Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

Sesja odbyła się 26 maja 2017 roku zgodnie z przyjętym w części regulaminowej porządkiem. Porządek zamieszczony przed sesją na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrej został przez radę uzupełniony o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminach Powiatu Łobeskiego”.

 

Po załatwieniu spraw regulaminowych rada wysłuchała informacji i ocen.
Informując o projektach z wykorzystaniem środków zewnętrznych Burmistrz wymienił imprezę plenerową pod nazwą „Piknik rodzinny” której koordynatorem był Pan Kamil Adamek. Piknik odbył się 29 kwietnia br. na terenie „Orlika" w Dobrej.  Mimo niesprzyjającej pogody cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. Koordynator Pan Kamil Adamek zapowiedział kontynuację imprezy w roku przyszłym. Burmistrz poinformował, że można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu „SPOŁECZNIK”. Program kierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w porozumieniu ze stowarzyszeniami.

 

Przedstawiając informację o zakwalifikowanych wnioskach o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych Pani Mariola Skibiszewska poinformowała, że do zespołu wspierającego inicjatywy lokalne wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek dotyczył wspomnianego wyżej „Pikniku Rodzinnego”, został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie.

 

Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy przedstawiła Pani Edyta Klepczyńska - Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Resku. Podsumowując ocenę przygotowaną przez Komendanta Komisariatu Policji w Resku Grzegorza Łydzińskiego referująca stwierdziła, że stan bezpieczeństwa, występujące zagrożenia, ujawnione tendencje przestępczości należy ocenić, iż w 2016 roku zadania wykonane zostały w stopniu satysfakcjonującym. Notowana ogólnie tendencja wzrostu dynamiki przestępczości - zwłaszcza postępowań przygotowawczych uznawanych za najbardziej dokuczliwe społecznie uzasadnia wysuwanie prognozy na kolejny rok, zakładającej, że będzie to jedno z najważniejszych wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Efekty pracy jednostki i stopień realizacji zadań  i celów strategicznych przy wydatnym wsparciu samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zewnętrznych przełożyły się na utrzymanie wysokiego poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Po zreferowaniu oceny bezpieczeństwa Pani Kierownik przekazała zebranym na sesji optymistyczną wiadomość, że we wrześniu 2017 r. rozpoczęty zostanie remont kapitalny budynku komisariatu Policji i w następstwie remontu przywrócone funkcjonowanie Posterunku Policji w Dobrej.

 

Kolejną informację dotyczącą oceny funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie Pan Jacek Dziurdź. Podsumowując swoją ocenę stwierdził, że stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Dobra jest na poziomie dobrym. Jednostka OSP Dobra  jest w stanie samodzielnie podjąć czynności ratownicze w zakresie specjalistycznym na wystarczającym poziomie. Istotnym problemem są zbyt długo użytkowane samochody bojowe (30, 45 lat).

 

Po przyjęciu informacji i ocen radni przystąpili do procedowania projektów uchwał:

 

- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminach Powiatu Łobeskiego” Przyjęcie tej uchwały pozwala przystąpić naszym placówkom oświatowym do projektu pod w/w nazwą i jego realizację. Do projektu przystępują gminy: Resko, Dobra, Radowo Małe i Węgorzyno a jego wartość to 450.000 zł.

 

- w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra. Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 512/23 o pow. 0,1409 ha, obręb Dobra.

 

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego działki nr 350, obręb Dobra. Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Dobra od osób fizycznych nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr działki 350, obręb Dobra o pow. 0,0228 ha.

 

- w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej. W dniu 05 maja br. do Rady Miejskiej wpłynęła anonimowa skarga zarzucająca Burmistrzowi niezgodne z prawem publikowanie filmów z udziałem dzieci bez zgody rodziców. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DZ.U. Nr 5 poz. 46) skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

- w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucze. Podjęta uchwała wyraża zgodę na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucze z przeznaczeniem na budowę remizy strażackiej w wysokości 20.000 zł.

 

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2017 rok.  Uchwała pozwala dokonać zmian w budżecie gminy Dobra na rok 2017 w następujący sposób:
W § 1 dokonujemy przesunięcia wydatków w ramach działów:
10.000 zł zwiększamy plan wydatków na zakup materiałów na drogach gminnych,
5.000 zł zwiększamy plan wydatków na gwarancje zatrudnienia w ramach robót publicznych,
20.000 zł zwiększamy plan wydatków na zakup materiałów dla sołectwa Wrześno,
20.000 zł zwiększamy plan wydatków na dotację dla OSP w Tucze,
50.000 zł zwiększamy plan wydatków na organizację imprezy masowej w Dobrej
105.000 zł zmniejszamy plany wydatków na zapłatę za remont ruin zamku.

 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.  Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2016 rok.

 

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Dobrej. Po zapoznaniu się z:
1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2016 r,
2. Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2016 r.
3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
4. Informacją o stanie mienia Gminy.
5. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
6. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej
Rada udzieliła Burmistrzowi Dobrej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

 

Po podjęciu uchwał zebrani wysłuchali informacji Burmistrza z jego pracy między sesjami. Burmistrz poinformował o następujących działaniach:
- podjęciu inicjatywy w sprawie podniesienia diet dla sołtysów naszej gminy (projekt uchwały będzie przygotowany na następną sesję RM ),
- spotkaniu z Marszałkiem województwa zachodniopomorskiego w sprawie inwestycji drogowych,
- podjęciu uzgodnień porządkujących kategorie dróg na terenie gminy (gminne, powiatowe, wojewódzkie),
- nadzorowaniu projektu oświatowego (pierwsza z podejmowanych uchwał),
- prowadzeniu bieżącego nadzoru nad prowadzonymi remontami,
- wymianie lamp oświetleniowych na ulicy Błotnej i oznakowaniu niebezpiecznych miejsc,
- koordynowaniu współpracy z Lokalną Grupą Działania w Łobzie,
- organizacji świąt - 3-Maja i Święta Flagi, przy tej okazji Burmistrz podziękował OSP w Dobrej za wydatną pomoc przy organizacji tych świąt.
- udziale gminy w „Łobeskiej Babie Wielkanocnej”, szczególne podziękowania Burmistrz skierował do naszych sołtysów.
- pracach konserwacyjnych nawierzchni na „Orliku”.
- niwelacji terenu przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego, (po pytaniach o koncepcję zagospodarowania tego terenu Burmistrz zapowiedział przedstawienie roboczej koncepcji na następną sesję RM).

 

Informując o działaniach rady w okresie między sesjami Przewodniczący Rady zrelacjonował inicjowane przez radę spotkania i konsultacje związane z miejską oczyszczalnią ścieków. Na tym etapie rada wyczerpała swoje możliwości i oczekuje propozycji rozwiązań ze strony Burmistrza.

 

W ramach interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszono następujące problemy:

 

Radny P. Kerner
- zapytał czy są załatwione formalności legalizujące budowę pomostu nad jeziorem w Dobrej

Burmistrz odpowiedział, że pomost wybudowany został legalnie.

 

Sołtys wsi Tucze M. Sadłowska
- zaproponowała by okresowo (np. raz w miesiącu) kierować kilkuosobowe grupy pracowników wykonujących prace publiczne na teren wsi.
- poprosiła o interwencję w sprawie przystanku autobusowego w Tucze.

W obydwu przypadkach Burmistrz zapowiedział pozytywne rozwiązanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym i zamknął obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Dobrej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 01-03-2018 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Administrator 01-03-2018 15:21