Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXVIII/2014 z dn. 20.03.2014 r.


Protokół Nr XXXVIII/2014 z sesji

Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

20 marca 2014 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecnych: - 2 (Radny Piotr Gałka i Radna

Kamila Dorsz).

Obrady sesji zakończono - 1545

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Dobrej,

- w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2014 r. Zespołu

Placówek Oświatowych w Dobrej,

- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy

Dobra na okres od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.,

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2014 roku,

- w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do

istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra,

- w sprawie udzielenia Powiatowi Łobeskiemu pomocy finansowej na remont

chodnika przy ul. Traugutta w Dobrej,

- w sprawie uchylenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, podjętej na podstawie

uchwały Nr XLVI/280/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 sierpnia

2006 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium,

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w

budżecie Gminy na rok 2015,

- w prawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2014 rok,

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2014.

3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓŁW

ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA 2013 ROK.

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W DOBREJ ZA 2013 ROK ORAZ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USTAWY O WSPIERANIU

RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2013 ROK.

5. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY SESJAMI.

6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

7. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, sołtysów wsi oraz przybyłych gości.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji.

Protokół z ostatniej sesji były do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez uwag zostały przyjęty - 13 głosami za - jednogłośnie.

Przewodniczący przed podjęciem uchwał poprosił mieszkańców Dobrej zamieszkujących przy ulicy Piłsudskiego 24, którzy przybyli na obrady sesji.

Mieszkańcy oznajmili, że wykupili mieszkania i nie mają dostępu do strychu,

tylko dlatego, iż jeden z ostatnich kupujących mieszkanie zamknął im wejście na strych. W związku z tym nie mają dojścia do anten, komina i proszą o pomoc, by każdy z tych z nich miał dostęp do tego strychu.

Przewodniczący rady sprawę przekazał do wyjaśnienia przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.

Radna Maria Bąk - uważa, iż komisja wyjaśni i rozpatrzy ten problem, a sprawę pilotować będzie Pani Sekretarz, która poinformuje na następnej sesji o sposobie jej załatwienia.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz które były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

- w stwierdzenia rozparzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Dobrej

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kowalczyk wyjaśniła, iż przyznanie świadczenia z pomocy społecznej następuje zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 poz. 182) w drodze decyzji administracyjnej.

Decyzję administracyjną o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ( art. 106 ust.4 ww. ustawy).

Wywiad powinien być przeprowadzony w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ( §2 ust.1rozporządzenie MIPS z 08.06.2012r. ).

Ubiegająca o pomoc finansową złożyła do OPS w Dobrej wniosek dnia 03.01.2014r. 17.01.2014r. pracownik socjalny podjął czynności w celu przeprowadzenia wywiadu. Wywiad nie został przeprowadzony w związku z nieobecnością zainteresowanej; umówiono kolejny termin wywiadu. Dnia 23.01.2014r. chcąc przyspieszyć przyznanie pomocy , wywiad przeprowadzono z jej konkubentem , gdyż zainteresowana była nie obecna. Ubiegająca się o świadczenie dostarczyła brakujące dokumenty w dniu 27.01.2014r. Dnia 30.01.2014r wydano decyzję o przyznaniu świadczenia w formie zasiłku okresowego na okres 3 miesięcy.

13.02.2014r. zainteresowana złożyła wniosek o odwołanie się od powyższej decyzji do SKO i kolejny wniosek o pomoc celową na zakup leków. Wszczęte postępowanie w sprawie wniesionego odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji z 30.01.2014r przyznającej zasiłek okresowy na 3 m-ce.

24.02.2014r. zainteresowana złożyła oświadczenie o rezygnacji z odwołania od decyzji z 30.01.2014r oraz dostarczyła brakujące dokumenty kwalifikujące ją do przyznania dodatkowej pomocy w formie zasiłku celowego. Zasiłek okresowy został wypłacony zainteresowanej dnia 24.02.2014r natomiast, zasiłek celowy 11.03.2014r.

Konkubent ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej zarzuca kierownikowi OPS w Dobrej przyznającej tę pomoc , że nie właściwie wykonuje swoją pracę i decyzję o przyznanie świadczeń podejmuje jednoosobowo.

Kierownik OPS przyznając świadczenia opiera się na obowiązujących przepisach prawa tj. ustawie o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktom wykonawczym. Owszem decyzja podpisywana jest jednoosobowo ale przygotowanie jej to analiza dostarczonych dokumentów i wywiadu środowiskowego . Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, który z mocy ustawy musi mieć odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie do wykonywania zawodu.

