Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie konkursu reintegracji zawodowej "CIS"


Burmistrz Dobrej

ul. Rynek 1

72 - 210 D O B R A 

Ogłasza konkurs ofert

na realizację zadania publicznego mającego na celu wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.

I.                Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego polegającego na wspieraniu procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich

II.               Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację

zadania: 26 000 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych ).

III.           Zasady przyznawania dotacji:

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

  2. Gmina Dobra dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania na podstawie umowy. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa w składzie i na zasadach określonych w zarządzeniu Burmistrza Dobrej.

  3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na okres do dnia 30 października 2006 roku. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

IV.     Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 października 2006 roku.

2. Warunki realizacji zadania: Podmioty ubiegające o realizację zadań publicznych objętych konkursem zobowiązane są:

1) prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego objętego konkursem,

2) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania publicznego objętego konkursem,

3) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania publicznego objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w rozporządzeniu z dnia 29 października 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

V.               Opis sposobu przygotowania oferty:

1.     Oferta powinna być przygotowana:

1)      na piśmie,

2)      wg wzoru, który można pobrać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 6 (I-piętro) oraz na stronie internetowej gminy DOBRA ( oraz BIP )

3)      w języku polskim,

4)      podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otwarcia ofert lub pełnomocnictwem.

2.     Podmiot ubiegający się o przyznanie środków powinien przedstawić ofertę

zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w

sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3.     Oferta powinna zawierać:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do

realizacji,

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł

5)     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

6)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 

WARUNKIEM ROZPATRZENIA OFERTY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

a)      prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w

nagłówku rodzajem zadania,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego (zgodnie z ustawą o rachunkowości)

oraz merytorycznego z działalności podmiotu - za ubiegły rok lub za miniony

okres ( w przypadku krótszej działalności niż rok),

b)      przedstawienie następujących dokumentów:

đ       aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym oferent jest wpisany zgodnie z przepisami prawa,

đ       aktualnego statutu (potwierdzony przez organ rejestrowy),

đ       pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy oraz wyodrębnieniu konta bankowego na środki przekazanej dotacji,

đ       pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż osoby reprezentujące podmiot zgodnie z odpisem z właściwego rejestru,

đ       oświadczenie o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania.

- Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie co do określonych wymagań oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- Poszczególne strony oferty i załączników powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ponadto oferta powinna zawierać spis wszystkich załączników.

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Czas związania z ofertą - 30 dni od dnia składania ofert. 

VI.            Terminy składania ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek 1 (pok. Nr 8 - sekretariat I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego mającego na celu wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich” w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 28.05.2006 r. do godz. 15:00,

2. Oferty należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 04-05-2006 21:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2006 21:56