Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra

Podstawa prawna:

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra, następuje na podstawie Uchwały Nr XXXIV/212/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2013 roku, poz. 3771) oraz Zarządzenia Nr 43/2013 Burmistrza Dobrej z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów przy realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra.

 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra:

 

Rozdział 1
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

§ 1. Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć na terenie Gminy Dobra, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. 1. Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane jest inwestycjom realizowanym na cele mieszkaniowe przez podmioty i jednostki wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), zwanymi w dalszej części Regulaminu Dotowanymi.

2. Dofinansowanie może zostać udzielone Dotowanym wytwarzającym ścieki, będącym właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jak również najemcom albo posiadaczom legitymującym się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela lub użytkownika wieczystego.

§ 3. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 4. 1. Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest spełnienie jednego z poniższych warunków:
1)brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
2)brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
3)ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
4)zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, który jest w złym stanie technicznym, na przydomową oczyszczalnię ścieków,
5)budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie.

§ 5. 1. Dofinansowaniu, o którym mowa w § 3 nie podlegają:
1)przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, na których istnieje możliwość techniczna przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
2)koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę,
3)koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.

§ 6. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości przysługuje tylko jeden raz.

§ 7. 1. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

§ 8. Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Gminy Dobra, przeznaczoną na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

§ 9. 1. Wysokość udzielanej dotacji wynosi:
1)w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50% poniesionych, kwalifikowanych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 1 000,00 zł(słownie: jeden tysiąc złotych),
2)w przypadku budynku wielorodzinnego – 50% poniesionych, kwalifikowanych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł(słownie: trzy tysiące złotych).

Rozdział 2
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

§ 10. 1. Dotacja na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawana jest na pisemny wniosek Dotowanego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)dane Dotowanego, w tym: w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku pozostałych podmiotów – nazwę, REGON i adres siedziby,
2)jeśli nieruchomość jest przedmiotem prawa współwłasności, wniosek powinny złożyć osoby lub podmioty mające przynajmniej połowę udziałów
we własności,
3)oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków,
4)dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
5)informację o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków,
6)szacunkowy koszt przedsięwzięcia,
7)planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1)szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
2)w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę – pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ albo,
3)w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę – kopię zgłoszenia zamiaru budowy potwierdzoną przez właściwy organ,
4)pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 5,0 m3 na dobę.4. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. Weryfikacji wniosków dokonywana będzie
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez Komisję powołaną przez Burmistrza Dobrej.
5. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Dotowany zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.
6. Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej i realizowane do czasu wyczerpania środków, o których mowa w § 8. W przypadku większej liczby wniosków, zostaną one zweryfikowane pod względem formalnym i zakwalifikowane do dofinansowania w kolejnym roku budżetowym.
7. Umowa na udzielenie dotacji zostanie podpisana po zagwarantowaniu odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy Dobra.

Rozdział 3
Sposób rozliczania dotacji

§ 11. 1. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowania do dofinansowania, zostanie zawarta umowa z Dotowanym o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w której określone zostaną szczegółowe obowiązki w zakresie udzielonej dotacji.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)dane Dotowanego, w tym: w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku pozostałych podmiotów – nazwę, REGON i adres siedziby,
2)oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków,
3)informację o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków,
4)wysokość udzielonej dotacji i termin jej przekazania na rachunek bankowy Dotowanego.

§ 12. Po zakończeniu budowy i złożeniu oświadczenia o wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków i przystąpienia do jej do eksploatacji, Dotowany składa do Urzędu Miejskiego w Dobrej, oryginały faktur lub rachunków, potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowane.

§ 13. Udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w przypadku braku eksploatacji oczyszczalni lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji, opracowanych przez producenta (dostawcę) urządzeń.

Do pobrania załączniki:
1) Regulamin,
2) Wniosek o udzielenie dotacji celowej

3) Umowa na udzielenie dotacji celowej
4) Oświadczenie o wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 03-12-2013 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 03-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2013 13:57