Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXIX/2013 z dn. 27 maja 2013 r.


Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

27 maja 2013 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1200

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 13 - ( nieobecni radni: Albiniak Henryk,

Piotr Gałka).

Obrady sesji zakończono - 1540

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie skargi dotyczącej działań Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Dobrej,

- w sprawie upoważnienia dla kierownika Administracji Mienia

Komunalnego w Dobrej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu

administracji publicznej,

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2013 roku,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej

numerem działki 430/9 położonych w obrębie Dobropole,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami

działek 244 i 245 położonych w Dobrej przy ulicy Strażackiej,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej

w ewidencji gruntów numerem działki 511/5 położonej w obrębie Dobra,

- w sprawie lokalnego Programu Pomocy Społecznej p.n. „Pomóż sobie” -

od bierności do aktywności.

3. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA DOBREJ MIĘDZY

SESJAMI

4. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJU NA ROK 2012

DLA GMINY DOBRA.

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, pracowników Urzędu Miejskiego, Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, sołtysów wsi oraz przybyłych gości w tym radę rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrej.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

- w sprawie skargi dotyczącej działań Dyrektor Szkoły Podstawowej w

Dobrej

Przewodniczący Rady odczytał skargę, która wpłynęła od rady rodziców przy Szkole Podstawowej w Dobrej na nieetyczne zachowanie się dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej pani Ewy Dmochowskiej - Hatalskiej, podpisanej przez 7 osób.

Burmistrz Dobrej w związku z zaistniałą sytuacją zwróciła się do Pani dyrektor o wyjaśnienie tej sytuacji.

Pani Ewa Dmochowska - Hatalska odpowiedziała na pismo, w którym opisała całe zdarzenie do którego dołączyła notatki osób, które uczestniczyły bezpośrednio w całej tej sytuacji.

Z wyjaśnień Pani Dyrektor i jej wypowiedzi nic nie potwierdza takich zdarzeń i sugestii na złą pracę Pani Dyrektor, zaś rada rodziców stoi na swoim stanowisku i uważa, że skarga jest zasadna. ( Skarga wraz z notatkami w załączeniu do protokołu).

Podczas posiedzenia sesji Rady Miejskiej nie była obecna Dyrektor Szkoły. Byli przedstawiciele Rady Rodziców. Radni zapoznali się z całą dokumentacją i przewodniczący rady przystąpił do głosowania.

Klub radnych : Kazimierz Łojek, Piotr Hebda, Maria Bąk, Mariusz Kaczmarek, Kamila Dorsz, Kamila Ciołek-Borczyk uznali skargę za zasadną pozostali radni również głosowali za.

Uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie skargi dotyczącej działań Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie..

- w sprawie upoważnienia dla kierownika Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej do załatwienia indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej

Pani Burmistrz -wyjaśniła, iż upoważnienie powyższe ceduje4 częściowe uprawnienia Burmistrza związane z gospodarką śmieciową na kierownika Zakładu Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej, w którym to prowadzona ma być związana z tym administracja.

Radni innych uwag do w/w projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwał Nr XXIX/188/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 maja

2013 r. w sprawie upoważnienia dla Kierownika Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2013 roku

Pani Burmistrz wyjaśniła, że w związku z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), na podstawie art. 11a, Rada Gminy
zobowiązana jest do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11a ww. ustawy.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca
w Polsce nad populacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra
w 2013 roku
, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla

zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla

zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach

zdarzeń drogowych

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 maja

2013 r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2013 roku

został przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 430/9 położonych w obrębie Dobropole

Sekretarz Gminy - wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka

przeznaczona jest jako strefa zabudowy mieszkaniowej.

Radni żadnych poprawek do w/w uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 maja

2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 430/9 położonych w obrębie Dobropole została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, oznaczonych

numerami działek 244 i 245 położonych w Dobrej przy ulicy

Strażackiej

Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - jako strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Radni innych uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XX IX/191/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek 244 i 245 położonych w Dobrej przy ulicy Strażackiej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 511/5 położonej w

obrębie Dobra

Pani Sekretarz wyjaśniła - iż, proponuje się sprzedaż działki niezabudowanej na rzecz współwłaścicieli sąsiedniej działki w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Działka była i jest nadal użytkowana jako dzierżawa przez właściciela sąsiedniej działki nr 427, sprzedaż poprawi warunki jej użytkowania, a tym samym umożliwi prawidłowe zagospodarowanie tej działki.

