Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXV/2013 z dnia 23.12.2014 r.


Protokół Nr XXXV/2013 z sesji

Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

23 grudnia 2013 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1200

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 12 - ( nieobecni: radny Piotr Gałka i

Piotr Hebda)

Obrady sesji zakończono - 1340

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. ŚLUBOWANIE NOWO WYBRANEJ RADNEJ.

3. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

- w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu w Gminie Dobra,

- w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-215 z perspektywą na lata 2016-2019 (program do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w wersji papierowej i elektronicznej, a także dostępny na stronie BIP w zakładce ochrona środowiska/informacje z dnia 30 lipca 2013 r.),

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok.

- w uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2014 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, sołtysów wsi oraz przybyłych gości.

Do projektu porządku obrad Przewodniczący Rady na prośbę Burmistrza wnioskował o wprowadzenie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014-2020. W tym projekcie uchwały również musi być zapis w § 6 iż, traci moc uchwała poprzednia podjęta uchwała.

Do projektu tej uchwały jak i uchwalenia budżetu muszą być wniesione autopoprawki. Skład orzekający stwierdził, że przedmiotowa relacja nie jest spełniona w 2014 roku i wynosi 3,74 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 3,59

(pismo skierowane w tejże sprawie do Przewodniczącego Rady w załączeniu do protokołu).

Radni 12 głosami za - jednogłośnie przyjęli do projektu porządku obrad w/w uchwałę.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez uwag został przyjęty - 8 głosami za przy 4 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 2. ŚLUBOWANIE NOWO WYBRANEJ RADNEJ

W dniu 8 grudnia 2013 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej, w skład której weszła radna Pani Elżbieta Owsińska.

W związku z powyższym Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Barbara Kuran wręczyła zaświadczenie o wyborze, po którym odbyło się ślubowanie nowo wybranej radnej.

W związku z tym radna po złożeniu ślubowania bierze również udział w głosowaniach nad tematami wynikającymi z porządku obrad.

Ad. pkt 3. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz które były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

- w sprawie stwierdzenia uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

P. Sekretarz wyjaśniła, iż taki program uchwalony jest corocznie.

W/w program został zamieszczony do konsultacji na stronie BIP-u dla mieszkańców odnośnie jego opinii. Żadnych uwag nie wniesiono.

Rani bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie skargi uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu w Gminie Dobra

P. Sekretarz do wyjaśniła dodała, iż sprzedaż lokalu i pomieszczenia gospodarczego przynależnego do lokalu odbędzie się na rzecz najemcy bezprzetargowej na zasadach określonych w uchwałach rady.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu w Gminie Dobra -13 głosami za -jednogłośnie.

- w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.

Pani Agnieszka Witkowska pracownik Urzędu Miejskiego wyjaśnił, że

Obowiązek wykonania programu ochrony środowiska wynika z art. 17 z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łobeskiego, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, przedstawia się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra
na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 oraz Prognozę Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dobra na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019. Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008-2011 stracił swoją ważność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Programy uchwalane są przez rady gmin po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego powiatu, powiatowego inspektora sanitarnego, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Program przygotowany jest na okres czteroletni zgodnie z polityką ekologiczną państwa, którą przyjmuje się na cztery lata, przewidując zadania

w perspektywie czteroletniej.

Z art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.), wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. Programu.
Przebieg strategicznej oceny oddziaływania polegał na uzgodnieniu zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Szczecinie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie oraz uzyskaniu od ww. instytucji opinii.

Na podstawie art. 53 w/w ustawy, w imieniu Burmistrza Dobrej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa firmie ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu wystąpiono pismem
nr
: DP/JW/4/IV/2013z dnia 9 kwietnia 2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie (ten sam znak) o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił zakres prognozy
w piśmie
z dnia 30 kwietnia 2013 r., znak: WOOŚ-OSZP.411.63.2013.KM, stwierdzając,
że
Prognoza powinna być opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235).

Ponadto w Prognozie powinny być zawarte:

 • diagnoza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

 • analiza planowanych działań inwestycyjnych oraz kolizje ze wszystkimi formami ochrony przyrody w tym z obszarami Natura 2000: specjalnej ochrony ptaków PLB320008 Ostoja Ińska oraz mającym znaczenie dla Wspólnoty PLH 320049 Dorzecze Regi,

 • analiza i ocena oddziaływania na środowisko zarówno dla zadań inwestycyjnych i zamierzeń, które bezpośrednio sprzyjają lub zabezpieczają stan środowiska,

 • spójność ustaleń Programu z innymi opracowaniami strategicznymi.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie w piśmie z dnia 7 maja 2013 r., znak: NNZ.7040.2.8.2013.

Po otrzymaniu w/w uzgodnień przystąpiono do opracowania projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.

Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019 został sporządzony przez Burmistrza Dobrej, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008, Nr 25, poz. 150
ze zm.) zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych
w ww. ustawach, w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie niniejszego Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.

Dokumentacja została również poddana konsultacjom społecznym.

