Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobrej odbyła się 29 września 2017 r.. Porządek sesji zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobra został nieco zmieniony. Radni wprowadzili do porządku dodatkowy projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej. Po zrealizowaniu spraw regulaminowych radni przyjęli informację Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie naszej gminy. Jak wynika z przekazanej wcześniej Radzie Miejskiej informacji bezrobocie na terenie gminy, podobnie jak na terenie innych gmin powiatu łobeskiego systematycznie spada od wskaźnika 15,2 % na początku roku 2014 do 9,2 % na koniec czerwca 2017 r. Jak wynika z informacji bezrobotni z terenu naszej gminy korzystają z różnych form pomocy: otrzymali dotacje (3 osoby na  łączną kwotę 65.000 zł), refundacje za utworzone stanowiska pracy (5 stanowisk na łączną kwotę 105.000 zł), uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez PUP - 9 osób, odbywają staże - 21 osób, uczestniczą w robotach publicznych - 8 osób, w pracach społecznie-użytecznych - 11 osób, pracach interwencyjnych - 2 osoby. Ostatnie dane dotyczą I półrocza roku 2017, niektóre pozycje do końca lipca 2017 r.

 

Następna informacja dotyczyła sprzedaży lokali komunalnych. Informację przygotował Kierownik Administracji Mienia Komunalnego. Zapowiedź powstania takiego planu przedstawił Burmistrz pod koniec roku 2016. Radni po zapoznaniu się z planem i -przeprowadzonej dyskusji z kierownictwem AMK na wspólnym posiedzeniu komisji RM uznali, że plan jest zbyt ogólnikowy - stąd decyzja radnych by plan został uzupełniony o propozycje finansowe dla potencjalnych nabywców mieszkań.

 

Kolejnym punktem obrad sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu AMK za I półrocze 2017 r. Sprawozdanie po zgłoszeniu przez radnych drobnych uwag zostało przyjęte.

 

Kolejnym obszernym i ważnym,  przyjmowanym przez Radę dokumentem była informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2017 r., której integralną częścią jest informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. Informacja ta jest obligatoryjnie opiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Opinia RIO dotycząca omawianej informacji jest pozytywna.

 

Zasadniczą częścią każdej sesji jest podejmowanie uchwał. Podczas obrad XXIX Sesji RM radni podjęli następujące uchwały:

 

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2017 r. - skutkiem przyjętej uchwały jest zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o 8190,53 zł na co składają się wpływy: ze sprzedaży autobusu (wiekowy LDV) 800 zł; za wydatki majątkowe Funduszu Sołeckiego 1390,53zł.;darowizny od sponsorów na ECO-Warsztaty 6000zł. Zmniejszono plan dochodów gminy o 1443,53 zł za zwrot Funduszu Sołeckiego od Wojewody. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o 13257 zł na co składają się: zakup huśtawki dla sołectwa Dobropole za 7257,94 zł oraz darowizna na ECO-Warsztaty  6000,-zł. Zmniejszono plan wydatków o 6505,81 zł co wynika ze zmniejszenia planu zakupów materiałów dla sołectwa Dobropole.
Mam świadomość, że powyższy opis zmian budżetowych może być mało czytelny, wynika to jednak z procedur finansowych. Jeśli ktoś chciałby dodatkowych wyjaśnień można je uzyskać w biurze Pani Skarbnik Gminy.

 

- zmieniająca uchwałę nr XXVIII/163/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw w gminie Dobra - przyjęta uchwała nie wnosi żadnych istotnych zmian w uchwale nr XXVII/163/2017 RM w Dobrej z dnia 21 lipca 2017 r. (omówionej w relacji z XXVIII Sesji RM) jedynie porządkuje pod względem prawnym zapis ostatniego § 5dotyczące-go wejścia w życie uchwały.

