Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Oferta świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą urządzeń w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dobra, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Dobra, dn. 14.03.2014 r.

Znak sprawy: PIK.MM.04.042.5.14

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Dobra  z siedzibą w Dobrej 72-210, Rynek 1, w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrarealizowanego na postawie umowy numer: POIG.08.03.00-32-193/13-01 zawartej pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Gminą Dobra, zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

Oferta świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą urządzeń w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dobra”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Zamówienie finansowane ze środków Unii Europejskiej

- projekt nr POIG.08.03.00-32-327/13-01 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy: świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu wraz
z dostawą urządzeń w ramach projektu.

Niniejsze postępowanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami). Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14000 euro.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostęp do Internetu dla 30 gospodarstw domowych na terenie Gminy Dobra w terminie
  od 1.04.2014 r.  do 31.03.2015 r.
 2. Wykonawca powinien dostarczyć zestaw urządzeń zapewniających podłączenie komputera
  z Internetem,
 3. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne urządzenia do skonfigurowania połączenia (urządzenia dostępowe, okablowanie, anteny kierunkowe itp.),
 4. urządzenia dostępowe muszą posiadać interfejs LAN (Ethernet 10/100, RJ-45) lub USB lub WIFI;
 5. Prędkość minimalna: - download: 2 Mb/s - upload: 512 Kb/s
 6. Minimalny zaproponowany miesięczny transfer danych: 10 GB;
 7. Oferent powinien zagwarantować stały dostęp do Internetu;
 8. Czas usunięcia usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia administratorowi sieci;
 9. Uruchomienie połączenia powinno nastąpić do 01.04.2014 r.;
 10. Zamawiający wyklucza rozwiązania wymagające ingerencji wewnątrz obudowy komputera,
 11. Instalacja i konfiguracja Internetu wraz z dostawą powinna zakończyć się do dnia 31 marca 2014 r.

Dodatkowe wymagania:

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do: konfiguracji, naprawy, utrzymania bądź wymiany zamontowanych przez siebie urządzeń przez okres gwarancyjny – 12 miesięcy, z każdej czynności serwisowania konieczny będzie protokół potwierdzający wykonanie usługi podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 2. Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie, w celu sprawdzenia możliwości świadczenia usługi dla zgłoszonych przez Zamawiającego lokalizacji. Lokalizacje miejsc świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu to tereny sołectw Gminy Dobra.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31 marca 2014 r.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert

Termin składania ofert:

24.03.2014 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert:

Gmina Dobra z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dobrej, 72-210 Dobra, Rynek 1, w Sekretariacie, pokój nr 8

Termin otwarcia ofert:

24.03.2014 r. o godzinie 10:30

Miejsce otwarcia ofert:

Gmina Dobra z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dobrej, Rynek 1, sala konferencyjna, nr 2 (parter)

Zamawiający będzie brał pod uwagę:

1.       Cenę dostępu do Internetu brutto;

2.       Cenę zakupu zestawu urządzeń zapewniających podłączenie komputera z Internetem;

3.       Jakość zaproponowanych urządzeń i łatwość ich podłączenia;

4.       Ilość zaproponowanego miesięcznego transferu danych;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków oferty złożonych przez Oferentów.

Wymagania formalne:

1.         Wykonawca określi cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto wykorzystując do tego celu formularz oferty.

2.         Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. Ceny podane przez Wykonawcę nie podlegają zmianom w trakcie realizacji umowy.

3.         Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

4.         Ceny należy podać w walucie polskiej.

5.         Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6.         Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana następująco: 

 

Gmina Dobra

Rynek 1,

72-210 Dobra

w Sekretariat, pokój nr 8

 

„Oferta świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą urządzeń

Nie otwierać przed 24.03.2014 r. do godziny 10:30

 

Dokumenty, jakie wykonawcy zobowiązani są przedstawić wraz z ofertą (zał. 1):

1)      aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku firmy), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)      Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w niniejszym zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający może nie przyznać  zamówienia jeśli oferta najkorzystniejsza nie będzie odpowiadała interesowi publicznemu.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie termin zawarcia umowy. O wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni na pisemnie lub za pomocą telefaxu lub drogą elektroniczną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

 

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1_formularz ofertowy,

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 14-03-2014 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 14-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator 14-03-2014 12:22