Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXIV/2013 z dnia 05.11.2013 r.


Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji

Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

05 listopada 2013 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1200

Stan Radnych - 14

Obecnych na sesji - 12 - ( nieobecni: radny Piotr Gałka i

Piotr Hebda)

Obrady sesji zakończono - 1435

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej,

- w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra,

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w

tej deklaracji,

- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

3. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA DOBREJ MIĘDZY

SESJAMI.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, sołtysów wsi oraz przybyłych gości.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez uwag został przyjęty - 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

Przed podjęciem uchwał Pani Burmistrz oraz Przewodniczący Rady wręczyli dla oldbojów list gratulacyjny oraz stroje sportowe wraz z torbą podróżną na ręce Prezesa LKS „Sarmata” Zdzisława Szkupa za zajęcie pierwszego miejsca w rozgrywkach województwa zachodniopomorskiego w lidze oldbojów.

Do życzeń i gratulacji przyłączyli się również pozostali radni oraz zaproszeni goście.

Następnie głos zabrali przedstawiciele CIS-u, którzy przedstawili prezentację z zakresu działania grup lokalnych oraz wydatkowania środków na ten cel.

Radni informację przyjęli, przedstawiciele odpowiadali na nurtujące pytania.

Przedstawili również zakres szkoleń, które są przeprowadzane w celu przyuczenia do zawodu, a następnie zatrudnienia w tymże zawodzie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz które były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

- w stwierdzenia skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej

P. Sekretarz wyjaśniła, iż skarżący w swoich pismach domaga się przyznania różnego rodzaju pomocy socjalnej swojej matce - emerytowanej pracownicy Urzędu Miejskiego w Dobrej .

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowych Funduszu określa Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych. Określa on rodzaje i wysokość przyznawanych świadczeń osobom do niego uprawnionym. Regulamin ZFŚS oraz plan rzeczowo- finansowy podziału środków na Funduszu jest uzgodniony z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. W roku 2013 kwota przeznaczona na zapomogę socjalną to 300zł z czego komisja socjalna przyznała zainteresowanej 150zł. Oprócz zapomogi socjalnej przyznana została pomoc świąteczna w wys. 250zł.

Niezadowolenie Skarżącego z prowadzonej z Burmistrz Dobrej korespondencji wynika z nie spełnienia oczekiwań finansowych względem jego matki i odmowa przyznania świadczeń, do których nie jest uprawniona lub nie zabezpieczono na ten cel wystarczająco dużo funduszy.

W dniu 24.09.2013r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę, której celem było przestrzeganie przepisów z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych . Analizie poddana została również korespondencja skarżącego. Protokół z kontroli nie zawiera uwag w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść skargi w odpowiedziach Burmistrz Dobrej na pisma Skarżącego nie dopatrzono się zachowań, które świadczyłyby o lekceważeniu piszącego i jego matki.

Dlatego uważam, że w związku z powyższym skargę powinno uznać się za bezzasadną.

Rani bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra

Pracownik Urzędu Miejskiego Sebastian Kuran wyjaśnił, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Z uwagi na fakt, że Gmina Dobra posiada rozległe tereny, które są oddalone
od oczyszczalni ścieków w Dobrej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na tych terenach jest bardzo kosztowna i często technicznie niemożliwa. W związku z tym właściciele nieruchomości, na których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej, mają możliwość wyposażenia nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) daje możliwość finansowania lub dofinansowania z budżetu gminy kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Gmina może udzielać dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
w szczególności osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych
i przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest stosunkowo wysoki, Rada Miejska w Dobrej postanowiła dofinansować koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W tym celu określono zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków polepszy stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Dobra poprzez ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.


P. Burmistrz do wyjaśniła dodała, iż zabukowana jest kwota w budżecie gminy

na częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wszystkie zasady udzielania dotacji celowej zawarte są w załączniku do tej uchwały.

Radny Kazimierz Łojek zwrócił uwagę na fakt, iż ze spotkań z potencjalnym inwestorem na budowę oczyszczalni wiejskiej w Dobropolu wynikało, że aby gmina mogła dofinansować taką inwestycję potrzebny jest „regulamin” oraz nie wystarczy sama uchwała.

Z dzisiejszego projektu uchwały wynika, iż wystarczy sama decyzja rady poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że o tym dowiedziała się niedawno, a budżet na ten rok nie przewidywał dofinansowania.

Radny K.Łojek odpowiedział, że nie daje wiary słowom Pani Burmistrz, pieniądze w budżecie by się znalazły.

Radni innych uwag do zaproponowanego projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XXXIV/212/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra została przyjęta przez Radę -12 głosami za -jednogłośnie.

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji

Na podstawie pisma Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dotyczącego uchwał rad gmin, określających wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w treści których zauważono brak respektowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz ujmowania oświadczeń nie wynikających z treści aktu rangi ustawowej, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r. ponownie zbadało uchwałę
Nr XXVII/178/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów, potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji.