 

- zmieniającą uchwałę nr XXVIII/167/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z plaży miejskiej na terenie Gminy Dobra - podobnie jak poprzednia uchwała w tym przypadku rada usuwa z regulaminu plaży punkt 6, bowiem zapis tego punktu jest wystarczająco regulowany poprzez zapis w punkcie 5. Zmiany, które Rada wprowadziła w dwóch wyżej omawianych uchwałach były wynikiem zakwestionowania omawianych zapisów przez Wydział Prawny Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Dobra - uchwała umożliwia sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 376/4 o powierzchni 0,0039 ha, nieruchomość stanowi nawis nad bramą wjazdową i stanowi całość z nieruchomością przyległą oznaczoną nr 376/2 i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

 

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych -  uchwała przekwalifiko-wuje  drogi powiatowe do kategorii dróg gminnych, są to ulice: Wojska Polskiego, 11 Listopada, Sportowa, 3 Maja, Jana Henryka Dąbrowskiego, Mickiewicza. Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Rada Powiatu w Łobzie Uchwałą nr XXXIV/203/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. pozbawiła kategorii dróg powiatowych wymienione wyżej ulice. Utrzymanie tych dróg pozostanie w gestii gminy Dobra. Warto jednak zaznaczyć, iż nie wpłynie to na zmniejszenie dotacji przyznawanej corocznie przez Zarząd Powiatu Łobeskiego na utrzymanie czystości, porządku oraz pielęgnacji zieleni.

 

- w sprawie uchylenia upoważnienia dla Kierownika Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - uchwała uchyla upoważnienie Kierownika Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej, dotyczące obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponad to decydującą przesłanką tego rozwiązania jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 roku dająca wykładnię prawną, że „Burmistrz posiada atrybut wyłączności działania jako organ podatkowy. Podmioty te są zatem umocowane do realizowania jego kompetencji, jednakże bez prawa delegowania ich w ramach dekoncentracji zewnętrznej”.

 

- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023 - Przyjęta uchwała pozwala wprowadzić do realizacji jeden z ważniejszych dla rozwoju gminy dokument „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017 - 2023” Ten wieloletni dokument planistyczny ma za zadanie koordynować i integrować różnorodne aktywności w zakresie rewitalizacji. Dokument ujmuje w sposób kompleksowy działania gminy. Dzięki wdrożeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji zwiększy się atrakcyjność gospodarcza Gminy  Dobra. Wymienione w Programie działania rewitalizacji przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców a także stworzona zostanie szansa do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz miejsc pracy. Objęcie obszaru Gminy Dobra Lokalnym Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się przez nią o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć z funduszy zewnętrznych w tym środków z Unii Europejskiej. Zachęcam mieszkańców gminy do zapoznania się z programem rewitalizacji, bezpośredni link: http://www.bip.dobragmina.com.pl/strony/menu/139.dhtml  lub korzystając z wersji „papierowej” w Urzędzie Miejskim w Dobrej.

 

- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej - Uchwała pozwala udzielić dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej w wysokości 16314.; zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi ratowniczej z przyczepą, defibrylatora oraz ubrania specjalnego. Sprzęt ten pozwoli zdecydowanie skuteczniej prowadzić akcje ratownicze, szczególnie na wodzie.

 

Kolejnym punktem obrad sesji była informacja Burmistrza o jego działaniach w okresie między sesjami. Burmistrz poinformował o następujących działaniach:

- przygotowaniach i realizacji imprez: „Zachodniopomorskie Warsztaty Ekologiczne”, dożynki gminne oraz rocznicy wybuchu II wojny światowej,
- ustaleniach dotyczących dowozu uczniów do szkół na rok szkolny 2017/2018,
- przeprowadzonym remoncie pomieszczeń na szatnie w szkole podstawowej i wyposażeniu wyremontowanych pomieszczeń w nowe szafki,
- wystąpieniu do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie Komisji szacującej straty w rolnictwie,
- zarządzeniu kompleksowej kontroli z zakresu BHP w Urzędzie Miejskim (kontrola została zakończona i w jej efekcie jest do wykonania kilka zaleceń),
- finałowych działaniach kończących przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017 - 2023. Burmistrz podkreślił, że w ramach realizacji planu będzie mogło być realizowane wiele projektów w tym najważniejsze: miejska oczyszczalnia ścieków, budynek komunalno-socjalny w Dobropolu, budowa remizy strażackiej w  Tucze oraz wiele innych np. dalsze zabezpieczenie ruin zamku w Dobrej z budową dodatkowych elementów architektury uatrakcyjniających teren, dalsza modernizacja „Szlaku Olbrzymów”, remont organów kościelnych, prace na plaży miejskiej (budowa elementów sportowo-rekreacyjnych), remont pomieszczeń piwnicznych w szkole podstawowej. Po przekazaniu informacji Burmistrz oznajmił, że musi opuścić salę obrad - co uczynił. Radni uznali to jako lekceważenie Rady i w kilku wypowiedziach ocenili bardzo krytycznie.

