Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A XXXXI/ 261 / 2006


U C H W A Ł A XXXXI/ 261 / 2006

R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

z dnia 24 lutego 2006r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobra.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62,poz. 558, 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, nr 153, poz.1271; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759;z 2005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175, poz. 1475) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

Ustala się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobra” określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na obszarze gminy Dobra.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemi stanowiącej odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków ( art. 46 § 1 kodeksu cywilnego );

 1. właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami;

 1. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003;

 1. odpadach komunalnych- rozumie się przez to odpady stałe powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład podobne są do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

 1. odpadach innych niż komunalne- rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się lub zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany z wyłączeniem odpadów komunalnych,

 1. odpadach komunalnych niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;

 2. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które nie mogą być umieszczane, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach;

 3. odpadach ulegających biodegradacjii- należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

 1. odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

 1. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

 1. odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

 1. odpadach medycznych- rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny;

 1. odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;

 2. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządków w gminach ( Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami);

 1. nieczystościach ciekłych - nieczystości ciekłe to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

16) ściekach komunalnych- rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopami;

17) zbiornikach bezodpływowych - są to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

18) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

19) chodniku- należy przez to rozumieć część drogi przeznaczonej dla ruchu pieszych pomiędzy nieruchomością, a krawężnikiem jezdni lub w inny sposób wydzielonym od jezdni pasem drogowym przeznaczonym dla pieszych;

20) jednostkach wywozowych - należy przez to rozumieć podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie Burmistrza Dobrej na świadczenie tego typu usług;

21) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;

22) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;

§ 3 Regulamin nie narusza innych przepisów prawa w zakresie dotyczącym utrzymania czystości i porządku, a w szczególności :

 1. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1996r. Nr132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)

 2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ II

WYMAGANIA W ZAKRESIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA NIERUCHOMOŚCIACH I TERENACH UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania nieruchomości w należytym stanie sanitarnym oraz utrzymania porządku i czystości przez wykonywanie czynności zapobiegających :

 1. nagromadzeniu się odpadów komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym;

 2. powstaniu źródeł zagrożenia epidemiologicznego spowodowanych niewłaściwym kompostowaniem oraz przechowywaniem odpadów komunalnych w urządzeniach do tego nieprzystosowanych;

 3. mieszaniu się odpadów komunalnych przeznaczonych do selekcji z odpadami gnijącymi;

 4. dewastacji urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych;

 5. rozprzestrzenianiu się przykrych zapachów.

§ 5. 1. W szczególności wypełnianie obowiązków określonych w § 4 polega na:

  1. wyposażeniu każdej zabudowanej nieruchomości w miejsca i urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, których liczba i wielkość musi być adekwatna do liczby stałych mieszkańców, liczby osób przebywających czasowo oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej;

  2. wyposażeniu każdej nieruchomości zabudowanej i wyposażonej w urządzenia wodociągowo- kanalizacyjne, na terenie tam gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornik bezodpływowy.

  1. zawarciu umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

  2. prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości według zasad określonych w niniejszym Regulaminie;

  3. utrzymywaniu urządzeń i miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie porządkowym i czystości;

  4. utrzymywaniu terenu nieruchomości w czystości i porządku, a w szczególności usuwaniu zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzeniu ich w urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

  5. dbaniu o estetykę nieruchomości;

  6. zapewnieniu należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy oraz innych części nieruchomości służących do użytku wspólnego;

  7. oznaczeniu nieruchomości przez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki informacyjnej z numerem porządkowym nieruchomości;

  8. dbaniu o właściwy stan techniczny i estetyczny obiektów małej architektury i obiektów budowlanych usytuowanych na nieruchomości.

 1. Z obowiązku wymienionego w pkt 1 zwalnia się właścicieli niezabudowanych działek, nie wykorzystywanych gospodarczo lub w inny sposób - do czasu rozpoczęcia budowy lub działalności.

