Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu na dzierzawę lokalu użytkowego w Dobrej przy ul. Kościuszki 25/7

 

Dobra, dn. 04.05.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów art. 38 ustawy z dn. 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14.09.2004r. w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. nr 207, poz. 2108)

Burmistrz Dobrej ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

 

lokalu użytkowego nr 7 o powierzchni 68,39 m?, położonego w mieście Dobra przy ul. Kościuszki 25 na działce oznaczonej numerem 372/3 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej, posiadającego urządzoną w Sądzie Rejonowym w Gryficach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łobzie księgę wieczystą numer SZ1L/00019429/5.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. W lokalu brak jest instalacji centralnego ogrzewania. Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do wykonania własnym staraniem i na swój koszt.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015r. o godz. 10.00 w gmachu Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, pokój nr 2 /sala posiedzeń/.

 

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu dzierżawnego za 1 m?: 4,50 zł

Wysokość jednego postąpienia nie mniej niż: 0,50 zł

Wadium: 307,00 zł

 

Wadium (w wysokości 1-miesięcznego czynszu) należy wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1 lub na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej nr 94 9375 1041 5502 4471 2000 0130 do dnia 01czerwca 2015r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku przegrania przetargu wadium podlega zwrotowi w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy najmu/dzierżawy, wpłaconego wadium nie zwraca się. O miejscu i terminie podpisania umowy najmu/dzierżawy zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zgodnie z art. 41 ustawy z dn. 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518). Wzór umowy najmu/dzierżawy określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Do miesięcznej stawki czynszu ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Niezależnie od opłacania czynszu dzierżawnego najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji.

Burmistrz Dobrej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pokój nr 16, tel. 091 3914528 w. 115.

 

Burmistrz Dobrej

Piotr Hebda

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

o przetargu z dn. 04.05.2015r.

 

 

UMOWA

O NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Zawarta w dniu ……………….r. pomiędzy Administracją Mienia Komunalnego w Dobrej reprezentowaną przez Pana Marka Hatalskiego - Kierownika AMK zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a:

Panem/ą …………………………………. zam. …………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Najemcą o następującej treści:

 

§ 1

 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Dobrej przy ul. …………………. o powierzchni użytkowej ………… m? zgodnie z protokołem pomiarów oraz protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

 

§ 2

 

 1. Umowę zawiera się na okres 3 lat tj. …………………………………… r.

 2. Po upływie okresu, na który została zawarta niniejsza umowa wygasa bez potrzeby jej wypowiedzenia. Przedłużenie umowy może nastąpić na ustny lub pisemny wniosek dzierżawcy, złożony w terminie jednego miesiąca przed terminem jej wygaśnięcia.

 

§ 3

 

 1. Wywoławcza stawka czynszu ustalona jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXI/197/2005 z dnia 30.03.2005r w sprawie zasad wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra oraz Zarządzenia Burmistrza nr 14a/2005 z dnia 30.05.2005r. w sprawie wysokości stawek za opłaty czynszu, najmu i dzierżawienia lokali użytkowych na terenie Gminy Dobra.

Czynsz za najem lokalu użytkowego ustala się w wysokości …………. zł/m? i wynosi : ……….. m? x ……….zł/m?m= ………………… zł +podatek VAT 23% …….. zł.

Łącznie do zapłaty: ……………………. zł.

Słownie: ………………………………………………………../100.

 1. Stawka czynszu określona w § 3 pkt. 1 ulegać będzie podwyższeniu jeden raz w roku o kwotę wynikającą z przemnożenia tej stawki o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

 2. Pierwsza korekta wysokości czynszu będzie miała miejsce od 01.04.2016r. na co zostanie sporządzony aneks do umowy.

 3. Najemca poniesie niezależne od czynszu koszty związane z utrzymaniem obiektu, otoczenia i wykonywania niezbędnych napraw proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez administratora obiektu liczonych proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych pomieszczeń.

 4. Oprócz czynszu najmu najemca zobowiązuje się płacić podatek os nieruchomości według aktualnych stawek ustalonych przez Radę Miejską płatny w kasie Urzędu.

 

 

 

 1. Strony uzgadniają, że w przypadku zmiany stawek podatku od nieruchomości dokonanych przez Radę Miejską obowiązują one od dnia wejścia w życie w/w aktów prawa miejscowego. O zmianie w/w stawek wynajmujący powiadomi najemcę na piśmie.

§ 4

 

Najemca zobowiązuje się do opłacania czynszu miesięcznie z góry bez uprzedniego wezwania do 10-do każdego miesiąca kalendarzowego na który przypada należność na konto AMK BS Goleniów O/Chociwel nr 11 9375 1041 5504 8220 2000 0010 lub w kasie AMK w Dobrej ul. Traugutta 2. W razie zwłoki w uiszczeniu należności o jakiej mowa w tym paragrafie Wynajmującemu służy prawo doliczenia odsetek w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5

 

 1. Najemca zobowiązany jest utrzymać lokal użytkowy w stanie nadającym się do użytku, a nadto przeprowadzić niezbędne naprawy, konserwacje mające na celu nie pogorszenie stanu technicznego lokalu i jego urządzeń zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Utrzymywać czystość i porządek wokół lokalu, usuwać nieczystości.

 3. W przypadku niedotrzymania warunków ust. 1 i 2 Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

§ 6

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego rzeczowo właściwe.

 

§ 7

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i może być rozwiązana za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

§ 8

 

Opłaty skarbowe związane ze sporządzeniem niniejszej umowy ponosi Najemca.

 

 

 

 

Najemca: Wynajmujący:

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marysia Elert 04-05-2015 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marysia Elert 04-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marysia Elert 04-05-2015 14:15