Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra

Podstawa prawna:

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra, następuje na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca  2014 roku, poz. 1373) oraz Zarządzenia Nr 35/2014 Burmistrza Dobrej z dnia 12.08.2014 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów przy realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra:

Rozdział 1

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

§ 1. Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć na terenie Gminy Dobra, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. 1. Dofinansowanie inwestycji związanej z istniejącymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków udzielane jest inwestycjom zrealizowanym na cele mieszkaniowe przez podmioty i jednostki wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), zwanymi w dalszej części Regulaminu Dotowanymi.

2. Dofinansowanie może zostać udzielone Dotowanym wytwarzającym ścieki, będącym właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jak również najemcom albo posiadaczom legitymującym się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela lub użytkownika wieczystego.

3. Dofinansowaniu podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków, których proces realizacji rozpoczął się w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.

§ 3. Dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 4. 1. Dofinansowaniu, o którym mowa w § 3 nie podlegają:

 1. przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, na których istniała możliwość techniczna przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
 2. koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę,
 3. koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.

§ 5. Dotacja do przydomowej oczyszczalni ścieków przysługuje Wnioskodawcy tylko jeden raz.

§ 6. 1. Lokalizacja, budowa i eksploatacja istniejących przydomowych oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

§ 7. Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Gminy Dobra, przeznaczoną na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

§ 8. 1. Wysokość udzielanej dotacji wynosi:

 1. w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50% poniesionych, kwalifikowanych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
 2. w przypadku budynku wielorodzinnego – 50% poniesionych, kwalifikowanych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Rozdział 2

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

§ 9. 1. Dotacja na dofinansowanie do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawana jest na pisemny wniosek Dotowanego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

 1. dane Dotowanego, w tym: w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku pozostałych podmiotów – nazwę, REGON i adres siedziby,
 2. jeśli nieruchomość jest przedmiotem prawa współwłasności, wniosek może złożyć jeden ze współwłaścicieli, posiadający zgodę na złożenie wniosku pozostałych współwłaścicieli,
 3. oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowano przedsięwzięcie, polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków,
 4. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 5. informację o rodzaju wybudowanej oczyszczalni ścieków,
 6. koszt przedsięwzięcia,
 7. datę zakończenia inwestycji.

3. Do wniosku należy dołączyć:

 1. szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 2. w przypadku istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę – pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ albo,
 3. w przypadku istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę – kopię zgłoszenia zamiaru budowy potwierdzoną przez właściwy organ,
 4. pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 5,0 m3 na dobę,
 5. kopię zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie art. 152 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232),
 6. odpowiednie certyfikaty, atesty itp. na zamontowaną przydomową oczyszczalnię ścieków,
 7. faktury lub inne równoważne dowody zapłaty na zakup/zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginały do wglądu).

4. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja wniosków dokonywana będzie
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez Komisję powołaną przez Burmistrza Dobrej.

5. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Dotowany zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku
w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

6. Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej i realizowane do czasu wyczerpania środków, o których mowa w § 7.
W przypadku większej liczby wniosków, zostaną one zweryfikowane pod względem formalnym i zakwalifikowane do dofinansowania w kolejnym roku budżetowym.

7. Umowa na udzielenie dotacji zostanie podpisana po zagwarantowaniu odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy Dobra.

Rozdział 3

Sposób rozliczania dotacji

§ 10. 1. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowania do dofinansowania, zostanie zawarta umowa z Dotowanym o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków, w której określone zostaną szczegółowe obowiązki w zakresie udzielonej dotacji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. dane Dotowanego, w tym: w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku pozostałych podmiotów – nazwę, REGON i adres siedziby,
 2. oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowano przedsięwzięcie polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków,
 3. informację o rodzaju istniejącej oczyszczalni ścieków,
 4. wysokość udzielonej dotacji i termin jej przekazania na rachunek bankowy Dotowanego.

§ 11. 1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w przypadku braku eksploatacji oczyszczalni lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji, opracowanych przez producenta (dostawcę) urządzeń.

2. W celu rozliczenia dotacji celowej Gmina zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

 

 

Do pobrania załączniki: 
1) Regulamin,
2) Wniosek o udzielenie dotacji celowej 
3) Umowa na udzielenie dotacji celowej 
4) Oświadczenie o wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 13-08-2014 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 13-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 11-09-2014 12:24