Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXVII/2014 z dn.22.01.2014 r.


Protokół Nr XXXVII/2014 z sesji

Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

22 stycznia 2014 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 15

Obrady sesji zakończono - 1445

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły

Podstawowej w Dobrej,

- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

uzyskania wsparcia w ramach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielonej na wniosek

dyrektora szkoły lub przedszkola,

- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2014 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Spor

na 2014 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i

Rolnictwa na 2014 rok,

- w sprawie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości będącej własnością

Gminy Dobra na okres dłuższy niż trzy lata i odstąpienia od obowiązku

zawarcia umowy w trybie przetargu.

3. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ ZA ROK

2013.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, sołtysów wsi oraz przybyłych gości.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokoły z dwóch ostatnich sesji.

Protokoły z dwóch ostatnich sesji były do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokoły bez uwag zostały przyjęte - 11 głosami za przy 4 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz które były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

- w stwierdzenia rozparzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły

Podstawowej w Dobrej

Radny P. Hebda - zwrócił się z prośbą, aby w projektach uchwał o takich treściach nie zamieszczać zapisu w treści, że uchwała jest zasadna. Uważam, że powinno być miejsce wykropkowane i po przyjęciu uchwały zamieścić zapis czy uchwała jest zasadna czy też nie.

Pani Sekretarz D. Kisiel- odpowiedziała, iż taki zapis nie przesądza, to jest tylko projekt uchwały.

Napisanie takiego projektu uchwały i takiego zapisu czy uchwała jest zasadna czy też nie sugerowały otrzymane dokumenty i na tej podstawie został napisany taki projekt uchwały.

Uwagę przyjęłam i gdy będą w przyszłości takie projekty uchwał, będzie zapis dwóch opcji.

Następnie radny K. Łojek - zgłosił wniosek formalny, aby w tej sytuacji głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Pani Sekretarz - odpowiedziała, iż ustawa określa jakie uchwały powinny być głosowane w trybie tajnym.

Przewodniczący poddał wniosek zgłoszony przez radnego pod głosowanie.

Za wnioskiem głosowało 6 radnych, 8 było przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się.

Następnie głos zabrała P. S. Rusnak skarżąca, która stwierdziła, że nie jest jedyna osobą skarżącą, ostatnio dużo skarg jest na dyrektora szkoły, ale oficjalnie rodzice boją się pisać, uważają , że potem to się odwraca przeciwko uczniom tych rodziców skarżących.

Ja się nie uwzięłam, walczę o dobro mojego dziecka, uważam, że takie zajścia nie powinny mieć miejsca, jakie zawarłam w treści skargi.

Pani Dyrektor E. Dmochowska - Hatalska uważa, że te wszystkie skargi są bezzasadne, zarzuty nie pokrywają się z protokołami kontroli Kuratorium Oświaty.

Przewodniczący Rady po dyskusji na wspólnych komisjach oraz sesji projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXVII/223/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie rozparzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 8 głosami za, 5 głosami przeciw przy dwóch głosach wstrzymujących się.

- w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielonej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej A. Kowalczyk wyjaśniła, iż przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.

Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVII/224/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielonej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola została przyjęta przez Radę -15 głosami za -jednogłośnie.

- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2014 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,

- w sprawie planu pracy komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sporu na

2014 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i

Rolnictwa na 2014 rok.

Radni bez uwag przyjęli projekty uchwał, żadnych dodatkowych wniosków nie zgłosili do projektów w/w uchwał.

Uchwały Nr XXXVII/225-228/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawach planów pracy Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2014 rok zostały przyjęte przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości będącej własnością Gminy Dobra na okres dłuższy niż trzy lata i odstąpienia od obowiązku zawarcia umowy w trybie przetargu.

Pani Sekretarz D. Kisiel - wyjaśniła, iż należy wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy nieodpłatnego użytkowania i zawarcia umowy nieodpłatnego użytkowania na okres 5 lat dla Stowarzyszenia „Współistnienie” o statusie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Łobzie, lokalu w Dobrej przy ulicy Juliusza Słowackiego.

Wszystkie warunki są określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do tej uchwały.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwałą Nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości będącej własnością Gminy Dobra na okres dłuższy niż trzy lata i odstąpienia od obowiązku zawarcia umowy w trybie przetargu.