Rady Hebda Piotr zapytał czy nie można znać cen sprzedaży działek jeszcze przed podjęciem uchwały, taka sytuacja miła miejsce na poprzednie sesji, w gazetce doberskiej przed podjęciem uchwały był podany wykaz wraz z wyceną działek.

Odpowiedzi udzieliła Pani Burmistrz - powiedziała, że taka sytuacja się faktycznie zdarzyła, w związku z tym pracownik dostał upomnienie.

Według obowiązujących przepisów najpierw musi być podjęta uchwała, następnie zlecona wycena, wykaz i dopiero sprzedaż.

Radni innych pytań do w/w projektu nie wnieśli.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 511/5 położonej w obrębie Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie lokalnego Programu Pomocy Społecznej p.n. POMÓŻ SOBIE” - od bierności do aktywności

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - wyjaśniła, że na podstawie art. 17 pkt 1 ust. 1, oraz art. 110 ust.10 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2013, poz. 182 z późn. zm.) Ośrodki Pomocy Społecznej opracowują i realizują programy pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka Rada Gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

W związku z uruchomieniem przez Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie nakłada się realizację projektów systemowych.

Zgodnie z wytycznymi Programu jednym z głównych narzędzi niezbędnych do jego realizacji jest program aktywności lokalnej wzorowany na modelu centrum aktywności lokalnej. Model ten zakłada określony sposób działania mający na celu aktywizowanie społeczności lokalnych, poprzez budowanie poczucia przynależności do danego miejsca
i lokalnej grupy oraz uruchomienie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu samym sobie.

Przyjęcie do realizacji przez Radę Miejską programu pomocy społecznej jest jednym z warunków pozyskania przez gminę środków finansowych na realizację projektu „POMÓŻ SOBIE- od bierności do aktywności” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który jest liderem projektu oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Łobzie, Resku, Węgorzynie i Radowie Małym w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2014r.

W projekcie na 2013-2014 rok zaplanowane są zadania o charakterze środowiskowym, których realizacja wymaga zatwierdzenia programu pomocy społecznej, który ma być realizowany od kwietnia 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, środki na realizację projektu w 2013 roku ma otrzymać po podpisaniu aneksu Nr 1/2011 do porozumienia z dnia 31.01.2008 r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie.

Radni przychylili się jednogłośnie do projektu uchwały.

Uchwała Nr XXIX/193/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie lokalnego Programu Pomocy Społecznej p.n. „Pomóż Sobie” - od bierności do aktywności została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA DOBREJ

MIĘDZY SESJAMI.

Informacja w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 4. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK

2012 DLA GMINY DOBRA.

Ocena w załączeniu do protokołu (radni po zapoznaniu się z ocena uwag nie wnieśli).

Ad. pkt 5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Dorota Grzywacz zapytała czy odbył się już przetarg na wywóz śmieci?

P.Burmistrz - odpowiedziała ,że było otwarcie ofert, w związku z tym zwróciliśmy się do firmy nowogardzkiej o wyjaśnienia dlatego, iż o 30 % zaproponowali rażąco niższą stawkę, czekamy zatem na ich wyjaśnienia.

Radna Maria Bąk zapytała, iż nie rozumie na jakich zasadach cena stawek wzrosła o 500 %.Jaka była ta kalkulacja, ludzie płacili i nikt nie dopłacał.

Burmistrz odpowiedziała, że radni pół roku pracowali nad ustawą śmieciową, dlatego dziwi się skąd takie pytanie radnej.

Następnie radna M. Bąk wnioskowała o poszerzenie składów komisji Rady.

Uważa, że są oszczędności w budżecie rady i komisje można zwiększyć.

Radny K. Łojek wnioskował o zakup dyktafonu do odtwarzania prowadzonych sesji i komisji.

Radny P.Hebda wnioskował, o zakup laptopa uważa, że wszystkie informacje radni mieliby na bieżąco, bo o co zapyta to np. skarbnik nie pamięta, albo nie ma takich przy sobie informacji.

Radny K. Łojek wnioskował o zaproszenie dzieci pracujących na rzecz UKS ARBOD, by wręczyć upominki, pogratulować.

Następnie zawnioskował o dofinansowanie do obozu sportowego dla tych dzieci w kwocie 2 tyś.zł.

Radna K.Ciołek-Borczyk złożyła formalny wniosek o zajęcie się sprawą zmiany strefy podatkowej.

Ad. pkt 6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1540 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

7

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 25-07-2013 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 25-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2013 10:06