Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXVI/2013 z dnia 30.12.2013 r.


Protokół Nr XXXVI/2013 z sesji

Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

30 grudnia 2013 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 14 - ( nieobecny radny: Piotr Gałka

Obrady sesji zakończono - 1320

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, sołtysów wsi oraz przybyłych gości.

Do projektu porządku obrad Przewodniczący Rady na prośbę Burmistrza wnioskował o wprowadzenie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy Dobra od Spółdzielni Produkcji Rolnej w Tuczy.

Radni 14 głosami za - jednogłośnie przyjęli do projektu porządku obrad w/w uchwałę.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy Dobra od Spółdzielni Produkcji Rolnej w likwidacji

P. Sekretarz wyjaśniła, iż z uwagi na zmianę w ustawie o Krajowym Rejestrze Sadowym z dniem 1 stycznia 2014 roku Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Likwidacji w Tuczy przestaje funkcjonować jako pełnoprawny podmiot.

W związku z tym należy przejąć na mienie gminne lokal nie sprzedany przez Spółdzielnię.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy Dobra od Spółdzielni Produkcji Rolnej w Tuczy została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok

Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż od dłuższego czasu trwały dywagacje na różnych szczeblach decyzyjnych, czy gmina jako właściciel mienia komunalnego, winna płacić podatek od nieruchomości. W roku 2012 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie stwierdziła, że gmina ma taki obowiązek względem samej siebie.

W wyniku takiej interpelacji, zostaliśmy zobligowani do uchylenia uchwały zwalniającej gminie z podatku od nieruchomości. W związku z tym na rok 2013 została złożona deklaracja w podatku od nieruchomości na kwotę 509.526,-zł. Ponieważ kiedy projektowany był budżet na 2013 rok, nie mieliśmy wiedzy i nie zostały zaplanowane z tego tytułu ani dochody ani wydatki. Ponieważ stan prawny w ciągu roku nie uległ zmianie, jesteśmy zobligowani do wprowadzenia planu budżetu tych kwot. Kwota podatku „Należna gminie od gminy”, zostanie uregulowana w dacie końca roku obrachunkowego.

Stąd też przedłożony dzisiaj został projekt tej uchwały.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2013 rok została przyjęta przez radę 14 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz podsumowując rok przedstawiła informacje o zadaniach
i inwestycjach, które realizowane są na terenie Gminy Dobra oraz udzieliła odpowiedzi na interpelacje z poprzednich sesji:

 1. Budowa fermy norek w m. Wojtaszyce

W dniu 08.04.2013 r. wydano Decyzję o warunkach zabudowy dla firmy P.F.P. INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Żdżarach koło Goleniowa, na: „Budowę fermy norek o obsadzie 59DJP wraz z infrastrukturą techniczną położonych na działkach nr 87 i 88, obręb Wojtaszyce, gmina Dobra”.

Inwestor jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Łobzie.

Jednocześnie inwestor posiada, zatwierdzony przez Starostę Łobeskiego, projekt robót geologicznych na poszukiwanie wody. Na tej podstawie ma możliwość wykonywania odwiertów.

 1. Przycinka konarów na drodze Dobra - Wojtaszyce

Urząd Miejski w Dobrej w dniu 17 grudnia 2013 r. wystąpił do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim o zbadanie drzewostanu oraz jego przycinkę na drodze wojewódzkiej nr 146 na odcinku Dobra - Wojtaszyce.

 1. Ograniczenie prędkości koło m. Bienice

Gmina Dobra wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
o ograniczenie prędkości na drodze wojewódzkiej nr 144 przy miejscowości Bienice.

 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrej

Od 2012 roku przeprowadzono kilkanaście spotkań z różnymi firmami zajmującymi się budową oczyszczalni ścieków oraz podmiotami świadczącymi kompleksowe usługi doradcze z zakresu gospodarki ściekowej.

W dniu 20.11.2013 roku wystąpiono do Biura Inżynierskiego „Gazda”, które opracowało projekt budowlany „Rozbudowy z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Dobrej” o wyrażenie zgody na wprowadzanie zmian do projektu, tak by można było ją dostosować do obecnych wymogów.