§ 6. Zabrania się:

  1. pozbywania się odpadów nie przeznaczonych do selekcji, w szczególności odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, w sposób inny niż zgodnie z zawartą umową z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

  2. magazynowania odpadów komunalnych, gruzu budowlanego na terenie nieruchomości;

  3. wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów punktów usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli;

  4. składowania materiałów budowlanych, gruzu, piasku, itp. poza nieruchomością, w szczególności na terenie pasa drogowego, bez zgody zarządcy drogi;

  5. naklejania ogłoszeń, plakatów i reklam bez zgody zarządzającego obiektem;

  6. naklejania oraz przyczepiania ogłoszeń, plakatów reklam na drzewach;

  7. wspólnego gromadzenia odpadów medycznych i weterynaryjnych wraz z odpadami komunalnymi;

  8. gromadzenia luzem odpadów powstających w wyniku robót budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych w sposób inny niż określony w Regulaminie;

  9. opróżniania zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości;

  10. odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej;

  11. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;

  12. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp.

  13. spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi. Papier i tektura, drewno, opakowania z drewna i tektury, ścinki drewna, które mogą być

  14. przekształcane termicznie w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania oraz kuchniach i piecach;

  15. odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych;

  16. wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, łąkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych.

§ 7. Wywóz odpadów z remontów oraz odpadów wielkogabarytowych ( meble, sprzęt [Author ID1: at Wed Jan 4 08:19:00 2006 ]gospodarstwa domowego) należy zlecać jednostce wywozowej po uprzednim uzgodnieniu. [Author ID1: at Wed Jan 4 08:19:00 2006 ]

§ 8. 1. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej.

 1. Zamiar wysypywania gruzu na drogę gruntową należy wcześniej uzgodnić z właścicielem lub zarządcą drogi.

§ 9. 1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady z działalności gospodarczej, to muszą one być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady ich usuwania oraz postępowania z nimi określają odrębne przepisy. Obowiązek ten dotyczy także odpadów płynnych oraz nieczystości ciekłych pochodzących z tego rodzaju działalności.

2. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są do udzielania Burmistrzowi Dobrej i uprawnionym przez niego osobom informacji dotyczących ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów oraz sposobów ich unieszkodliwiania.

§ 10. Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Dobrej w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W przypadku zastosowania urządzenia do oczyszczania ścieków o przepustowości powyżej 5 m3 / dobę, właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska.

ROZDZIAŁ III

PROWADZENIE WE WSKAZANYM ZAKRESIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

§ 11. Gmina zobowiązana jest do stwarzania warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez rozstawienie pojemników segregacyjnych na terenie gminy lub umożliwienie odbioru posegregowanych odpadów od właścicieli.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości.

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona co najmniej z podziałem na odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ( łącznie ) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz pozostałe nieselekcjonowane odpady komunalne.

 1. Oznakowanie pojemników powinno być zgodne z określoną kolorystyką oraz zawierać następujące informacje umieszczone w sposób trwały:

  1. nazwę odpadów dopuszczonych do zbierania w pojemniku,

  2. nazwę, adres i nr tel. jednostki wywozowej

§ 13. 1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów mogą stanowić własność :

 1. gminy;

 2. podmiotów świadczących usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 3. właścicieli nieruchomości.

 1. Posiadacze odpadów zobowiązani są do korzystania z pojemników segregacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

 2. podmioty świadczące usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązane są do systematycznego wyposażania nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 14. 1. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające z związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych nie mogą być gromadzone w pojemnikach na odpady komunalne. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz. U. z 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zm.)

 1. Odpady niebezpieczne typu komunalnego, tj. baterie, akumulatory, lampy rtęciowe, przeterminowane lekarstwa, farby, opony i inne zawierające związki toksyczne należy gromadzić oddzielnie. Odpady te należy umieszczać w pojemnikach odpowiednio oznakowanych, zwracać do punktów ich zbiórki lub przekazywać firmom posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu w/w odpadów.

§ 15. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwane w terminach uzgodnionych z jednostką wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni. Koszty usunięcia odpadów wielkogabarytowych ponoszą właściciele nieruchomości.

§ 16. Odpady z remontów należy gromadzić w kontenerach i zlecać jednostce wywozowej.

§ 17. Odpady pochodzenia roślinnego mogą być kompostowane przez właścicieli we własnym zakresie, w sposób nie powodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 18 Zabrania się:

 1. gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych żrących i wybuchowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych, przemysłowych, niebezpiecznych oraz wylewania do nich substancji płynnych;

 2. ugniatania i spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.

