wymogi ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, Administracja Mienia Komunalnego przygotowała Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobra na lata 2018 - 2022. Rada Miejska na mocy uchwały    program ten przyjęła.

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dobra wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. Uchwała ta pozwala na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Dobra lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie, położonego przy ul. Kościuszki 10/2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

- w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do związku międzygminnego pod nazwą „Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego” i przyjęcie jego statutu. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek, do którego na mocy przyjętej uchwały wstępujemy istnieje już 10 lat. Tworzy go 10 gmin powiatów drawskiego i łobeskiego. Oczekujemy, iż przystąpienie do związku pozwoli naszej gminie uzyskać wsparcie w realizacji niektórych zadań. Związek zajmuje się wieloma zagadnieniami: ograniczeniem ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb; zwiększeniem wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; poprawą zarządzania środowiskiem w celu ochrony istniejącego stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców; zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków; gospodarką odpadami; infrastrukturą drogową; promocją i edukacją. Związek pozyskuje dotacje od Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych.

 

- w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dobra do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.  Przyjęcie tej uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwały omówionej powyżej. Zgodnie ze statutem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego gmina uczestnicząca w związku wyznacza dwóch przedstawicieli. Jednym z nich jest Burmistrz, drugiego wyznacza Rada Miejska. Przedstawicielem wyznaczonym przez Radę jest radny Edward Stanisławczyk.

 

- w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2003 r. uchwalającą Statut Gminy Dobra. Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w swoich stanowiskach  stwierdziły, że ustalając progi liczbowe uprawniające do utworzenia klubu, rada powinna mieć na względzie występujące realia w tym liczebności rady. Ustanowienie progów na poziomie 1/3 składu rady, gdzie rada liczy 15 radnych jest na bardzo wysokim poziomie, co ogranicza zdolność zrzeszania się. W związku z tym, że w Statucie Gminy Dobra znajdowało się analogiczne uregulowanie Rada postanowiła zmniejszyć próg liczbowy radnych uprawnionych do utworzenia klubu radnych z 5 do 3 co w pełni zrealizuje prawo radnych do tworzenia klubów zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

 

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków.  Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z art. 117 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, zgodnie z tym zapisem jednostki samorządu terytorialnego prowadzące dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały, stwierdzają jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

- w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2017 rok. Tego typu uchwały podejmowane są co najmniej kilka razy w roku. Konieczność ich podejmowania wynika ze zmieniającej się dynamicznie sytuacji w realizowanym budżecie rocznym, nie wszystko da się przewidzieć, dlatego sukcesywnie zapisy budżetowe w określonych paragrafach muszą być porządkowane. Tym razem uchwała zwiększa dochody gminy o kwotę 86795 zł, na tę kwotę składa się 10 pozycji głównie pochodzących z różnych podatków i opłat. Zwiększa wydatki o kwotę 155860 zł na co składają się: kwota 50000zł podatku rolnego dla Izb Rolniczych, 45000 zł zwiększenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach, 25000 zł zaległych odsetek od podatku gminnego i kilka mniejszych kwot. Zmniejsza plan wydatków o kwotę 69065 zł, na co składa się 8 pozycji zmniejszających plan wydatków np. na zagospodarowanie przestrzenne, zasiłki i dodatki mieszkaniowe, na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

- w sprawie  udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej. Uchwałą tą Rada po raz kolejny wyraża zgodę na udzielenie dotacji dla OSP w Dobrej na zakup łodzi ratunkowej wraz przyczepą. Kwota dotacji to 5060 zł.

 

Po podjęciu uchwał, w ramach punktu 5 porządku uczestnicy sesji wysłuchali informacji z pracy Burmistrza z okresu między sesjami. Burmistrz poinformował, że w ostatnim okresie zajmował się następującymi sprawami:
- przygotowaniem projektu budżetu gminy na 2018 rok,
- zawarciem porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na ul. Zielonej oraz w sprawie prowadzonych prac przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Słowackiego,
- uzgodnienieniami z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie wyremontowania odcinka drogi nr 144 od ronda ( skrzyżowanie ulic J. Piłsudskiego i Gen. Bema) w kierunku Dobropola,
- spotkaniem z nowym zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- uzgodnieniem z mieszkańcami Wojtaszyc wykonania dodatkowych dwóch punktów oświetleniowych na terenie wsi.

 

Przewodniczący Rady poinformował o następujących sprawach:
- przypomniał radnym o terminach w jakich muszą być wykonane określone uchwałą działania radnych (komisji rady) związane z uchwaleniem budżetu gminy na rok 2018,
- poinformował zebranych o spotkaniu jakie odbyła delegacja gminy z Wicemarszałkiem Województwa  Tomaszem Sobierajem w związku ze złożoną petycją w sprawie remontu drogi wojewódzkiej  144 na odcinku położonym w obrębie naszej gminy. Konsekwencją wizyty u Wicemarszałka będzie wizyta  Pana Tomasza Sobieraja w naszej gminie w celu dalszych uzgodnień (planowany termin 05.12.2017r.).
- poinformował radnych o otrzymanym do wiadomości wniosku grupy nauczycieli, skierowanym do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej o zwrot ponoszonych przez nauczycieli kosztów przejazdów pomiędzy budynkami szkolnymi przy ul. Mieszczańskiej i ul. Strażackiej.

 

Ostatnim punktem obrad były interpelacje, wnioski i zapytania. W ramach tego punktu poruszono następujące problemy:

 

Radny P. Kerner

- zapytał Burmistrza dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na swoje pismo skierowane do Burmistrza przekazane 20.10.2017 r.  Burmistrz odpowiedział, że udzieli odpowiedzi do wtorku 21.11.2017r.

 

Radny R. Karaźniewicz

- poinformował zebranych o zakończeniu prac inwestycyjnych przy budowie osiedlowej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej. Jednocześnie przekazał podziękowania: Panu Burmistrzowi podkreślając zaangażowanie Pani Agnieszki Witkowskiej; Pani Marlenie Michalskiej - sołtys Dobropola; radnym oraz Prezesowi spółki ZGK Panu Krzysztofowi Wrześniowi.

 

Sołtys Anielina Pan R. Woźniak

- poinformował, że zakończył się skup jabłek i zapełnione są magazyny. W związku z tym zgłosił wniosek do Pana Burmistrza o złożenie zapotrzebowania na jabłka dla naszej gminy.

 

Sołtys Dobropola Pani M. Michalska

- poinformowała uczestników sesji, że w dniu 10 grudnia 2017 roku (niedziela) o godzinie 13:00 w miejskiej hali sportowej w Dobrej odbędzie się festyn charytatywny na rzecz ciężko chorego kilkumiesięcznego chłopca z Brodów. Pani Marlena poprosiła o wsparcie oraz przekazanie tej informacji w swoich środowiskach. Jednym z punktów festynu będzie loteria fantowa i licytacja. Organizatorzy proszą o dostarczenie darów, które zasilą loterię i licytację. Darowane rzeczy można składać u Pani Sołtys Dobropola lub w budynku Urzędu Miejskiego pok. Nr 5 u Pani Krystyny Drapikowskiej.

 

Po zrealizowaniu punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował za udział w Sesji i zamknął obrady.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej
Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 01-03-2018 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2018 15:23