Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

Sesja odbyła się w dniu 31 marca 2017 r. Porządek zamieszczony przed sesją na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zasadniczo nie uległ zmianie. Wprowadzono jedynie dwa miłe akcenty okolicznościowe. Pierwszy to wręczenie honorowych odznak „zasłużony dla rozwoju sportu i turystyki”. Na wniosek Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arbod” Pana Janusza Łukomskiego Burmistrz Dobrej wręczył odznaki Pani Bogumile Hell i Panu Marcelowi Dubajowi. Drugim miłym akcentem był jubileusz 10 lat sołtysowania przez Panią Martę Sadłowską sołtysa wsi Tucze. Pani Marcie złożono życzenia, otrzymała również upominek od koleżanek i kolegów sołtysów.

 

Po zatwierdzeniu spraw regulaminowych radni oraz pozostali obecni na sesji wysłuchali informacji o funkcjonowaniu placówek służby zdrowia. Informację przedstawił Pan Jan Słaby Z-ca Dyrektora Samodzielnego Rejonowego Publicznego Szpitala w Nowogardzie.

 

Następna informacja dotyczyła działań Centrum Integracji Społecznej w Łobzie.  Informację połączoną z prezentacją wizualną przedstawił Dyrektor CIS Pan Łukasz Wójcicki. Uzupełnieniem tej informacji było wystąpienie Pani Bożeny Zareckiej Dyrektora Lokalnej Grupy Działania w Łobzie. Warto podkreślić, że Pani Dyrektor informowała o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach projektów unijnych. Wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia osób i organizacji LGD uruchamia na terenie gminy punkt konsultacyjny w dniach 3, 10, 24 kwietnia br. będą pełnione w budynku Urzędu Miejskiego dyżury przez pracownika LGD.

 

Kolejna informacja dotyczyła funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu czyli sołectw. Sołtysi kolejno mówili o swoich działaniach o potrzebach i problemach. Niestety problemów i potrzeb jest wiele. Część bardzo poważnych i pilnych  - jak brak wody w Anielinie, część wymagających określonych nakładów finansowych (często nie do udźwignięcia przez fundusz sołecki) jak remonty świetlic, naprawy chodników, dróg, uzupełnienie oświetlenia i wiele innych. Wszystkie zgłoszone potrzeby zostały skrupulatnie zanotowane przez Pana Burmistrza i będą w miarę możliwości sukcesywnie realizowane bądź wspierane. Radni przyjęli ustalenie, że do tego „rejestru” zgłoszeń wrócimy pod koniec br. by sprawdzić w jakim zakresie udało się problemy załatwić.

 

Kolejnym Puntem obrad było podjęcie uchwał. Było ich siedem, wszystkie projekty uchwał były omówione na posiedzeniu wspólnym  stałych komisji RM w dniu 29.03.2017 wszystkie uchwały uzyskały pozytywną opinię komisji. Uchwały dotyczyły następujących problemów:

 

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra. Na poprzedniej sesji RM uchwaliła projekt sieci szkół, uchwała ta została przesłana do zaopiniowania przez Kuratora Oświaty i związki zawodowe. Otrzymaliśmy opinie pozytywne, wobec czego Rada Miejska mogła podjąć omawioną uchwałę.

 

- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I Publicznej Szkoły Podstawowej, dla których Gmina Dobra jest organem prowadzącym. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe uchyliła dotychczasowe przepisy w tym zakresie wobec czego zobowiązani byliśmy do dostosowania kryteriów do nowych wymagań.

 

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2017 r. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nakłada na rady obowiązek przyjmowania corocznie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Omawiana uchwała RM taki program wprowadza.

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra. Uchwała pozwala na zbycie w drodze przetargu działki o numerze 430/10 o pow. 0,1170 ha położonej w miejscowości Dobropole oraz lokalu o pow. 68,82 m2 położonego na wymienionej działce. Lokal ten wymaga remontu, jego przystosowanie do najmu jest nieopłacalne  z uwagi na duży koszt remontu.

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra. Uchwała pozwala na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego w Dobrej przy ul. Ofiar Katynia 22 o powierzchni 26,2 m2 położonego na działce o numerze 389/2 o powierzchni 0,0285 ha.

 

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej zwrócił się z prośbą o zmianę wysokości dotychczasowych stawek ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Dobrej. Poprzednie stawki obowiązywały od 27 kwietnia 2012 r. i wynosiły: - za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych 10 zł - aktualnie 15 zł; za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 4 zł - aktualnie 6 zł. Nowe stawki obejmują również OSP w Tucze.

 

- w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2017 r. Uchwała wprowadza zmiany w budżecie na 2017 r. w następujący sposób:
-> zmniejszamy plan dochodów o kwotę 600749 zł, na co składa się zmniejszenie subwencji oświatowej o 551991 zł, zmniejszenie dotacji na oddziały przedszkolne o 48168 zł i zmniejszenie planowanych wpływów podatku dochodowego o 590 zł.
-> zmniejszamy wydatki o kwotę 622749 zł w szkole podstawowej i gimnazjum poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup książek, zakup usług remontowych i pozostałych usług,
-> zwiększamy wydatki o kwotę 22000 zł na wpłatę podatku dla Izb Rolniczych.