ROZDZIAŁ IV

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DROGACH PUBLICZNYCH. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ICH ROZMIESZCZENIA ORAZ UTRZYMYWANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 19 . Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

 1. właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady kuchenne ulegające biodegradacji dostarczane są właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez podmiot uprawniony. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki zakupione od uprawnionego podmiotu, któremu został zlecony wywóz odpadów. Cena worka obejmuje również opłatę za wywóz.

§ 20. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;

§ 21. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do :

 1. wyposażenia nieruchomości w zamykane i szczelne pojemniki lub kontenery przeznaczone wyłącznie do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości;

 2. wydzielenia części nieruchomości o utwardzonym podłożu z przeznaczeniem na umieszczenie pojemników lub kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników jak i podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich;

 3. zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. przechowywania przez okres 3 lat i okazywania organom kontrolnym (w tym pracownikom upoważnionym przez Burmistrza Dobrej) dokumentacji potwierdzającej usunięcie odpadów oraz wywóz nieczystości ciekłych .

 5. udzielenia informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów.

§ 22. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;

b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 240l, 1100 l;

c) worki;

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 1500 l;

e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;

§ 23. Koszt przygotowania i utrzymania miejsca pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

§ 24. Zezwala się właścicielowi nieruchomości na ustawienie pojemnika na odpady na terenie sąsiadującej nieruchomości pod warunkiem uzyskania na to zgody od jej właściciela.

§ 25. Ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych, oraz objętość pojemników dla poszczególnych rodzajów nieruchomości:

Lp

Rodzaj posesji lub lokalu

Pojemniki

Częstotliwość

1

Dla budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego miejskiego

1,1 m3 / każde

12 mieszkań

1 raz w tygodniu

2

Dla budownictwa mieszkalnego rozproszonego miejskiego

0,11 m3

co 2 tygodnie

3

Dla budownictwa mieszkalnego rozproszonego wiejskiego

0,11 m3

co 2 tygodnie

4

Dla lokali handlowych o powierzchni całkowitej powyżej 50 m2 - branży spożywczej, owocowo-warzywnej

0,24 m3

2 razy w tygodniu

5

Dla lokali handlowych o powierzchni całkowitej do 50 m2 włącznie - branży spożywczej, owocowo-warzywnej

0,24 m3

1 raz w tygodniu

6

Dla lokali handlowych branży AGD, wielobranżowych, metalowych oraz aptek

0,24 m3

1 raz na tydzień

7

Dla kiosków (Ruch) i usług biurowych

0,11 m3

co 2 tygodnie

8

Dla szkół, przedszkoli , urzędów i instytucji

1,1 m3

1 raz na tydzień

9

Dla zakładów produkcyjnych typu piekarnia, cukiernia, itp.

1,1 m3

1 raz na tydzień

10

Dla budownictwa letniskowego w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień

0,11 m3 lub worki

1 raz na miesiąc

11

Dla potrzeb remontowych mieszkańców oraz odpadów wielkogabarytowych

Kontenery o pojemności

od 2 m3 do 7 m3

wg zgłoszonych

potrzeb

12

Inne wyżej nie wymienione

wg uzgodnień

wg uzgodnień

§ 26. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach, terenach przeznaczonych do użytku publicznego ( place, skwery, zieleńce), rejonach intensywnego ruchu pieszych i przystankach komunikacyjnych, stosować należy szczelne, wykonane z materiałów niepalnych - kosze uliczne.

§ 27. Kosze uliczne powinny być rozstawione w sposób i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości na drogach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 28. Zasady rozmieszczania koszy na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na cele rekreacji, wypoczynku, sportu, handlowe, gastronomiczne i imprez kulturalnych określają właściciele i zarządcy, którzy są zobowiązani do ustawienia takiej ilości koszy na odpady i zapewnienia ich opróżniania do urządzeń stałych lub usuwania przez podmiot świadczący usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, aby nie dopuścić do gromadzenia się odpadów poza nimi.

§ 29. Pojemniki na odpady powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz podlegać dezynfekcji przynajmniej raz na kwartał. Należy ją przeprowadzić w miejscach i urządzeniach do tego celu przeznaczonych zapewniających prawidłowe wykonanie i spełnienie wymogów sanitarno- higienicznych. Zakres tej czynności winien być określony w umowie na wywóz odpadów.