W związku z brakiem środków finansowych w budżecie Gminy Dobra oraz informacjami o braku możliwości uzyskania dofinansowania do budowy oczyszczalni ścieków w gminach, w których wskaźnik RLM jest niższy od 15 000, rozważa się kilka możliwości, łącznie
z przeprowadzeniem procedury udzielenia koncesji na roboty budowlane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Warunkiem udzielenia koncesji na roboty budowlane jest przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektowanej inwestycji.

W dniu 16.12.2013 r. podpisano umowę z firmą DDK Sp. z o.o. z Bielan Wrocławskich na „Wykonanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków w Dobrej. Program funkcjonalno-użytkowy będzie zawierał m.in. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych; aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia.

W dniu 16.12.2013 r. podpisano List Intencyjny z Instytutem Wspierania Inicjatyw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z Wrocławia

 1. Informacja o inwestycjach oraz zrealizowanych zadaniach w 2013 roku

 1. Montaż piłkochwytu o wym. 6,00 x 36,00 m, celem montażu na terenie stadionu miejskiego w Dobrej.

 2. Usunięcie awarii gminnej kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie rowu melioracyjnego, zlokalizowanego w rejonie ulicy 3-go Maja, Nowogardzkiej oraz Mickiewicza w Dobrej.

 3. Remont przepustu drogowego, zlokalizowanego na drodze gminnej Wojtaszyce - Mokre.

 4. Oczyszczenie i konserwacja 1500 mb rowu melioracyjnego w m. Grzęzno.

 5. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego,
  w miejscowości Dobropole 16.

 6. Opracowanie dokumentacji książek dróg gminnych wraz z przeprowadzeniem okresowej kontroli aktualnego stanu technicznego.

 7. Zamówienie oraz wdrożenie systemu komputerowego związanego
  z gospodarką odpadów komunalnych - oprogramowanie firmy Profeko
  z Radomia.

 8. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Dobra. Umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 9. Wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynku Szkoły Podstawowej
  w Dobrej. Umowa z Zakładem Wielobranżowym „ELSTOL” ze Skwierzyny.

 10. Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tucze.

wykonano dokumentację budowlaną nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej
w Dobrej.

 1. Zakup energii elektrycznej - wybrano nowego dostawcę energii elektrycznej - ENEA S.A.

 2. Podpisano umowę z DDK Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla oczyszczalni ścieków w Dobrej.

 3. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem PKS Gryfice, na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dobra - zakup biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu gminnego na lata 2014-2015.

 4. Emisja obligacji komunalnych Gminy Dobra w wysokości 3.600.000,00 zł.

 5. Remont cząstkowy drogi gminnej w miejscowości Dobropole.

 6. Montaż okien PCV i parapetów wewnętrznych w 25 lokalach komunalnych - „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”, realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015”.

