Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXX/2013 z dn. 27 czerwca 2013 r.


Protokół Nr XXX/2013 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

27 czerwca 2013 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1200

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 13 - ( nieobecni radni: Albiniak Henryk,

Maria Bąk).

Obrady sesji zakończono - 1440

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2012 rok,

- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziału przedszkolnego dla

dzieci 3-4 letnich, włączonego w strukturę szkoły Podstawowej w Dobrej,

prowadzonego przez Gminę Dobra,

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2013 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, pracowników Urzędu Miejskiego, Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, sołtysów wsi oraz przybyłych gości. Na obrad został zaproszony Pan Janusz Łukomski Prezes UKS „Arbod” wraz z wychowankami oraz Pan Jan Muca, który uratował życie tonącemu człowiekowi.

Następnie odbyły się gratulacje, upominki oraz podziękowania dla Prezesa UKS „Arbod” oraz uczniów od Pani Burmistrz, Przewodniczącego Rady a także wszystkich radnych.

Gratulacje również otrzymał wraz z upominkami Pan Jan Muca do których, również dołączyła Pani sołtys wsi Tucze wraz z mieszkańcami.

Przed przyjęciem porządku obrad Radny Kazimierz Łojek wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego.

Rady Piotr Hebda wyjaśnił, że głównie chodzi o wystąpienie do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i nadanie biegu sprawy. Radny Edward Stanisławczyk - uważa i wyjaśnił, iż radni zajmą się tym tematem po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Radny Piotr Hebda uważa, że sama uchwała jest narzędziem prawnym i nie należy czekać tylko się już teraz tym tematem zająć.

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż ustalenia, które zapadły były zgodne by pójść tymi krokami. Kiedy uzyskamy wszystkie niezbędne dokumenty zwołamy spotkanie, wypracujemy wspólne stanowisko i poddamy projekt pod głosowanie.

Radny Piotr Hebda oznajmił, że nie należy odwalać roboty za Sejmik. Ta sytuacja w tym momencie mnie przerasta, powinno się to odbyć szybko i bezboleśnie, w ten sposób cyt. zrobimy dobrze rolnikom.

Sam Sejmik sprawdza i rozpatruje, to jest w ich kompetencji, nie przyjęcie projektu uchwały uważam za stratę czasu.

Radna Dorota Grzywacz stwierdziła, że ten problem nie dotyczy tylko rolników inne grupy społeczne też płacą podatki i czy w związku z tym mogą oczekiwać od gminy ich umorzenia.

Rady Kazimierz Łojek stwierdził, że gmina od dawna cały czas się spotyka, rozmawia w tym temacie i nic z tego nie wychodzi.

Przewodniczący rady poddał wniosek pod głosowanie, radni:

K. Łojek, P. Hebda, K. Ciołek-Borczyk, M. Kaczmarek, Kamila Dorsz, P. Gałka imiennie głosowali za wprowadzeniem projektu w/w uchwał.

Pozostali radni czyli 7 głosowało przeciw.

Wobec powyższego zaproponowany projekt uchwały nie został przyjęty pod obrady sesji.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 8 głosami za , 4 głosami przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 11 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

- w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2012 rok

Przewodnicząca Komisji rewizyjnej Bogumiła Marut odczytała uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniujące przedłożone przez Burmistrza Dobrej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2012 oraz pozytywne zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrej z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2012 ( wniosek komisji rewizyjnej oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w załączeniu do protokołu).

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak oznajmił, iż od dłuższego czasu jest coraz trudniejsza sytuacja finansowa mimo, iż robione są wszelkie cięcia i oszczędności oczywiście nie na wszystkie mamy wpływ.

Następnie została przedstawiona szczegółowa prezentacja przez Panią Burmistrz Barbarę Wilczek z wykonania inwestycji i innych prac wykonanych na terenie gminy

Do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo od sołtysów wsi, które odczytała sołtys Pani Marlena Michalska dot. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2012 rok, w którym wyrażają dobrą współpracę i zaangażowanie Burmistrza w rozwiązywaniu trudnych problemów oraz pomocy i wsparcia w podejmowanych przez nich inicjatyw (pismo w załączeniu do protokołu).

Radny Piotr Hebda zapytał dlaczego w materiałach na sesję nie było projektu uchwały o nie udzieleniu absolutorium dla Burmistrza.