Analizując zarzuty przedłożone przez skarżącego i wyjaśnienia złożone przez kierownika OPS zauważamy, że czynności związane z przyznaniem zasiłku okresowego konkubinie skarżącego zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym skargę złożoną na działania kierownika OPS w Dobrej uznaje się za nie zasadną.

Radni po wysłuchaniu wyjaśnień oraz skarżącego, który złożył swoje wyjaśnienia na wspólnych komisjach rady nie zabrali głosu w powyższej sprawie.

Przewodniczący Rady po dyskusji na wspólnych komisjach oraz wyjaśnieniach na sesji projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXVIII/230/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie rozparzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za, - jednogłośnie.

- w zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2014 r. Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej

Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła ,że w oparciu o art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zamierza się utworzyć Zespół Placówek Oświatowych w Dobrej, w skład którego weszłyby:

 1. Przedszkole w Dobrej,

 2. Szkoła Podstawowa w Dobrej,

 3. Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej.

Działając w oparciu o w/w zapisy ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkoły różnych typów, może je połączyć w zespół. Połączenie takie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, utworzenie zespołu szkół następuje w trybie art. 58 ustawy, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne szkół, placówek wchodzących w skład zespołu. Warunkiem utworzenia zespołu jest uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Zamiar utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej jest podyktowany warunkami lokalowymi, demograficznymi oraz względami ekonomicznymi. Za utworzeniem ZPO w Dobrej, przemawiają następujące argumenty:

 1. Obniżenie kosztów ogólnego zarządu (administrowania) poszczególnymi szkołami wchodzącymi w skład zespołu, które będą działać pod kierownictwem jednego dyrektora i ze wspólną administracją i obsługą ( mniej o etat dyrektora, etat księgowej - około 102 000,00 zł rocznie ),

 2. Lepsze warunki organizowania doraźnych zastępstw w szkołach przez nauczycieli z odpowiednią specjalizacją,

 3. Łatwiejsze będzie zapewnienie możliwości korzystania z bazy dydaktycznej, którą szkoły publiczne muszą posiadać i udostępniać zgodnie z art. 67 ustawy, a także zapewnienie kadry pedagogicznej, którą łatwiej i ekonomiczniej jest zatrudnić w zespole, niż proponować zatrudnienie w niepełnym wymiarze w innej szkole.

 4. Efektywniejsze kształtowanie długofalowej polityki kadrowej,

 5. Organizowanie wspólnych rad szkoleniowych i wspólnych uroczystości szkolnych,

 6. Integracja nauczycieli, uzyskanie poczucia jedności i większej odpowiedzialności za uczniów,

 7. Koordynowanie edukacji i osiągnięć dzieci przez cały okres trwania obowiązku szkolnego przez jednego dyrektora, a zatem dokładniejsze diagnozowanie indywidulanych potrzeb uczniów.

 8. Względy demograficzne - z analizy demograficznej obwodu szkół wynika, iż maleje liczba dzieci, co przyczynia się do zmniejszania liczby oddziałów.

Stosownie do art. 62 ust. 2 ustawy dyrektor zespołu będzie jednocześnie dyrektorem szkoły wchodzącej w skład zespołu. Utworzenie ZPO w Dobrej nie będzie skutkowało odwoływaniem obecnych dyrektorów placówek, gdyż ich kadencja upływa z dniem 31 sierpnia 2014. Zatem dyrektor zespołu zostanie wybrany w drodze konkursu.

Szkoła Podstawowa, przedszkole oraz Gimnazjum im. Unii Europejskiej funkcjonują i będą dalej funkcjonowały w odrębnych budynkach, co jest dodatkowym atutem, gdyż ułatwia to przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dla małych dzieci.

Utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych pozwoli i ułatwi w znacznym stopniu w przyszłości poszerzyć ofertę edukacyjną o utworzenie Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w budynku gimnazjum.

Radny Piotr Hebda zapytał dlaczego dyrektorki szkół w Dobrej zmieniły zdanie w temacie utworzenia zespołu, na którejś z poprzednich sesji opinia ich była negatywna i czy nauczyciele mają odpowiednie kwalifikacje by w tych utworzonych szkołach uczyć?

