Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U c h w a ł a Nr III/21/2006


UCHWAŁA NR III/21/2006

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchylenia uchwały o nieodpłatnym przejęciu sześciu lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia kotłowni wraz z udziałami w gruncie i towarzyszącą infrastrukturą - zlokalizowanych w Dobrej przy ul. Piłsudskiego 10 i 11.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz.1759; Dz. U. z 2005 roku, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337), Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje.

§ 1.Uchylić w całości uchwałę Rady Miejskiej w Dobrej, Nr XLVI/281/2006

z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. -

Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie na rzecz

Gminy Dobra, sześciu lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia kotłowni

wraz z udziałami w gruncie i towarzyszącą infrastrukturą -

zlokalizowanych w Dobrej przy ul. Piłsudskiego 10 i 11.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem

formalnym i prawnym.

Szczecin, 21 grudzień 2006 roku.

U z a s a d n i e n i e

Z postanowień art. 81 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000r. Nr 84, poz. 948 ze zm.) wynika, że w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2006 r. PKP S.A., przekaże gminie niesprzedane budynki mieszkalne i lokale mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej. Przytoczony przepis rodzi po stronie Gminy obowiązek przejęcia nieruchomości. Z tego też powodu Rada Miejska w Dobrej podjęła w dniu…….. uchwałę nr ……….. Na podstawie tej uchwały postanowiono przejąć nieodpłatnie od PKP S.A. - Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie na rzecz Gminy Dobra, sześć lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia kotłowni wraz z udziałami w gruncie i towarzyszącą infrastrukturą - zlokalizowanych w Dobrej przy ul. Piłsudskiego 10 i 11, których szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Początkowo przekazujący oświadczył, że dwa z szczęściu lokali będą lokalami wolnymi od osób i rzeczy. Obecnie PKP chce przekazać tylko jedno mieszkanie, które jest nie zasiedlone. Większość przekazywanych lokali mieszkalnych to lokale zadłużone.

We wszystkich blokach mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne istnieją wspólnoty mieszkaniowe. Po przejęciu lokali Gmina będzie ich właścicielem i w związku z tym zmuszona będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem lokali. Z drugiej strony Gminie przysługiwać będzie prawo do pobierania czynszu od najemców tych lokali. Jednak w związku z zadłużeniem większości lokali oraz bardzo trudną sytuacją majątkowa i materialną najemców lokali, należy twierdzić, że czynsz ten nie będzie możliwy do ściągnięcia. W konsekwencji Gmina będzie jedynie ponosić koszty utrzymania mieszkań bez możliwości uzyskania jakichkolwiek przychodów związanych z wynajmem. Poza tym Gminę będą obciążały koszty związane z obowiązkami właściciela i wynajmującego (np. remonty).

PKP zamierza przekazać również Gminie kotłownię osiedlową, która dostarcza ciepło do wszystkich znajdujących się tam bloków mieszkalnych. Przejęcie tej kotłownie będzie wiązało się z obowiązkiem dostarczania odbiorcom ciepła i ponoszeniem związanych z tym kosztów. W świetle powyższych informacji dotyczących zadłużeń w opłacaniu czynszu, w tym z tytułu dostarczania ciepła i ciepłej wody wynika, że po przejęciu kotłowni Gmina będzie obarczona obowiązkiem dostarczania ciepła i ciepłej wody a nie będzie otrzymywała w części należnej zapłaty, której wyegzekwowanie może okazać się bardzo trudne, w niektórych przypadkach niemożliwe.

Powyższe okoliczności świadczą o tym, że przejęcie praw, których dotyczyła uchwała Rady Miejskiej w Dobrej z dnia……….., nie przysporzy Gminie korzyści a jedynie zobowiązania. Sytuacja ta znana była Radzie Miejskiej poprzedniej kadencji. Jednak Rada ta zdecydowała się podjąć uchwałę albowiem

miała na uwadze postanowienia art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, które upoważniały Polskie Koleje Państwowe do przekazania majątku a Gminę zobowiązywały do jego przejęcia. Jednocześnie Rada Miejska miała na uwadze postanowienia art. 81 ust. 5 w/w ustawy, z którego wynikało, iż w przypadku, kiedy zostaną spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające przekazanie majątku, a gmina tego majątku nie przejmie to PKP przysługuje możliwość dochodzenia przed Sądem roszczenia o zawarcie umowy przeniesienia nieruchomości. Powyższy stan prawny się nie zmienił. Jednak obowiązkiem nałożonym na gminy w zakresie przejęcia majątku bez ich woli zajął się Trybunał Konstytucyjny. Trybunał uznał, że przepisy dotyczące przekazywania mieszkań bez woli gmin są sprzeczne z Konstytucją. Wprawdzie orzeczenie Trybunału dotyczyło mieszkań przekazywanych przez Lasy Państwowe, to zasada przekazywania i obowiązek przejmowana majątku od PKP, bez woli przejmującego jest taka sama w rozważanym przypadku.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pozwala na twierdzenie, że również przepis prawa rodzący po stronie Gminy obowiązek przejęcia nieruchomości od PKP jest niezgodny z Konstytucją RP. Treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego została opublikowana w Gazecie Prawnej w dniu 29 listopada 2006 roku. Z tego też powodu a również w związku z terminem, do którego Gmina powinna nieruchomości przejąć, tj. do 31 grudnia 2006 roku, powstała pilna potrzeba rozważenia możliwości podjęcia zaproponowanej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 08-01-2007 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2007 09:58