§ 30. Szczegółowe ustalenia dotyczące częstotliwości wywozu, terminu i ilości wywozu, regulują umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z gminną jednostką wywozową lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów. Częstotliwości ustalone w umowach mogą być zwiększone w okresie letnim lub świątecznym w stopniu zabezpieczającym przed przepełnieniem pojemników.

§ 31. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być wywożone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na świadczenie tej usługi, na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem.

§ 32. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

§ 33. Zbiorniki na ciekłe odpady komunalne i gnojowicę zwierzęcą nie mogą spełniać obu funkcji jednocześnie.

§ 34. Na terenach skanalizowanych istnieje obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Podmiot eksploatujący zewnętrzną sieć kanalizacyjną jest zobowiązany wyrazić zgodę na takie podłączenie.

§ 35. Jedynym miejscem, na którym mogą być deponowane stałe odpady komunalne nie przeznaczone do selekcji, jest składowisko odpadów.

§ 36. Jedynym miejscem, na które mogą być usuwane nieczystości ciekłe z nieruchomości nie skanalizowanych, jest punkt odbioru tych odpadów na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Dobrej.

§ 37. Do odbierania odpadów komunalnych należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych samochodów asenizacyjnych.

ROZDZIAŁ V

UPRZĄTANIE BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 38.1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp. z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z dróg publicznych, z przystanków komunikacyjnych, z części nieruchomości służących do użytku publicznego, przez podmioty do tego zobowiązane, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach powinno nastąpić niezwłocznie po ich zaśnieżeniu, oblodzeniu lub zanieczyszczeniu;

2. Błoto, śnieg, lód inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości bezpiecznego przejścia i przejazdu;

3. Na drogach publicznych śnieg i lód usunięty z jezdni i chodników należy układać w pryzmy w obszarze pasa drogowego, wzdłuż krawędzi jezdni i chodnika, w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;

§ 39. Użytkownik drogi publicznej w przypadku jej zanieczyszczenia błotem, obornikiem, słomą lub innym tego typu zanieczyszczeniem zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia tych zanieczyszczeń.

§ 40. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:

 1. usuwania na bieżąco nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji położonych w rejonie chodnika wzdłuż nieruchomości;

 2. zgrabiania liści z chodników przylegających do nieruchomości, co najmniej na początku i na końcu okresu wegetacyjnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

§ 41. Zabrania się:

 1. gromadzenia zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne;

 2. zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

§ 42. Zobowiązuje się właścicieli zadrzewionych i zakrzaczonych nieruchomości położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych ( chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego.

§ 43. Sprzątanie ulic, chodników i placów oraz odśnieżanie tych terenów winno odbywać się w sposób zapewniający na bieżąco ich utrzymanie w czystości i porządku oraz zgodnie z planami letniego i zimowego utrzymania dróg.

§ 44. Opracowanie planów letniego i zimowego utrzymania dróg należy do obowiązków zarządców dróg

ROZDZIAŁ VI

MYCIE I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI.

§ 45.1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych powinno się odbywać w myjniach samochodowych, warsztatach naprawczych. Zakłady te obowiązane są przestrzegać wymogi ochrony środowiska, a powstające podczas tej działalności odpady powinny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

2. Poza myjnią samochodową lub warsztatem naprawczym, pojazdy można myć i naprawiać na wybetonowanym placu, z którego wody ujmowane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej.

§ 46. Zabrania się :

 1. mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na ulicach, chodnikach, podwórzach, terenach zielonych;

 2. dokonywania napraw i regulacji pojazdów samochodowych na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego i w zabudowie wielorodzinnej;

 3. prowadzenia wszelkich prac blacharsko-lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

 4. Pozostawiania wraków pojazdów mechanicznych na terenie nieruchomości.

§ 47. 1. Wymiana oleju i innych płynów eksploatacyjnych występujących w samochodzie może być dokonana pod warunkiem zebrania zużytych płynów do szczelnych pojemników.

2. Zabrania się wylewania oleju z samochodu jak i pozostałych płynów eksploatacyjnych do gruntu, kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych.