W ocenie Kolegium, w świetle interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych, natomiast zawarte oświadczenie o odpowiedzialności karnej nie jest dopuszczalne, ponieważ nie wynika z treści aktu rangi ustawowej.

W związku z powyższym, usuwa się zapis w części F.2. deklaracji, dotyczący oświadczenia o odpowiedzialności karnej oraz usuwa się w całości załącznik do deklaracji, stanowiący oświadczenie
o wykazie osób zamieszkujących i zameldowanych na nieruchomości.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/213/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji została przyjęta przez Radę - 12 głosami za jednogłośnie.

- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż cena skupu żyta ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł/q, natomiast my proponujemy cenę za 69,00 zł.

Pani Burmistrz wyjaśniła, iż przejście do innego okręgu podatkowego oraz malejące dochody zrekompensują nam w części dochody gminy.

Radny K. Łojek uznał, że może należałoby podwyższyć inne podatki np. o 0.9%, i wówczas rozłożyło by się to na wszystkich mieszkańców, a nie tylko na rolników.

Burmistrz odpowiedziała, że innych podwyżek nie planują, a przyjęcie zaproponowanej kwoty do naliczenia podatku rolnego na pewno w pewnej części zrekompensowałoby zmianę okręgu podatkowego o jaką już wystąpiliśmy.

Radny Kazimierz Łojek w imieniu Klubu Radnych Masz-Wybór zaproponował obniżenie kwoty i proponują stawkę 66 zł./q

Radna Maria Bąk uważa, że nie podwyższanie pozostałych podatków związane jest już z kampanią wyborczą, a po wyborach zdaniem radnej podatki wzrosną dwukrotnie.

Następnie zwróciła się do obecnych na sali sołtysów o zabranie głosu w tej sprawie.

W imieniu sołtysów głos zabrał sołtys ze wsi Grzęzno Andrzej Darpikowski

uważa, że zaproponowana stawka przez burmistrza jest za wysoka i prosi o przychylenie się do stawki zaproponowanej niższej, gdyż ceny skupu zbóż w tym roku były bardzo niskie, rolnicy stwierdził nie mają tak dobrze jak się wszystkim wydaje.

Następnie głos zabrała radna Dorota Grzywacz która uważa, iż rolnicy nie są jedyną grupą, która płaci podatki. Z całym szacunkiem dla pracy rolników, ale to jedna z nielicznych grup, która posiada dopłaty do paliwa, a także z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach oraz inne dotacje unijne. Co mają powiedzieć nauczyciele, przedsiębiorcy, ” sklepikarze”, którzy nie mogą liczyć na pomoc z żadnej strony.

W związku z tym proponuje stawkę 67 zł/q.

Radna Maria Bąk - uważa, że nie ustalając innych podatków na przyszły rok, nie powinniśmy ustalać - podwyższać podatku rolnego, występuje tu taka sama sytuacja.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że nadal obowiązują takie same procedury i każdemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji burmistrz może przyznać ulgę, po przeprowadzeniu procedury administracyjnej.

Więc trzeba mieć wgląd na ogół mieszkańców, a nie tylko na rolników.

Wobec powyższego po odmiennych zdaniach i złożonych wnioskach

Przewodniczący Rady poddał wnioski pod głosowanie:

I Wniosek złożony przez Klub Radnych - 66 zł/q został przegłosowany 5 głosami za przy 7 głosach przeciw.

Przeciw głosowali następujący radni: Maria Bąk, Kamila Dorsz, Kamila Ciołek-Borczyk, Kazimierz Łojek oraz Grzegorz Jaromin.

Następny II wniosek złożony przez radną Dorotę Grzywacz - 67 zł/q został przegłosowany - 7 głosami za przy 5 głosach przeciw.

Przeciw głosowali następujący radni: Maria Bąk, Kamila Dorsz, Kamila Ciołek-Borczyk, Kazimierz Łojek oraz Grzegorz Jaromin.

Uchwała Nr XXXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 listopada

2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego została przyjęta przez Radę - 7 głosami za przy 5 głosach przeciw.

Przeciw głosowali następujący radni: Maria Bąk, Kamila Dorsz, Kamila Ciołek-Borczyk, Kazimierz Łojek oraz Grzegorz Jaromin.

Ad. pkt 3. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

Informacja w załączeniu do protokołu przyjęta bez uwag.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Wiesław Graczykowski - zapytał jak rozstrzygnął się temat zamontowania luster na skrzyżowaniach, na które zostały złożone wnioski o ich zamontowanie w celu bezpieczeństwa ruchu?

Pani Burmistrz odpowiedziała, że w połowie listopada odbędzie się, na wniosek Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim, posiedzenie komisji ruchu drogowego, która będzie opiniowała zasadność montażu luster drogowych.

Radna Maria Bąk zapytała na jakim etapie są rozmowy w sprawie naszej oczyszczalnia ścieków?

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - odpowiedziała, że rozważana jest możliwość udzielenia koncesji na roboty budowlane w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, tak by Gmina Dobra nie musiała finansować tego przedsięwzięcia z własnego budżetu.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1435 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

5

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 24-01-2014 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 24-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2014 13:52