Informuję, iż uchwały w pełnym brzmieniu zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

W ramach punktu informacje o pracy między sesjami Burmistrz poinformował o następujących działaniach:
- przygotowywanie rozwiązań porządkujących gospodarkę ściekową na terenie gminy, najpilniej w miejscowościach Dobra, Grzęzno, Wojtaszyce, Wrześno,
- kolejnych uzgodnieniach zmierzających do przywrócenia Posterunku Policji w Dobrej. Ostatnie uzgodnienia zakładają remont budynku w którym posterunek ostatnio funkcjonował,
- zmianie lokalizacji planowanej budowy wielko powierzchniowego obiektu handlowego, pierwotnie planowana lokalizacja (przy ul. Kościuszki) nie spełnia wymagań nośności gruntu, nowa lokalizacja to teren przy ul. Słonecznej,
- przygotowywanie nowej koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Kościuszki, wobec zmiany planów (punkt powyżej) Burmistrz planuje wykorzystać ten teren na plac handlowy, gdzie obok osób przybywających z handlem z zewnątrz gminy mogliby również prowadzić działalność handlową rolnicy i mieszkańcy naszej gminy (koszt odpowiedniego przygotowania terenu to ok. 150 tys. zł, większą część tej kwoty Burmistrz chce pozyskać z dofinansowania).
- przygotowania do udziału gminy w XIII „ Łobeskiej Babie Wielkanocnej” 9.IV.2017 r
- rozrastającej się inwestycji w rejonie przystanku autobusowego  przy ul. Błotnej.

 

Kończąc swoją wypowiedź Pan Burmistrz poinformował o nagrodzie (dyplom i puchar) przyznanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jaką gmina otrzymała za działania proekologiczne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował uczestników sesji o działaniach zmierzających do doraźnej modernizacji a docelowo budowy nowej miejskiej oczyszczalni ścieków. Dotychczas odbyły się trzy spotkania z Prezesami spółki „Pomerania Tech”. Ostatnie spotkanie miało miejsce w dniu 29 marca br. na posiedzeniu wspólnym komisji RM. Na tym etapie rozmów nie zapadły żadne wiążące decyzje, konsultacje są w toku. Druga informacja dotyczyła podnoszonego już wielokrotnie na sesjach problemu odzyskiwania vatu przez gminy a dokładnie kosztów jakie ponosi nasza gmina w związku z umową zawartą z Kancelarią Doradztwa Podatkowego EOL i zgodności z prawem tej umowy. Grupa radnych RM w Dobrej zwróciła się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wszczęcie kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług za okresy przeszłe oraz bieżące do 31 grudnia 2015 roku dla gminy Dobra”. Rada Miejska otrzymała w dniu 13 marca 2017 r. kopię informacji o wyniku kontroli z dnia 9 lutego 2017 r., w której kontrolujący ustalił, iż w w/w postępowaniu doszło do naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tj. DZ.U. z 2015 r. poz. 2164.). Po zapoznaniu się z tym dokumentem grupa radnych ustaliła, że zwrócimy się do kancelarii prawnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o opinię czy Rada Miejska powinna podjąć określone działania a jeśli tak to jakie? Otrzymane opinie od obu wymienionych instytucji są spójne i wynika z nich, iż rada nie może podejmować jakichkolwiek czynności a organem, który może podejmować określone działania w tej sprawie jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Po informacjach Przewodniczącego o głos poprosił Przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Dobrej Pan Kamil Adamek. Przewodniczący poinformował zebranych o „Pikniku Rodzinnym” jaki Rada Rodziców planuje zorganizować 29 kwietnia br. Poprosił sołtysów o zgłoszenie drużyn z poszczególnych wsi, poinformował zebranych o ogólnych założeniach imprezy oraz zaprosił uczestników sesji wraz z rodzinami do udziału w pikniku. Szczegóły imprezy będą podane na plakatach w odpowiednim czasie.

 

Ostatnim punktem porządku sesji były interpelacje, wnioski i zapytania - poruszono następujące problemy:

 

Radny W. Graczykowski
- zgłosił potrzebę usunięcia awarii (przewrócony słup telefoniczny) ul. Ofiar Katynia przy cmentarzu.

 

Radny W. Szczepaniak
- zgłosił wniosek by podjąć proces nadania nazw rondom (skrzyżowanie ulic J. Piłsudskiego i Gen. Bema oraz skrzyżowanie dróg na kierunek Krzemienna, Błądkowo),
- zgłosił potrzebę modernizacji drogi gminnej (dojazd z ul. Nowogardzkiej do posesji nr 4 i 5).

 

Radny P. Kerner
- zapytał ile nowych miejsc pracy powstało na terenie naszej gminy od początku bieżącej kadencji Burmistrza. Burmistrz odpowiedział, że odpowiednie dane przygotuje na następną sesję

 

Radny K. Łojek
- zgłosił potrzebę zajęcia się pustostanem (po zajęciu komorniczym) w Dobropolu

 

Radny J. Florczak
- zgłosił potrzebę zajęcia się opuszczonym budynkiem we Wrześnie

 

Radna R. Gielar
- zgłosiła wniosek by podjąć działania zmierzające do wyłączenia z ruchu dla ciężkich pojazdów ulicy Zielonej.

 

Po wyczerpaniu głosów radnych o głos poprosił mieszkaniec naszej gminy Pan Mirosław Jawny, zapytał Burmistrza o koszty związane ze zwolnieniem trzech osób, pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej, zwracając uwagę na koszty sądowe z tymi zwolnieniami związane. Ponadto zapytał o sygnalizowany już ponad rok temu problem zaginionego sprzętu elektronicznego w ZPO. Wywiązała się momentami ostra dyskusja pomiędzy Burmistrzem a podnoszącym wymienione problemy i niektórymi radnymi, którzy włączyli się w dyskusję. Niestety polemika nie doprowadziła do  żadnych ustaleń a strony pozostały przy swoich odmiennych stanowiskach.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zakończył XXVI Sesję Rady Miejskiej w Dobrej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej
Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 01-03-2018 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Administrator 01-03-2018 15:20