§ 48. Dopuszcza się mycie osobowych pojazdów samochodowych oraz wykonanie drobnych napraw dla potrzeb własnych osób fizycznych na terenach własnych nieruchomości pod warunkiem, że czynności te odbywają się w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ VII

MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW ORAZ ILOŚCI ODPADÓW WYSELEKCJONOWANYCH, DO KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANE SĄ PODMIOTY UPRAWNIONE

§ 49. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

 2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

 3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:

w mieście:

 • 115 kg/osobę/rok w roku 2010,

 • 76 kg/osobę/rok w roku 2013,

 • 53 kg/osobę/rok w roku 2020,

na wsi:

 • 38 kg/osobę/rok w roku 2010,

 • 25 kg/osobę/rok w roku 2013,

 • 18 kg/osobę/rok w roku 2020.

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

§ 50. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi następujące ilości odpadów:

a) kuchennych ulegających biodegradacji:

   • w miastach w roku 2006 - 5 kg, w 2007 - 15 kg, w 2008 - 30 kg, w 2009 - 45 kg, w 2010 - 60 kg,

   • na wsi w roku 2006 - 2 kg, w 2007 - 4 kg, w 2008 - 7kg, w 2009 - 10 kg, w 2010 - 13 kg;

   • opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami:

    • w mieście w roku 2006 - 59 kg, w roku 2007 - 108 kg,

    • na wsi w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007 - 36 kg;

    • odpadów wielkogabarytowych:

     • w mieście w roku 2006 - 6 kg, w roku 2007 - 8 kg, w roku 2008 - 10 kg, w roku 2009 - 12 kg, w roku 2010 - 15 kg, w roku 2011 - 17 kg, w roku 2012 - 19 kg, w roku 2013 - 20 kg, w roku 2014 - 21 kg,

     • na wsi w roku 2006 - 4 kg, w roku 2007 - 5 kg, w roku 2008 - 6 kg, w roku 2009 - 8 kg, w roku 2010 - 10 kg, w roku 2011 - 11 kg, w roku 2012 - 12 kg, w roku 2013 - 13 kg, w roku 2014 - 14 kg;

     • odpadów budowlanych:

      • w mieście w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku 2008 - 20 kg, w roku 2009 - 26 kg, w roku 2010 - 32 kg, w roku 2011 - 39 kg, w roku 2012 - 46 kg, w roku 2013 - 54 kg, w roku 2014 - 62 kg;

      • na wsi w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku 2008 - 20 kg, w roku 2009 - 26 kg, w roku 2010 - 32 kg, w roku 2011 - 39 kg, w roku 2012 - 46 kg, w roku 2013 - 54 kg, w roku 2014 - 62 kg;

      • odpadów niebezpiecznych:

       • w mieście w roku 2006 - 0,45 kg, w roku 2007 - 0,70 kg, w roku 2008 -0,95 kg, w roku 2009 - 1,2 kg, w roku 2010 - 1,5 kg;

       • na wsi w roku 2006 - 0,3 kg, w roku 2007 - 0,8 kg, w roku 2008 - 1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg, w roku 2010 - 2,4 kg;

       • ROZDZIAŁ VIII

        INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

        § 51. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione przekazywane będą do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami istniejącego w ramach Związku Gmin R- XXI w Nowogardzie.

        1. Celowy Związek Gmin R-XXI utrzymuje kontrolę i steruje systemem zbiórki odpadów i Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów jest niezbędne w celu osiągnięcia skutecznej eksploatacji systemu i dalszego rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

        § 52. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy transportować do stacji zlewnej w Dobrej.

        § 53. Regulamin nie narusza innych postanowień zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R- XXI z siedzibą w Nowogardzie, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 października 2004r.

        ROZDZIAŁ IX

        OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

        § 54.1. Zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty powinny być tak utrzymywane tak, aby :

        1. nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi;

        2. nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;

        3. nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

        4. nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowanie.

        2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winny dysponować pomieszczeniami zapewniającymi odpowiednie warunki bytowania zwierząt. Pomieszczenia należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym.

