Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

Sesja została zwołana na 21 lipca 2017 r. Porządek sesji zamieszczony na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dobra został rozszerzony w punkcie 4 (podjecie uchwał) o projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z plaży miejskiej zlokalizowanej na terenie Gminy Dobra o raz o prezentację dotycząca „Strategii Rozwoju dla Gminy Dobra na lata 2017 - 2026”.

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad po zrealizowaniu punktów regulaminowych zebrani wysłuchali i obejrzeli prezentację dotyczącą wymienionej wyżej strategii. Prezentację przeprowadził przedstawiciel firmy „Green Key” Pan Andrzej Karkowski. Wymieniona firma przez kilka ostatnich miesięcy opracowywała dla naszej gminy omawianą strategię. Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej BIP gminy Dobra (bezpośredni link http://dobragmina.pl/files/file/Strategia_Dobra_19.05.2017.pdf). Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem.

 

Kolejnym punktem obrad była informacja o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy. Aktualnie funkcjonuje 10 takich organizacji. Ich przedstawiciele zostali przez Radę Miejską zaproszeni na sesję. Z zaproszenia skorzystało sześć organizacji. Podczas dyskusji kilku przedstawicieli organizacji pozarządowych zapoznało zebranych z  problematyką jaką ich organizacje się zajmują.

 

Następnie radni przyjęli informację o przygotowaniach do organizacji roku szkolnego 2017/2018 w naszych placówkach oświatowych. Informacja została przedstawiona przez Dyrektora ZPO Pana Krzysztofa Motylińskiego na posiedzeniu połączonych komisji RM w dniu 18 sierpnia b.r. Zasadniczo przygotowania zarówno kadrowe jak i bazowe przebiegają planowo. Problemem jest zagrożenie nie dokończenia remontu na zewnątrz budynku szkoły podstawowej. Radni zaapelowali by Burmistrz zmobilizował dodatkowe siły pozwalające zakończyć prace przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

Następnym punktem obrad było podjęcie uchwał. Na XXVIII Sesji RM Radni podjeli następujące uchwały:

 

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2017 rok. Podjęta uchwała pozwala dokonać następujących zmian:
zwiększyć plan dochodów budżetu gminy w kilkunastu rozdziałach o łączną kwotę 45.130 zł.
zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy w kilku rozdziałach o łączną kwotę 26.000 zł
zwiększyć plan wydatków budżetu gminy w kilku rozdziałach o łączną kwotę 52.439,94 zł.
zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy w kilku rozdziałach o łączną kwotę 33.305,94 zł

 

- w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw w gminie Dobra. Przyjęta uchwała zmienia dość radykalnie sposób wypłacania i wysokość stawki diety dla sołtysów naszej gminy. Dotychczas sołtysom przysługiwała dieta w wysokości  140 zł za obecność na sesji Rady Miejskiej. Nowa uchwała wprowadza zasadę wypłacania naszym sołtysom z tytułu pełnienia i wykonywania funkcji zryczałtowanej diety miesięcznej w wysokości 300 zł. Za nieobecność sołtysa na sesji Rady Miejskiej dieta zostanie pomniejszona o 20%.

 

- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra. Na wniosek dotychczasowego dzierżawcy Rada wyraziła zgodę na dłuższą niż 3 lata dzierżawę (10 lat) jednocześnie wyrażając zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działkę nr 125/1 o powierzchni 0,2525 ha w obrębie Dobra.

 

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości lokalowej przez jego właściciela. Uchwała pozwala dokonać podziału nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonego przy ul. Ofiar Katynia 10/2 w Dobrej na działce oznaczonej nr 334/1. Podział nieruchomości lokalowej umożliwi wnioskodawcy wyodrębnienie trzech lokali niemieszkalnych usytuowanych w  budynkach gospodarczych.

 

- w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju dla Gminy Dobra na lata 2017-2026”. Przyjęta uchwałą strategia formułuje zadania do realizacji, które są możliwie bliskie oczekiwaniom i potrzebom społeczności Gmina Dobra. Przyjęcie strategii stanowi formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

- w sprawie zmiany regulaminu korzystania z plaży miejskiej zlokalizowanej na terenie gminy Dobra.  Uchwała wprowadza dwie zmiany do obowiązującego dotychczas regulaminu plaży. Pierwsza zmiana dotyczy zarządcy - dotychczas Urząd Miejski, po zmianie Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej. Druga zmiana to wprowadzenie do punktu 3 (zabrania się) wprowadzania na teren plaży i do wody psów i innych zwierząt. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.