 

W dalszej części obrad Sesji Przewodniczący RM poinformował o działaniach swoich i rady w okresie od poprzedniej sesji. Były to następujące zagadnienia:

- rozmowy z przedstawicielami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na temat ewentualnego przystąpienia do Związku naszej gminy, efektem spotkań jest pozytywna opinia radnych oraz Burmistrza. Ustaliliśmy, że podejmiemy odpowiednie działania zmierzające do przystąpienia do Związku. Mieszkańców chcę poinformować, że Związek istnieje już prawie dziesięć lat, tworzy go 10 gmin powiatu drawskiego i 4 łobeskiego (jesteśmy jedyną gminą z powiatu nienależącą do Związku). Związek zajmuje się głównie działalnością związaną z gospodarką wodno-ściekową i odnawialnymi źródłami energii. Gminy - członkowie związku -zobowiązane są do wnoszenia corocznego wkładu finansowego (3 zł od mieszkańca gminy) około 13 tys. rocznie. Liczymy jednak, że bycie członkiem Związku zaowocuje w najbliższej przyszłości ,  wsparciem w dziedzinie porządkowania spraw wodno – ściekowych szczególnie na terenach wiejskich.
- Komisja Społeczna Oświaty Kultury i Sportu zajmowała się w ostatnim czasie sprawami bezpieczeństwa. Na wniosek Rady Rodziców rozpatrywano problem przejścia dla pieszych w okolicach Biblioteki Miejskiej oraz potrzebą poprawy bezpieczeństwa w obrębie bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej. Pierwszy problem został zgłoszony odpowiedniej instytucji już w końcu stycznia 2017 r. Rada wystąpiła z pismem do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o potraktowanie sprawy priorytetowo. Druga sprawa jest w toku uzgodnień i wypracowania koncepcji poprawy bezpieczeństwa.
- Przewodniczący Rady przypomniał uczestnikom sesji, że kończy się pierwszy okres przygotowawczy do opracowywania projektu budżetu gminy na 2018 rok. Zgodnie z procedurami uchwalania budżetu, 30 września upłynął termin składania wniosków przez samorządy mieszkańców, stowarzyszenia, kluby sportowe itp.

 

Ostatnim punktem obrad są tradycyjnie interpelacje, wnioski i zapytania. W pierwszych wypowiedziach radni wyrazili ponownie swoje niezadowolenie z nieobecności Burmistrza, podkreślając, że wiele pytań, problemów, które mogłyby zostać omówione podczas sesji pozostanie bez wyjaśnienia. Głos zabierało wielu radnych i sołtysów, mówiono wiele o problemach związanych z gospodarką ściekową, nie sposób cytować wszystkich mówców dlatego przytoczę kilka bardziej ukierunkowanych wypowiedzi.

 

Radna Elżbieta Kusiak
- odczytała oświadczenie mieszkańców Wojtaszyc, w którym mieszkańcy opowiadają się by radni Rady Miejskiej nie wtrącali się w sprawy związane z oczyszczaniem ścieków na terenie Wojtaszyc.

 

Radny Przemysław Kerner
- ocenił rozliczenie ECO-Warsztatów 2017 jako mało szczegółowe i poprosił Panią Skarbnik o uzupełnienie rozliczenia o więcej szczegółów.

 

Sołtys wsi Tucze Marta Sadłowska
- wypowiedziała się krytycznie o kosztach poniesionych w związku z organizacją EKO-Warsztatów 2017 (76 tys. zł. z czego z budżetu gminy ok. 65 tys. zł.) odnosząc to do kosztów związanych z organizacją Dożynek Gminnych (koszt ok. 4 tys. zł), podkreślając rolniczy charakter gminy i potrzebę większego szacunku dla rolników.

 

O głos poprosił gość sesji i w kilku zdaniach wypowiedział się krytycznie o działaniach Burmistrza.

 

W końcowej fazie dyskusji kilku radnych zaproponowało zwołanie dodatkowej Sesji Rady Miejskiej poświęconej wynagrodzeniu Burmistrza. Wniosek został poddany pod głosowanie. Radni jednomyślnie przyjęli wniosek wskazując termin 17 października 2017 r.

 

Po zakończeniu dyskusji w ramach punktu 9 Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom sesji za udział i zamknął obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Dobrej.

 

Przewdoniczący Rady Miejskiej w Dobrej
Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 01-03-2018 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2018 15:21