        § 55. 1. Osoby posiadające psy zobowiązane są do:

         1. zarejestrowania psa,

         2. wyposażenia psa w obrożę;

         3. oznakowania psa przez umieszczenie znaczka identyfikacyjnego na obroży zwierzęcia;

         4. corocznego uiszczania podatku za psa w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Radę Miejską;

         5. zapewnienia psu właściwej opieki weterynaryjnej i poddawania psa okresowym szczepieniom ochronnym;

         6. w przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu;

         7. natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę w miejscach wspólnego użytku, w szczególności na klatce schodowej i innych pomieszczeniach budynku, oraz w miejscach publicznych tj. parkach, placach zabaw, trawnikach, parkingach, chodnikach, ulicach, ciągach komunikacyjnych, itp.;

         8. okazania dowodów szczepień i opłat z tytułu podatku za psa, na każde żądanie osoby upoważnionej do kontroli.

        2. Obowiązek rejestracji nie dotyczy szczeniąt do 4 miesiąca życia.

        3. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest:

        1. zabezpieczyć nieruchomość w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia poza jej teren;

        2. umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ze stosownym ostrzeżeniem, np. ,,Uwaga pies” lub tabliczkę z rysunkiem psa;

        1. Osoby posiadające psy rasy uznawanej za agresywną zobowiązane są w przypadku przebywania psa na terenie nieruchomości do zainstalowania sygnalizacji dźwiękowej lub domofonu przy wejściu na teren nieruchomości.

        § 56. 1. Osoby utrzymujące psa zobowiązane są do jego zarejestrowania i oznakowania, niezależnie od tego czy właściciel podlega obowiązkowi podatku od posiadania psa, w terminie 30 dni od wejścia w posiadanie psa. W tym samym terminie zobowiązane są do zarejestrowania psa osoby, które weszły w posiadanie zwierzęcia przed wejściem w życie uchwały.

        2. Osoby stale mieszkające na terenie sołectw zobowiązane są do zarejestrowania psa u sołtysa miejscowości, w której mieszkają.

        3. Osoby mieszkające w Dobrej zobowiązane są do zarejestrowania psa w Urzędzie Miejskim

        4. Dowodem zarejestrowania psa jest znaczek identyfikacyjny wydawany posiadaczowi psa, który jest zobowiązany do umieszczenia znaczka na obroży zwierzęcia.

        5. Koszty rejestracji i wydania znaczka ponosi gmina.

        6. Rejestr psów powinien zawierać:

        1. numer ewidencyjny psa;

        2. datę rejestracji;

        3. opis psa ( nazwa pleć, rasa, maść wiek w dniu rejestracji);

        4. numer identyfikacyjny i data wydania znaczka identyfikacyjnego;

        5. nazwisko i imię lub nazwę podmiotu będącego posiadaczem psa oraz jego adres;

        6. miejsce utrzymywania psa;

        1. datę skreślenia z ewidencji;

        2. nazwisko i imię lub nazwa podmiotu będącego nowym posiadaczem psa oraz jego adres.

         1. Właściciel psa w terminie 30 dni zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian w rejestrze psów, w szczególności dotyczących zmiany osoby utrzymującej psa, śmierci psa, zaginięcia psa.

        § 57. Zabrania się :

        1. wypuszczania psów i innych zwierząt bez dozoru;

        2. wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na place zabaw dla dzieci, obiekty sportowe, boiska szkolne i inne miejsca służące do zabaw dla dzieci i rekreacji, m.in. do sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, których właściciele wprowadzą taki zakaz;

        3. drażnienia zwierząt lub odprowadzania do takiego stanu, w którym mogą stać się niebezpieczne dla człowieka lub otoczenia.

        § 58. Obowiązek unieszkodliwiania zwłok należy do:

         1. osób posiadających zwierzęta;

         2. zarządcy drogi, gdy padłe psy lub koty znajdują się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

         3. gminy, w odniesieniu do pozostałych terenów.

        ROZDZIAŁ X

        WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH

        WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

        § 59. Pod pojęciem utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszystkie formy posiadania zwierząt gospodarskich na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, a także gołębi i zwierząt futerkowych.

        § 60.1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w zwartej zabudowie mieszkaniowej, z wyłączeniem działek przydomowych w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej.

        1. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych mięsożernych w zwartej zabudowie wsi.