 

W ramach punktu informacja Burmistrza z pracy między sesjami, Pan Burmistrz poinformował zebranych o następujących działaniach:
- dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, spotkanie z mieszkańcami Wojtaszyc na temat planów działania w tym zakresie na terenie Wojtaszyc, ukończonych pracach inwestycyjnych oczyszczalni ścieków w Grzęźnie (trwają prace wykończeniowo-porządkowe), uzgodnieniach z sołtysem Anielina w sprawie zaopatrzenia w wodę tej miejscowości.
- trwających remontach w obiektach oświatowych,
- spotkaniu z przedstawicielami firmy „Futrex” (ferma norek w Wojtaszycach) w sprawie nasadzeń zastępczych na terenie przy ul. Gen.H.Dąbrowskiego.
- podpisaniu listu intencyjnego w sprawie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (ma to związek z planami gazyfikacji gminy),
- rozmowach z Zarządem Dróg Powiatowych w Łobzie w sprawie poprawy bezpieczeństwa,
- podjętej (na wniosek  Rady Miejskiej) inicjatywie przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego mających na celu ewentualne przystąpienie naszej gminy do związku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował uczestników sesji o działaniach  Przewodniczącego i RM w okresie od poprzedniej sesji, dotyczyły one następujących zagadnień:
- podjęcie działań zmierzających do rozpatrzenia skargi dotyczącej dotacji dla Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach. Po negocjacjach trójstronnych (Burmistrz, organ prowadzący szkołę, Rada Miejska) udało się osiągnąć kompromis, w którego następstwie skarga została wycofana,
- Rada Miejska zaakceptowała prośby o wsparcie finansowe z budżetu RM dla UKS „Arbod” (400 zł.) oraz MG LKS „Sarmata” (1.000,- zł),
- wyjaśnienie przyczyn nie przeprowadzenia dotychczas prac modernizacyjnych na drodze dojazdowej na działce 456 przy ul. J.Piłsudskiego. Z prośbą o pomoc zwrócił się do RM zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej. Niestety jak wynika z wyjaśnień Burmistrza poza ustawieniem znaku zakazu postoju inne prace wymagają poważniejszych nakładów finansowych i uzależnione są od zaplanowania ich w budżecie gminy na 2018 rok.
- otrzymaliśmy ofertę z propozycją rozwiązań energetycznych opartych o skroplony gaz ziemny LNG. Wstępne rozeznanie jest raczej pesymistyczne (wysokie koszty), chcemy jednak zorganizować spotkanie z przedstawicielem firmy „Barter” by poznać więcej szczegółów,
- rozpatrywaliśmy inicjatywę Pani Krzemińskiej-Pagińskiej dotyczącą zainteresowania się chronionym ptakiem - bąkiem bytującym w okolicach jeziora Tuczno (jezioro w Dobrej). Opinia pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie sugeruje, by raczej nie tworzyć specjalnej strefy ochronnej, gdyż nie ma takiej potrzeby, gdybyśmy jednak chcieli to zrobić musimy mieć konkretne uzasadnienie (sam fakt bytowania nie może być uzasadnieniem). Nie bez znaczenia są też koszty jakie należy zaplanować podejmując niezbędne działania. Wreszcie stworzenie strefy ochronnej to szereg nakazów i zakazów jakie należy restrykcyjnie przestrzegać. Wobec powyższego rada nie znajduje uzasadnienia do prowadzenia dalszych działań w związku z tą inicjatywą. Dziękujemy inicjatorce za troskę o środowisko przyrodnicze.
- wystąpiliśmy z inicjatywą podjęcia rozmów mających na celu przystąpienie do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Liczymy na to, że ewentualne członkostwo w związku pozwoli nam pozyskać dodatkowe fundusze głównie w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

 

W ramach interpelacji, wniosków i zapytań poruszono następujące problemy:

 

Radny Wiesław Graczykowski
- zgłosił wniosek by naprawić drogę z miejscowości Tucze do jeziora Woświn.

 

Radny Przemysław Kerner
- zapoznał zebranych z fragmentami informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącej  wyników kontroli prowadzonych w marcu 2017 r. na obiektach oczyszczalni ścieków w Grzęźnie i Dobrej,
- zaprezentował zebranym tabele z dokumentów finansowych spółki ZGK w Dobrej zwracając uwagę na wartość finansową środków transportu oraz kwoty uzyskane z podnoszenia stawek opłat za wodę i ścieki i ich przeznaczenie,
- zapytał Burmistrza czy prowadzone są karty drogowe dla samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim. Burmistrz odpowiedział, że nie.

 

Radny Jan Florczak
- zapytał jak będzie zagospodarowana kwota 20.000,- zł przeznaczona na budowę świetlicy w miejscowości Wrześno. Burmistrz zaproponował spotkanie w tej sprawie.

 

Radny Edward Stanisławczyk
- wypowiedział się ogólnie o inwestycjach, szczególnie tych z kategorii odnawialnych źródeł energii, konkludując, że zazwyczaj jeśli planuje się takie inwestycje to podnosi się fala krytyki ze strony różnych grup społecznych.

 

Sołtys wsi Tucze Marta Sadłowska
- zapytała kiedy sołectwa otrzymają stawki funduszy sołeckich (pytanie zostanie przekazane pani Skarbnik Gminy).

 

Gość sesji Kamil Adamek
- zwrócił uwagę na potrzebę wyremontowania niektórych urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej,
- zaapelował do Burmistrza by przygotować do zagospodarowania plac za budynkiem Biblioteki Miejskiej do wykorzystania przez przedszkolaków. Rada Rodziców deklaruje, że zagospodaruje plac jeśli zostanie oczyszczony.

 

Po wyczerpaniu wypowiedzi radnych, sołtysów i gości Przewodniczący zakończył obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 01-03-2018 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Administrator 01-03-2018 15:21