Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe

Dobra, dn. 11.08.2015 r.

DGMiK.271.03.2015.SK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wynajem sceny i sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługi podczas „Zachodniopomorskich Targów Ekologii” w Dobrej w dniach 29-30 sierpnia 2015 r.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

„Zachodniopomorskie Targów Ekologii” współorganizowane są przez  Województwo Zachodniopomorskie, na podstawie Umowy Nr WOŚ/19/15, zawartej
w dniu 20 lipca 2015 r. w Szczecinie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim
w Gminą Dobra.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Dobra zaprasza do złożenia ofert na wynajem sceny i sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą podczas „Zachodniopomorskich Targów Ekologii”
w Dobrej w dniach 29-30 sierpnia 2015 r.

 1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia zapytanie ofertowe: www.bip.dobragmina.com.pl

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 1. Gmina Dobra reprezentowana przez p. Piotra Hebdę – Burmistrza Dobrej
  ul. Rynek 1, 72 – 210 Dobra
  tel. (91) 39 14 528,  fax (91) 57 90 541
  województwo zachodniopomorskie, powiat łobeski
  NIP: 856-13-99-133, REGON: 811684315
  e-mail: s.kuran@dobragmina.pl

www.bip.dobragmina.com.pl

 1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

p. Sebastian Kuran, tel. (91)3914538

p. Mateusz Marszalec, tel. (91)3914687

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu od strony technicznej tj. montażu, demontażu sceny, nagłośnienia wraz z transportem i obsługą podczas „Zachodniopomorskich Targów Ekologii” w Dobrej
w dniach 29-30 sierpnia 2015 r., które odbędą się przy ul. Sportowej w Dobrej.

 1. Szczegółowy opis zamówienia:
 1. Scena o wymiarach min. 10 m x 8 m, w pełni zadaszona, boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne, np.: gęsta siatka lub lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę; scena musi posiadać schody z poręczami,
 2. Nagłośnienie:
 • estradowy system liniowy Pol Audio,
 • 12 modułów SLA 112,
 • 16 szt. kolumn basowych BLT 600/15,
 • końcowki mocy, 2 miksery digital (Soundcraft VI 1, Behringer X32),
 • 8 szt. kolumn odsłuchowych,
 • monitor sceniczny – 1 szt. M 215ND wraz z końcówkami mocy,
 • zestaw okablowania i omikrofonowania,
 • wg ridera technicznego Eweliny Flinty.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w obsłudze min. 3 imprez plenerowych (m.in. w zakresie wynajmu i obsługi sceny, oświetlenia, nagłośnienia, zapewnienia obsługi konferansjerskiej) w ciągu ostatnich 5 lat oraz dysponować osobami posiadającymi umiejętności lub uprawnienia do wykonania usługi.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. CZAS REALIZACJI

29-30 sierpnia 2015 r.

Gotowość sceny i nagłośnienia, 29 sierpnia 2015 do godz. 800.

Zakończenie imprezy 30 sierpnia 2015 ok. godz. 23.00.

Miejsce realizacji: Stadion Miejski w Dobrej, ul. Sportowa, 72-210 Dobra.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
 2. Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.
 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
  z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jak również ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu terminowej i prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia.  Cenę  należy  podać  w  Formularzu  ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

 

 1. PROCEDURA-SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
 1. Ofertę w wersji papierowej (sporządzonej wg wzoru załącznika nr 1 oraz dodatkowo oświadczenie oferenta - załącznik do formularza ofertowego) należy składać  osobiście
  w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dobrej,
  ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, 
  do dnia 18.08.2015 r. do godz. 1300.
 2. Na zewnętrznej stronie opakowania (kopercie) należy podać nazwę i dokładny adres oferenta a także dopisek „Dotyczy zapytania ofertowego na wynajem sceny i sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą podczas „Zachodniopomorskich Targów Ekologii”
  w Dobrej w dniach 29-30 sierpnia 2015 r.
  ”.
 3. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dn. 18.08.2015 r. o godz. 1315 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty e-mail oraz na stronie internetowej www.bip.dobragmina.com.pl
 5. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. SPOSÓB OCENY OFERT

Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Z wyłonionym oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez zamawiającego.
 2. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego zastrzega on sobie prawo :
 • możliwości zamknięcia zapytań ofertowych bez rozstrzygnięcia zapytań ofertowych,
 • ogłoszenia nowego zapytania ofertowego,
 • zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie oferentem bez podania uzasadnienia

Burmistrz Dobrejgr
mgr inż. Piotr Hebda

        Dobra, dnia 11.08.2015 r.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 2. Oświadczenie oferenta – załącznik do formularza ofertowego
 3. Wzór umowy (załącznik nr 2)
 4. Rider techniczny Eweliny Flinty (załącznik nr 3)
 5. Aneks do rideru technicznego Eweliny Flinty (załącznik nr 4).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 12-08-2015 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 12-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Administrator 18-08-2015 15:19