Pani Sekretarz Dorota Kisiel odpowiedział, iż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna, również pozytywna była opinia Komisji Rewizyjnej, dlatego też projekt uchwały został sporządzony i zaopiniowany przez radcę prawnego o udzieleniu absolutorium.

Radni innych uwag i zapytań do w/w projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2012 rok w Dobrej została przyjęta przez Radę - 8 głosami za przy 5 głosach wstrzymujących się.

- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Pan Przewodniczący Rady - wyjaśnił, iż radny Henryk Albiniak nie złożył oświadczenia majątkowego w wyznaczonym terminie, co powoduje wygaśnięcie mandatu zgodnie z Kodeksem Wyborczym, nie złożył również wyjaśnień. Dlatego radni muszą podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu.

Uchwał Nr XXX/195/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 czerwca

2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, włączonego w strukturę szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra

Pani Burmistrz wyjaśniła, iż zmiana powyższej uchwały podyktowana jest koniecznością zastąpienia w całej uchwale nazwy „publicznego przedszkola” na „oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich”.

W przedszkolu znajduje się tylko jedna grupa dzieci i jest ona włączona w strukturę szkoły podstawowej, zatem nie jest to publiczne przedszkole, a oddział przedszkolny.

Ponadto to w § 2 ust. 4 Statutu Szkoły Podstawowej w Dobrej mówi, iż w szkole prowadzone są oddziały przygotowania przedszkolnego zwane „zerowym oddziałem obowiązkowego przygotowania przedszkolnego” oraz oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 czerwca

2013 r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziału przedszkolnego dla

dzieci 3-4 letnich, włączonego w strukturę szkoły Podstawowej w Dobrej,

prowadzonego przez Gminę Dobra został przyjęta przez Radę - 13 głosami

za- jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2013 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak omówił uzasadnienie do projektu w/w uchwały:

W § 1 przyjąć należy środki w wysokości

 • 5.000,-zł - dzierżawa autobusów gminnych do PKS,

 • 5.600,-zł - odsetki zrealizowane przy sprzedaży nieruchomości,

 • 54.000,-zł - zwiększone wpływy ze sprzedaży nieruchomości,

 • 550,-zł - nie planowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych,

 • 1.000,-zł - odsetki od lokat bankowych,

 • 2.346,20,-zł - dochody zrealizowane przez szkołę podstawową,

 • 626,-zł - dochody zrealizowane przez gimnazjum,

 • 6.429,-zł - zwiększenie dotacji na zadania zlecone,

 • 122.017,-zł - dotacja na projekt realizowany przez OP „Od bierności do aktywności”,

 • 2.000,-zł - zwiększenie dotacji na promocję gminy

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1

 1. 5.000,-zł - ubezpieczenia dzierżawionych autobusów,

 2. 2.000,- zł - na promocję gminy - dopłata do obozu dla UKSA ARBOD,

 3. 27.972,20,-zł - koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach,

 4. 2.972,20 ,-zł - dochody zrealizowane przez szkoły przeznaczone na ich potrzeby,

 5. 6.429,-zł - dotacja zlecona,

 6. 122.017,-zł - wydatki projektu OPS „Od bierności do aktywności”,

 7. 2.000,-zł - darowizny na Jarmark Doberski

 8. 34.150,- zł - przekazanie na rezerwę ogólną.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXX/197/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Piotr Hebda zapytał czy kwota na remont budynku socjalnego w Zapłociu została racjonalnie wydatkowana?

Uważam, że za taką kwotę można byłoby wybudować nowy budynek.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że gmina musi mieć takie lokale socjalne. Musieliśmy w tym budynku zmieniać zakres prac, z czym koszty remontu wzrosły.

Dotknęła nas sytuacja kryzysowa (pożar), dlatego decyzję remontu tych pomieszczeń uważam za słuszną, a wydatkowanie środków za racjonalne.

Radny Kazimierz Łojek zapytał czy istnieje struktura zatrudniania w zakładzie Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej.

Czy kierownik zakładu może zatrudniać kierownika obiektów sportowych, dlatego zwracam się z prośbą do komisji rewizyjnej o zwrócenie się do nadzoru kontroli oraz sprawdzenie dokumentów w tym zakresie.

Następnie złożył oficjalny wniosek kluby radnych „Masz Wybór” na ręce Przewodniczącego Rady o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1440 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 26-08-2013 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 26-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2013 09:44