Burmistrz Dobrej Obwieszczeniem z dnia 30.07.2013 r. znak:OŚiGW.602.1.2013.AW

zawiadomił społeczeństwo o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu. Obwieszczenie zostało zamieszczone:

 1. na stronie internetowej www.bip.dobragmina.com.pl

 2. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

 3. w Tygodniku Łobeskim nr 33 z dnia 20.08.2013 r.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można było składać do 20.08.2013 r.,
tj. w ciągu 21 dni.

Projekt Programu wraz z prognozą uzyskał pozytywną opinię znak WOOŚ-OSZP.410.122.2013.PN z dnia 02 lipca 2013 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz pozytywną opinię sanitarną Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 03.07.2013 r. znak: DP/MG/7/VI/2013.

Ponadto projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie uchwałą nr 219/2013 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 20 czerwca 2013 r.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione

Radna Maria Bąk oznajmiła, że ma wątpliwości co do prawnej strony czy można uchwalać coś wstecz.

Powiedziała, że będzie głosowała za przyjęciem tej uchwały, jednak taka jest jej uwaga.

Radni innych pytań do projektu uchwały nie mieli.

Uchwała Nr XXXV/217/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok

Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż w § 1 przyjmujemy środki w wysokości:

 1. 1.000,-zł. - dzierżawa obwodów łowieckich

 2. 4.000,-zł. - sprzedaż drewna

 3. 270.000,zł.- ponadplanowa sprzedaż nieruchomości

 4. 6.500,-zł. - zwiększone wpływy z dzierżaw cmentarza

 5. 17.900,- zł. zwiększone wpływy z podatków i opłat lokalnych

 6. 6.363,60 zł.- dochody własne oświaty z prowizji i wynajmu sali

 7. 500,-zł. zwiększone wpływy z usług opiekuńczych

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXV/218/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2014 rok

- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra

na lata 2014-2020

Przewodniczący Rady i wiceprzewodniczący Rady odczytali opinie o przedłożonych projektach uchwał oraz pismo od Pani burmistrz z wniesioną autokorektą (opinie oraz pismo w załączeniu do protokołu).

Radna Maria Bąk - oznajmiła, że dla niej jak i na pewno dla pozostałych radnych tematem priorytetowym w tej kadencji miała być inwestycja budowy oczyszczalni ścieków. Wchodzimy w czwarty rok i nic nie zostało w tym temacie ruszone.

Cały czas słyszymy tylko, że trwają rozmowy, prezentacje i wyjazdy z których nic nam nie zostało konkretnie przedstawione i nic nie zrobione.

Pani Burmistrz mówiła ,że wstąpienie do związku gmin pojezierza drawskiego pozwoli na pozyskanie środków z Unii na dofinansowanie oczyszczalni. A tu słyszymy że to dofinansowanie dotyczy tylko wiejskich i przydomowych oczyszczalni. dlatego ja nie będę głosowała za tym budżetem

Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie stać w chwili obecnej naszej gminy na tak dużą inwestycję, którą bez wątpienia jest budowa oczyszczalni ścieków. Dlatego też od pewnego czasu prowadzone są wytężone rozmowy, zarówno techniczne, jak i prawne, zmierzające do wyboru optymalnego rozwiązania, zarówno technologicznego, jak i sposobu finansowania tego typu przedsięwzięcia. W ostatnim czasie odbyło się wiele spotkań, które mają na celu wypracowanie najkorzystniejszego i najbardziej optymalnego rozwiązania, które pozwoli na wybudowanie oczyszczalni, bez angażowania środków z budżetu naszej gminy.

Radny Kazimierz Łojek - Przewodniczący Klubu Radnych powiedział, że Klub jest przeciw przyjęciu budżetu w takiej formie. Ponieważ Klub uważa że budżet który opiera się na obligacjach, których wartość wynosi 3 600 000 zł jest nie do przyjęcia. Gdyż zamiast emitować obligacje lepiej by było, aby gmina rozpoczęła niezbędny plan oszczędnościowy. Gmina wymaga zmian których Burmistrz już od dawna powinien dokonać.

P. Burmistrz - odpowiedziała, że to bardzo trudny temat, omawiany już wcześniej i dzięki tym emisjom obligacji nadal działamy.

Wobec powyższego Przewodniczący poddał uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXV/219/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie o uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2014 rok została przyjęta przez Radę - 9 głosami za przy 4 głosach wstrzymujących się (Maria Bąk, Kazimierz Łojek, Kamila Ciołek-Borczyk, Kamila Dorsz).

Uchwała Nr XXXV/220/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014-2021zostałą przyjęta przez radę - 9 głosami za przy 4 głosach wstrzymujących ( Maria Bąk, Kazimierz Łojek, Kamila Ciołek-Borczyk, Kamila Dorsz).

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz podziękowała wszystkim którzy uczestniczyli w jarmarku bożonarodzeniowym za duży wkład i bardzo dobre przygotowanie tej imprezy.

Poinformowała o wcześniej zgłoszonej interpelacje dot. zawieszenia luster na skrzyżowaniach, będą zamontowane do końca br.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1340 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 24-01-2014 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2014 13:53