Pani Dyrektor Gimnazjum Urszula Kołodziejczyk odpowiedział, że zmieniła zdanie dlatego, iż trzeba włączyć do Zespołu przedszkole, jeśli tego nie zrobimy to musi istnieć jako odrębna placówka. Nauczyciele oczywiście, że w tych mowo utworzonych placówkach maja odpowiednie kwalifikacje i mogą uczyć, żadnych przeciw wskazań nie ma.

Radny zapytał również o prognozy finansowe?

Skarbnik Sławomir Brodniak odpowiedział, że oszczędności wynikają już z zatrudnienia kadry i obsługi około 100 tyś.zł., będzie również zwiększona subwencja na oświatę ok.200 tyś.zł.

Radny Kazimierz Łojek - oznajmił, iż wcześniej mogło być to zrobione.

Radni innych uwag nie wnieśli, wobec powyższego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2014 r. Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra na okres od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 roku

Pani Burmistrz poinformowała, że w tym roku nie zaplonowaliśmy podwyżek tylko przedłużyć musimy obecnie obowiązujące stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.

Radny P. Hebda zapytał czy , aby nie należało podnieść tych stawek opłat, by modernizować tą naszą rozsypującą się oczyszczalnię.

Obecny na posiedzeniu sesji Prezes zakładu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Wrzesień odpowiedział, iż nasza oczyszczalnia nie nadaje się do modernizacji. Jest ogłoszony przetarg na dokumentację projektową i wtedy dopiero możemy działać. O stawkach pomyślimy wówczas kiedy zaczniemy budowę, muszą być na takim poziomie by nasze społeczeństwo było stać na opłaty.

Ten temat na pewno będzie omawiany w odpowiednim czasie.

Radny K. Łojek - należy wykonać plan i w każdym roku zaplanować jakieś działania, które muszą być akceptowane przez społeczność.

Radni innych uwag nie wnieśli do projektu uchwały, w związku z tym projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXVIII/232/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra na okres od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 roku została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2014 roku

Pracownik Urzędu Miejskiego Agnieszka Witkowska - wyjaśniła, iż rada gminy ma obowiązek w drodze uchwały corocznie do 31 marca uchwalić raki program.

Radni takowy otrzymali do wglądu, do którego nie wnieśli żadnych poprawek jak i również uwag.

Bez uwag projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXVIII/233/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2014 roku została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra

Pani Burmistrz - wyjaśniła cel projektu podjęcia uchwały uzasadniając, że

na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Z uwagi na fakt, że Gmina Dobra posiada rozległe tereny, które są oddalone od oczyszczalni ścieków w Dobrej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na tych terenach jest bardzo kosztowna i często technicznie niemożliwa. W związku z tym właściciele nieruchomości, na których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej, mają możliwość wyposażenia nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) daje możliwość finansowania lub dofinansowania z budżetu gminy kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i

gospodarki wodnej. Gmina może udzielać dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
w szczególności osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest stosunkowo wysoki, Rada Miejska w Dobrej postanowiła dofinansować istniejące przydomowe oczyszczalnie ścieków. W tym celu określono zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra, w tym kryteria wyboru inwestycji
do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

Radna Maria Bąk - zapytała czy prawo działa wstecz i czy nam tej uchwały nie uchylą?

Pani Witkowska odpowiedział, iż rozmawiała z pracownikami zajmującymi się tymi sprawami i nie było takich problemów, nie uchylono im, tych uchwał. Wszystko zależy od Nadzoru Wojewody, który kontroluje, będziemy czekać na rozstrzygnięcie.

Radni do projektu uchwały innych uwag nie wnieśli.

Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie udzielenia Powiatowi Łobeskiemu pomocy finansowej na remont chodnika przy ul. Traugutta w Dobrej

Pani Burmistrz wyjaśniła, iż zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielić pomocy, w tym pomocy finansowej.

Zgodnie z art. 47 ustawy o samorządzie gminnym jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań.

Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji.