Ad. pkt 3. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

ZA ROK 2013.

Informacje w załączeniu do protokołu przyjęte bez uwag.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Łojek - złożył interpelację na ręce Przewodniczącego Rady i prosi w imieniu składającego o odpowiedź pocztą elektroniczną (e-mail)

Radna Maria Bąk zapytała - czy w przypadki nie wybudowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobropole przez wspólnoty mieszkaniowe, pieniądze w wysokości 30 tys. zł, które są zabezpieczone w budżecie, przepadną i zostaną przeznaczone na inny cel.

Pan Sebastian Kuran - pracownik Urzędu odpowiedział, że środki finansowe w budżecie przeznaczane są na określone cele, zgodnie z uchwałą budżetową. W przypadku nie wykorzystania środków przez wspólnoty z Dobropola, Rada Miejska w Dobrej będzie miała możliwość przekazania tych środków np. na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radny A.Kontowicz - zapytał czy będzie remontowana droga na odcinku Dobra-Rogowo?

Radny Powiatowy Ryszard Sarna odpowiedział, że droga ta jest drogą powiatową, lecz Powiatu Łobeskiego nie stać w tej chwili na jej remont, dlatego też poczynione zostaną starania, by uzyskać dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektowej, co pozwoli w przyszłości na sfinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych.

Radny P. Hebda - zapytał dlaczego na sesji nie jest obecna Pani Burmistrz i Pan Skarbnik to nie pierwsza ich nieobecność. Mamy pytania, na które nikt nam znów nie będzie potrafił odpowiedzieć.

Przewodniczący Rady -odpowiedział, że Pani Burmistrz jest w tym czasie na walnym zgromadzeniu R-XXI i nie wie dlaczego nie dotarła.

Natomiast jeśli chodzi o skarbnika ,to nie było w dzisiejszym porządku obrad spraw finansowych.

Przewodniczący Rady - powiedział, że radny również nie był obecny na kilku sesjach i żadnej wcześniej informacji nie otrzymał.

Radny - odpowiedział, że nie jest tak ważną osobą, która powinna uczestniczyć w obradach sesji i komisji.

Następnie poruszył problem zadłużenia naszej gminy, uważa iż skala zadłużenia jest bardzo duża. Nie mamy żadnej wizji co dalej.

Sprawdziłem osobiście, że najkorzystniejsze warunki emisji obligacji można uzyskać w Banku Nordea.

Koszty oprocentowania w tym banku są dużo niższe, aniżeli w tym banku, w którym zaciągnęliśmy nowe zobowiązanie. W mojej ocenie jest to szastanie publicznymi pieniędzmi. Brak wysłania zapytań do innych banków, spowodował, że koszt obsługi emisji tych obligacji jest dużo wyższy, niż zaproponowany dla Gminy Dobra. Tak samo koszty prowizji są wyższe niż w innych bankach. Średnio można było zaoszczędzić około 6 tys. zł na samej prowizji oraz około 200 tys. zł na kosztach spłaty obligacji.

Coś się dzieje złego, nie stać nas na inwestycję oczyszczalni ścieków, a gdybyśmy bardziej rozsądniej planowali wydatkowane środki byłoby nas stać teraz na oczyszczalnię ścieków, jest problem finansowy, który się zemści. Nie ma żadnej wizji co dalej?

P. Sekretarz - powiedziała, że przekaże sprawy P. Burmistrz i P. Skarbnikowi poruszane przez radnego na sesji.

Radny K. Łojek - dodał, iż oddech trzyletni nic nam nie zmieni, a wręcz przeciwnie. Jakie plany są na najbliższe dwa trzy lata. Co zrobić, by znaleźć środki na spłatę tych obligacji, jakie działania trzeba wykonać?

Radny P. Hebda zapytał - obecnego na sesji prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej jak ocenia naszą jeszcze działającą oczyszczalnię ścieków, jak długo jeszcze będzie funkcjonować?

Prezes K. Wrzesień - odpowiedział, iż stan na dzień dzisiejszy nie pozwala na dalsze funkcjonowanie „jest bo jest”. Technologia jest z lat 60 -tych oddana do użytku. Krótko mówiąc jest w opłakanym stanie.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1445 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 02-04-2014 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 02-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2014 10:22