        2. Zabrania się utrzymywania ptaków lotnych, w tym w szczególności gołębi w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania sanitarno- epidemiologiczne;

        3. Zabrania się hodowli ( chowu ) zwierząt futerkowych, gospodarskich oraz ptactwa domowego:

              1. w pomieszczeniach domów mieszkalnych np. pokojach, spiżarniach, w piwnicach, łazienkach, na strychach, balkonach, werandach itp.

              2. w obiektach zabytkowych oraz użyteczności publicznej,

              3. na terenie ujęć wody.

        § 61. 1. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony :

         1. w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi

         2. nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi

         3. w sposób nie powodujący zanieczyszczenia dla środowiska.

        2. Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi oraz co najmniej 30 m od dróg publicznych.

        3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz.

        4. Właściciele zwierząt mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy z ulic, placów i innych miejsc publicznych.

        5. Pomieszczenia dla zwierząt powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.

        6. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny być co najmniej dwa razy w roku bielone oraz odszczurzane.

        7. Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, gnojowica powinna być odprowadzana za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnie zamkniętych zbiorników. Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie może powodować zawilgocenia ścian budynków, ich fundamentów i murów.

        8. Obornik oraz zanieczyszczenia pochodzące z chowu zwierząt gromadzone poza pomieszczeniami muszą być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu oddalonym o co najmniej 30 m od granicy posesji zabudowanej budynkami mieszkalnymi lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi ( odległość ta nie dotyczy miejsca zamieszkania hodowcy).

        9. Właściciel zwierząt gospodarskich przeganianych na pastwiska oddalone od nieruchomości winien przeganiać je drogami najmniej uciążliwymi, w przypadku przeganiania tych zwierząt ulicami, chodnikami właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieczystości powstałych w wyniku przejścia tych zwierząt.

        ROZDZIAŁ XI

        OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I

        TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

        § 62. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.

        § 63. Deratyzacją obejmuje się wszystkie budynki i obiekty na nieruchomościach, które są zagrożone bytowaniem gryzoni, a w szczególności:

         1. budynki mieszkalne;

         2. zabudowania gospodarcze;

         3. węzły ciepłownicze, sieci kanalizacyjne

         4. zakłady produkcyjne;

         5. obiekty użyteczności publicznej;

         6. placówki handlowe, usługowe itp.;

         7. obiekty opieki zdrowotnej i opieki społecznej;

         8. szkoły i placówki oświatowo- kulturalne;

         9. placówki zbiorowego żywienia

         10. wysypiska.

        § 64. Deratyzacja powinna być przeprowadzana dwa razy w roku ( wiosenna w kwietniu, jesienna we wrześniu).

        § 65. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie deratyzacji są właściciele, którzy pokrywają jej koszt i obowiązani są na żądanie Burmistrza Miasta okazać się dokumentacją potwierdzającą jej przeprowadzenie.

        § 66. Właściciele nieruchomości, którzy we własnym zakresie dokonują deratyzacji, obowiązani są do:

        1. odpowiedniego przygotowania posesji przed rozpoczęciem akcji poprzez oczyszczenie z odpadów i śmieci podwórzy, śmietników, piwnic i strychów oraz takiego zabezpieczenia środków spożywczych i karmy dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni;

        2. umieszczenia w widocznym miejscu informacji ostrzegawczych, które winny zawierać nazwę trutki, datę wyłożenia oraz sposób postępowania w razie zatrucia;

        3. pouczenia dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia;

        4. trzymania w zamknięciu inwentarza żywego;

        5. wyłożenia trutki w pierwszym dniu akcji ściśle według pouczenia załączonego do każdego opakowania w miejscach gdzie pojawiają się gryzonie, a szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp.;

        6. bieżącego usuwania padłych gryzoni i zebrania trutki w ostatnim dniu akcji.

        ROZDZIAŁ XII

        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        § 67. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Dobra prowadzi Burmistrz Dobrej za pośrednictwem odpowiednich organów i uprawnionych osób.

        § 68. Do prowadzenia kontroli postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie upoważnieni są funkcjonariusze policji oraz merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego w Dobrej.

        § 69. Nie wykonywanie obowiązków określonych w Regulaminie podlega karze grzywny orzekanej w postępowaniu toczącym się wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

        § 70. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

        § 71. Traci moc uchwała Nr XXXV/198/97 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 października 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

        § 72. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

        17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 22-03-2006 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2006 10:58