Stosownie do przepisu art. 216 ust.2 pkt 5) i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, określona na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny chodnika przy ul. Traugutta w Dobrej, jego remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych uczęszczających przy drodze powiatowej.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/235/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Łobeskiemu pomocy finansowej na remont chodnika przy ul. Traugutta w Dobrej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchylenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, podjętej na podstawie uchwały Nr XLVI/280/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 sierpnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium

Pani Burmistrz - wyjaśniła, iż uchwała Nr XLVI/280/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 sierpnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium, obejmowała następujące zmiany:

 1. zmiana sposobu zagospodarowania terenów w obrębach Bienice, Błądkowo,
  z przeznaczeniem na cele elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą;

 2. zmiana sposobu zagospodarowania terenu w obrębie Grzęzno, z przeznaczeniem na cele strefy turystyki i rekreacji;

 3. podział wyznaczonej strefy turystyki i rekreacji w obrębach Tucze i Dobropole na mniejsze jednostki funkcjonalno - przestrzenne.

Obszar w obrębach Tucze i Dobropole. Nad jeziorem Woświn - wyznaczono na cele turystyki i rekreacji - znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoi Ińskiej” (kod: PLB 320008).

Obszar w obrębach Bienicach i Błądkowo - z przeznaczeniem na cele elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą - znajduje się ok. 2000 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Brak możliwości sporządzenia zmiany studium spowodowany jest koniecznością uwzględnienia wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235), w szczególności:

 • monitoringu przed inwestycyjnego o wpływie elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą na cele ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoi Ińskiej”,

 • przedstawienia szczegółowej informacji o składzie gatunkowym awifauny
  i chiropterofauny, a także miejscach rozrodu, żerowania, szlakach wędrówek w stosunku do planowanego obszaru usytuowania elektrowni wiatrowych,

 • dostosowania zapisów, zgodnych z „Operatem szczegółowym wraz z projektem planu ochrony dla OSO Ostoja Ińska PLB320008”, dotyczącym planowanego zapisu, wprowadzającego zakaz lokalizacji elektrowni i farm wiatrowych na terenie całej ostoi
  i obostrzenia możliwości ich budowy (2-letni monitoring przed inwestycyjny zgodny z wytycznymi uzgodnionymi przez przyrodników i inwestorów) w promieniu 5 km od jej granic,

 • przedstawienia informacji o rzeczywistym składzie gatunkowym awifauny użytkującej powierzchnię i sposobie wykorzystania terenu przez ptaki, o skupieniach różnych gatunków ptaków oraz zależności obu tych parametrów w cyklu rocznym,

 • przedstawienia bytowania ptaków w odniesieniu do terenów lokalizacji siłowni wiatrowych - informacje na temat gniazdowania, lęgów, żerowania, gromadzenia się, korytarzy przelotu oraz szklaków migracyjnych.

Zgodnie z „Operatem szczegółowym wraz z projektem planu ochrony dla OSO Ostoja Ińska PLB320008”, w którym sformułowano szereg zaleceń służących uniknięciu realizacji planów i inwestycji mogących spowodować naruszenie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, który zabrania podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w ustalonym zakresie oraz granicach obszaru oddziaływania, na podstawie podjętej uchwały Nr XLVI/280/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 sierpnia 2006 r. jest niezgodne z obecnie obowiązującymi wytycznymi, dotyczącymi lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/236/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchylenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, podjętej na podstawie uchwały Nr XLVI/280/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 sierpnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.


- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2015.

Skarbnik -oznajmił, iż sytuacja finansowa gminy jak już na poprzednich sesjach wspominał jest ciężka. Uważam, że ta kwota 5.000 zł. to jest kwotą optymalną. Zmiana strefy podatkowej to kolejny uszczerbek finansowy. W związku z tą bardzo trudną sytuacją finansową skarbnik w imieniu swoim jak i P. Burmistrz zwrócił się z prośbą o nie uchwalanie tego funduszu na rok 2015, dodał, że wioski nigdy w razie potrzeb nie pozostały „same sobie”.

Radna M. Bąk - poprosiła o opinię sołtysów wsi, jak do tego tematu oni podchodzą?

W imieniu sołtysów głos zabrała Pani Marta Sadłowska z Tuczy - powiedziała, że jako sołtysi są grupą bardzo wyrozumiałą, że bardzo dobrze gospodarują środkami finansowymi, chociaż mają więcej pracy, ale się z tym godzą.

Nie roztrwaniają tych pieniędzy, dlatego uważają, iż te środki powinny być zapisane w budżecie na rok 2015 za, które w imieniu sołectw dziękują.

Radny Kazimierz Łojek - stwierdził, iż wioski nie składają się tylko z rolników, każdy mieszkaniec płaci podatki. Inwestujemy w te wsie i proszę o utrzymanie tego funduszu sołeckiego.