 7. Porozumienie z Zarządem Powiatu Łobeskiego na utrzymanie ulic w mieście Dobra - otrzymano 40.016,00 zł.

 8. Przygotowano dokumentację oraz wniosek aplikacyjny dotyczący budowy placu zabaw w Dobrej oraz Wojtaszycach.

 9. Otrzymano nieodpłatnie samochód pożarniczy Jelcz GCBA 6/32 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucze.

Radny Piotr Hebda zauważył, że wymienianie przez Panią Burmistrz w gronie realizowanych inwestycji budowy fermy norek w Wojtaszycach jest nieporozumieniem, gdyż jest to przedsięwzięcie realizowane przez prywatnego inwestora i nijak się ma do zadań gminy. Następnie zauważył, że to skandal aby dopuścić do realizacji partnerstwa publiczno-prawnego
w związku z planami budowy oczyszczalni ścieków. Pomysł aby zewnętrzna prywatna firma zarabiała naszym kosztem jest chybiony, gdyż pozbawia gminę znaczącego dochodu. Stwierdził, że kiepski stan oczyszczalni ścieków znany jest od lat i w związku z tym już kilkanaście lat temu należało wyodrębnić specjalny fundusz na którym były by gromadzone środki na remont lub budowę nowej oczyszczalni ścieków. Zamiast tego gmina od lat sukcesywnie zadłuża się co roku biorąc kredyty w wysokości ok. miliona złotych a ostatni rok pobił dotychczasowe lata kiedy to gmina wyemitowała obligacje na kwotę prawie 4 milionów złotych. Celem tej emisji jest wzięcie oddechu w 2014 roku a można było spożytkować te pieniądze na wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków, której koszt szacuje na 2,7 mln złotych. Radny podkreślił, że w latach kolejnych uderzą w nas zwiększone koszty obsługi długu publicznego zamiast oddechu. Przy tej okazji radny Piotr Hebda zapytał skarbnika do ilu banków skierowano zapytania ofertowe na emisję obligacji . Skarbnik odparł, że zwrócono się do 3 banków, spośród których jeden udzielił odpowiedzi i ten bank został wybrany na emitenta obligacji, ponieważ spełniał on wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego, czyli przez gminę. Radny Piotr Hebda uznał, że kupując telefon komórkowy za kilkaset złotych sprawdza w większej ilości miejsc aby więcej zaoszczędzić niż gmina emitując obligacje na 3,6 mln złotych. Następnie zapytał skarbnika dlaczego gmina nie zwróciła się z zapytaniem do banku, który sugerował przy sesji na której radni zdecydowali o emisji obligacji. Skarbnik odpowiedział, że radny Hebda kupując sobie telefon może sprawdzać w ilu miejscach chce, a wybór oferty banku był zgodny z przyjętą strategią, gdyż nie podlega pod ustawę o zamówieniach publicznych i nie widział potrzeby, aby sprawdzać w większej ilości banków. Radny Hebda potwierdził, że szanuje swoje pieniądze i stara się wydawać je oszczędnie i jednocześnie odnosi wrażenie, że gminne pieniądze nie są traktowane podobnie.

Pani Burmistrz podsumowała wypowiedz radnego Piotra Hebdy, że chyba jest alfą i omegą, w tym momencie radny Hebda przerwał , że nie życzy sobie osobistych uwag pod swoim adresem od Pani Burmistrz.

Pani Burmistrz odpowiedziała - że doskonale radni wiedzą, że oczyszczalnię ścieków nie załatwi się „ot tak”, jest to sprawa bardzo poważna, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że gmina spłaca zaległe kredyty po poprzednich władzach. To nie jest „skandal”, że prowadzi się rozmowy przed realizacją poważnej inwestycji.

Nie można mówić, że w tym temacie się nic nie zrobiło, przecież oczyszczalnia była modernizowana. Nie rozmawiamy, jak to Pan mówi, zbędnie. Dlatego też od pewnego czasu prowadzone są wytężone rozmowy, zarówno techniczne, jak i prawne, zmierzające do wyboru optymalnego rozwiązania, zarówno technologicznego, jak i sposobu finansowania tego typu przedsięwzięcia. W ostatnim czasie odbyło się wiele spotkań, które mają na celu wypracowanie najkorzystniejszego i najbardziej optymalnego rozwiązania, które pozwoli na wybudowanie oczyszczalni, bez angażowania środków z budżetu naszej gminy. Ma to na celu dbałość o finanse publiczne, tak by wydatkować je w sposób racjonalny, tak by koszty inwestycji nie spowodowały drastycznego wzrostu kosztów oczyszczenia ścieków, a tym samym zwiększenia opłat dla mieszkańców za odprowadzanie ścieków.

Jeśli chodzi o budowę fermy norek, należy zdawać sobie sprawę, że żaden inwestor nie rozpocznie trudnej i problematycznej inwestycji (a taką jest ferma norek) bez uzgodnień i rozmów z gminą. Nieprawdą jest stwierdzenie, że ma się to „nijak do zadań gminy”, bowiem troska o pozyskiwanie inwestorów, troska o tworzenie miejsc pracy, jest właśnie zadaniem gminy.

Proszę, abyście Państwo przyjęli do siebie słowo, które wypowiedział Apolinary Despinoux: „Najpiękniejszym skarbem jest rozum oprawiony w pokorę”.

Takich rozumnych i odpowiedzialnych decyzji życzę Państwu i sobie.

Na zakończenie złożone zostały przez Panią Burmistrz życzenia noworoczne, do których dołączyli wszyscy obecni na posiedzeniu sesji.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1320 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

7

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 24-01-2014 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 24-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2014 13:54