Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

Sesja odbyła się w dniu 24 lutego 2017 roku. Porządek obrad, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego został uzupełniony o informację na temat inwestycji i zadań zaplanowanych na 2017 rok. Po załatwieniu spraw regulaminowych radni przyjęli wspomnianą informację a następnie sprawozdania:

- z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej za 2016 rok,
- z działalności Biblioteki Publicznej w Dobrej za 2016 rok,
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej za 2016 rok.

Nadmieniam, że wymieniona informacja i sprawozdania zostały przedstawione przez osoby opracowujące i przeanalizowane przez radnych na połączonych komisjach RM w dniu 22 lutego 2017 r. Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwał:

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.  Na początku każdego roku Rada Miejska uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok. Program jest kontynuacją ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określa on lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków i innych używek.

 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów - do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe - zlokalizowanych na terenie gminy Dobra. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 roku każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, natomiast gimnazja ulegają likwidacji poprzez wygaszenie.

Zatem z mocy ustawy wszystkie szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie Gminy Dobra z dniem 1 września 2017 roku przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe, a gimnazjum wchodzące w skład ZPO w Dobrej zostanie włączone do Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków i zakończy swą działalność z dniem 31.08.2017 r.
W roku szkolnym 2017/2018 planuje się w budynku dotychczasowego gimnazjum pozostawienie klas II i III gimnazjum oraz przeniesienie do tego budynku klas VII szkoły podstawowej i w roku szkolnym 2018/2019 dołączenie klasy VI szkoły podstawowej oraz przeniesienie oddziałów przedszkolnych z budynku Biblioteki Publicznej do budynku szkoły podstawowej przy ul. Mieszczańskiej.
Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej w Dobrej następuje z całym zasobem kadrowo-osobowym oraz materialnym likwidowanego gimnazjum.
Obwody szkół pozostają bez zmian zarówno w przypadku Szkoły Podstawowej w Dobrej jak i Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach oraz klas dotychczasowego gimnazjum.
Zaproponowane w niniejszym projekcie uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej oraz konsultacji i uzgodnień z Dyrektorem ZPO w Dobrej.

 

Uchwała w sprawie listu otwartego mieszkańca gminy Dobra, stanowiącego skargę na działalność Burmistrza gminy Dobra, kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.  Do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło pismo z dnia 05 stycznia 2017 r. sporządzone przez mieszkańca Gminy Dobra, które nie zostało podpisane. Autor pisma wskazał, że nie podaje swojego nazwiska z uwagi na obawę negatywnego nastawienia Burmistrza oraz urzędników do prowadzonej przez niego bliżej nieokreślonej działalności. W przedmiotowym piśmie autor skarży się na niegospodarność władz gminy i w konsekwencji zajmowanie przez Gminę Dobra jednego z ostatnich miejsc w rankingu gmin pod względem procentu wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy.
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DZ.U. Nr 5 poz. 46) skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Kolejnym punktem obrad sesji była informacja Burmistrza o jego pracy między sesjami. Burmistrz poinformował zebranych o następujących działaniach:
- rozpoczętym remoncie w budynku Szkoły Podstawowej, prowadzone są prace malarskie i dopracowywana jest koncepcja zmiany wejścia do budynku, co ma związek z remontem pomieszczenia na szatnię.
- rozpoczęto procedurę związaną z planowanym remontem placu wokół kościoła w Dobrej,
- finalizowany jest temat przywrócenia Posterunku Policji w Dobrej (rozważana jest zmiana lokalizacji posterunku)
- rozważane są zmiany w zakresie obsługi prawnej (kończy się umowa z kancelarią prawną, która nas aktualnie obsługuje)
- finalizowane jest rozstrzygnięcie konkursu na przydział środków finansowych dla organizacji pozarządowych (w tym kluby sportowe)
- opracowanie nowych sposobów zarządzania utrzymaniem czystości w gminie.

 

W ramach interpelacji, wniosków i zapytań poruszono następujące problemy:

 

Radny K. Łojek

- zapytał jakie koszty ponosimy z tytułu przystąpienia do kontraktu samorządowego „Strefa Centrum”,  oraz jakie korzyści przynosi naszej gminie to członkostwo (uchwała RM Nr X/50/2015 z 15 października 2015 r.)
- przypomniał o nadal nie załatwionym problemie zgłoszonym na poprzedniej sesji (31.01.2017) zabezpieczenia studzienki na terenie Dobropola.

Burmistrz obiecał przygotować odpowiedź na zadane pytanie w najbliższym czasie.

 

Radny P. Kerner

- zgłosił potrzebę zainteresowania się problemem przygotowywanej budowy fermy norek na terenie gminy Nowogard sąsiadującym z terenem naszej gminy (okolice Wierzbięcina)
- zgłosił potrzebę poinformowania mieszkańców gminy w jaki sposób i do kogo zgłaszać problemy związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków (np. poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na przysłanych mieszkańcom fakturach).

 

Radny E. Stanisławczyk

- zgłosił problem i potrzebę poprawy stanu dróg (ulic) gminnych gruntowych na terenie miasta.
- odniósł się do głosów w dyskusji na temat zagrożeń i uciążliwości jakie wiążą się z budową ferm norek - wskazując, że uciążliwości są czasami wyolbrzymione a warto widzieć również korzyści, np. miejsca pracy.

 

Sołtys Bienic T. Grenda

- zgłosił potrzebę przycięcia lub wycięcia drzew na terenie Bienic.

 

Sołtys Anielina R. Woźniak
- zgłosił problem podmokłych terenów w okolicy fermy norek (zdaniem sołtysa jest to efekt podniesienia terenu pod budowę fermy),
- przypomniał o istniejącym już od dłuższego czasu problemie z brakiem wody w Anielinie, zaapelował o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego bardzo poważnego problemu.

 

Sołtys Dobropola M. Michalska

- przypomniała o zgłaszanym już problemie „zapadniętego” chodnika na odcinku ok. 100 m,
- zgłosiła problem zagospodarowania terenu po rozebranym budynku na terenie Dobropola.

 

Sołtys Tucze M. Sadłowska

- zapytała czy pojawiło się jakieś rozwiązanie w sprawie dyskutowanego już od pewnego czasu problemu braku w Urzędzie Miejskim pracownika zajmującego się sprawami promocji gminy.
Burmistrz odpowiedział, że przygotowuje rozwiązanie w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

Po wyczerpaniu wypowiedzi radnych, sołtysów i gości Przewodniczący podziękował wszystkim zabierającym głos oraz uczestniczącym w posiedzeniu, a następnie zakończył XXV Sesję Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej
Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 01-03-2018 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2018 15:17