Radna Maria Bąk- uważa, iż zapisane w budżecie środki dają sołectwom komfort psychiczny, nie muszą o nic się wtedy prosić.

Radny Piotr Hebda - uważa ,że skarbnik uderza w najsłabszy element. Sołtysi są to ludzie, którzy walczą o swoją wioskę. Przecież sami dbamy i sami zarządzamy. Sołtysi nie chcą się prosić, powinni mieć to zagwarantowane, dbają o wioski.

Skarbnik nie występując z zapytaniem o cenę obligacji do innych banków jednym ruchem obniżył środki gminne o 700 tyś.zł.

Będę przeciw projektowi tej uchwały jeśli zrezygnujemy z organizacji tegorocznego jarmarku doberskiego.

Dlatego w imieniu klubu radnych i sołtysów wsi prosimy o uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2015.

Radny Edwards Stanisławczyk - uważał, że będzie lepiej nie wyodrębniać funduszu, a następna nowo wybrana rada ten fundusz by ustaliła.

Jednak wypowiedź przedstawiciela sołtysów mnie przekonała.

Innych uwag radni do projektu w/w uchwały nie wnieśli.

Przewodniczący wobec powyższego poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXVIII/237/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2015 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2014 rok

Skarbnik -wyjaśnił, iż należy w §1 przyjąć środki w wysokości:

 1. 509.288,-zł. - podatek od nieruchomości gminnych,

 2. 106.459,-zł, - zwiększona subwencja oświatowa,

 3. 293,- zł, - dotacja na dzieci w wieku przedszkolnym (różnica między planem w budżecie gminy, a wysokością obliczoną przez Ministerstwo Finansów),

 4. 84.651,13,-zł. - dotacja na projekt realizowany poprzez OPS „Od bierności do aktywności”,

 5. 601,983,60 zł. - dotacja na projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Dobra”,

 6. 41,497 zł.- dotacja z Powiatu na utrzymanie czystości i zieleni przy drogach powiatowych.

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/238/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2014 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Przewodnicząca Gminnej Komisji PiRPA Anna Kowalczyk - oznajmiła, iż każdy z radnych otrzymał program i jeśli są uwagi bądź wnioski odpowie bądź zostaną naniesione poprawki.

Radni żadnych uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XXXVIII/239/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA 2013 ROK.

Sprawozdanie w załączeniu do protokołu przyjęte bez uwag.

Ad. pkt 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ ZA 2013 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2013.

Sprawozdanie w załączeniu do protokołu przyjęte bez uwag.

Ad. pkt 5. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY SESJAMI.

Informacja w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Kamila Ciołek Borczyk - zapytała jak wygląda sprawa zwrotu środków za zakupione meble dla poszczególnych sołectw?

Skarbnik odpowiedział, że na następnej sesji odpowie na to pytanie, nie pamięta jak zakończyła się ta sprawa.

Radna Maria Bąk - zapytała dlaczego inwestycje nowo powstające w gminie ( np. takie jak oczyszczalnia ścieków) mają być obciążane przez mieszkańców Gminy, na pewno będą wyższe stawki za korzystanie z usług, a obiekty zostały wybudowane sportowe i nikt się do tego nie dokładał.

Radny Piotr Hebda - zapytał skarbnika czy pamięta kiedy i za ile została wykonana dokumentacja na oczyszczalnię ścieków w Dobrej?

Skarbnik odpowiedział - że została wykonana przed podjęciem pracy przez niego i nie wie. Była podtrzymywana, w tej chwili nie jest aktualna i nie weszła do realizacji.

Radny Kazimierz Łojek - zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków na utylizację azbestu.

Skarbnik - odpowiedział, że przeanalizuje budżet i postara się, aby przesunąć środki na ten cel.

Radny Piotr Hebda - zapytał czy skarbnik pracuje nad programem naprawczym dla naszej gminy i czy można mieć w niego wgląd?

Skarbnik - odpowiedział wykonuje to co uchwali rada i zdecyduje burmistrz.

Sołtys wsi Bienic Tomasz Grenda - zapytał gdzie będzie miejsce na postawienie wiaty przystankowej (ta , która była została rozebrana gdyż została usytuowana na działce prywatnej?

Innych interpelacji, wniosków i zapytań radni podczas obrad nie wnieśli.

Ad. pkt 7. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1545 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

15

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 29-05-2014 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 29-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 29-05-2014 10:27