Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXVIII/2013 z dn.27 marca 2013 r.


Protokół Nr XXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

27 marca 2013 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1200

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 13 - ( nieobecni radni: Albiniak Henryk,

Piotr Gałka).

Obrady sesji zakończono - 1610

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły

Podstawowej w Dobrej,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w

Dobrej,

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w

tej deklaracji,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej

w ewidencji gruntów numerem działki 265/25 położonej w obrębie Dobra,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 265/24 położonych w mieście Dobra przy

ulicy Wojska Polskiego,

- w sprawie określenia zasad sprzedaży domów i lokali mieszkalnych

stanowiących własność Gminy Dobra dla ich najemców,

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości,

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w

budżecie gminy,

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,\

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok.

3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA 2012 ROK.

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W DOBREJ ZA 2012 ROK.

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USTAWY O WSPIERANIU

RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK.

6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

7. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, pracowników Urzędu Miejskiego, Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, sołtysów wsi oraz przybyłych gości.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie poprawek do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. Wyjaśnił, iż w projekcie tej uchwały należy w paragrafie 3 dodać pkt 2 i zamieścić zapis „warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej uchwale”.

Radni przychylili się do wniosku przewodniczącego i przegłosowali wprowadzenie w/w poprawki do uchwały głosując wniosek- 13 głosami za - jednogłośnie.

Zaproponowany projekt porządku obrad po naniesionej poprawce został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły

Podstawowej w Dobrej,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum w Dobrej

Przewodniczący Rady odczytał anonimową skargę która wpłynęła do Kuratorium Oświaty w Szczecinie na dyrektorów szkół.

W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w Szczecinie zwróciło się do Rady o interwencję w tym temacie. Dlatego zwróciłem się do dyrektorów o ustosunkowanie się do wniesionej skargi.

Dyrektorzy odpowiedzieli na piśmie odnośnie zarzutów zawartych w skardze, w związku z tym Przewodniczący poprosił o odczytanie odpowiedzi (skarga wraz z odpowiedziami w załączeniu do protokołu).

Rady Piotr Hebda zapytał czy nieobecność dyrektorów szkół, którzy prowadzą zajęcia, a pozostawiają nauczycieli bez żadnego nadzoru, nie omijają prawa i mają zezwolenia na takie działania od nadzoru prowadzącego szkoły, przecież płacimy za jeden czas pracy podwójnie.

Pensum obniżamy po to, aby dyrektor miał czas na swoją pracę, anie na zatrudnianie w innej szkole.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeżeli chodzi o nadzór jest on właściwy i wnikliwy. Jeżeli chodzi o dodatkowe pensum za prowadzone zajęcia dla dyrektorów jest to nie na długi okres i panie dyrektorki są w stanie pogodzić swoje obowiązki z zajęciami, które na dzień dzisiejszy prowadzą. Jeśli chodzi o Kuratorium również zgodę dostały, Kurator bardzo wnikliwie rozpatruje te kwestie.

Pani Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, iż ich czas pracy jest nienormowany.

Jeśli chodzi o dokształcanie nauczycieli odbywa się to na zasadzie wyrażenia przez nich zgody. Nauczyciele nie chcą się dokształcać.

Na takie przedmioty, które my uczymy trudno jest pozyskać jakiegokolwiek nauczyciela, innego wyjścia nie było, stąd te zatrudnienia dyrektorów.

Radny P.Hebda - uważa, że dyrektor powinien zająć się tyko i wyłącznie zarządzaniem szkoły.

Po przeprowadzonej dyskusji przewodniczący Rady poddał uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr XXVIII/176/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 7 głosami za przy 6 głosach wstrzymujących.

Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Dobrej została przyjęta przez Radę - 7 głosami za przy 6 głosach wstrzymujących.

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji

Pani Burmistrz -wyjaśniła, że związku z nowelizacją ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013, poz. 228), ogłoszoną w dniu 06.03.2013 r. oraz koniecznością wprowadzenia zmian w deklaracji przygotowano nowy projekt uchwały.

W nowym systemie opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Deklaruje tez wielkość, na podstawie

której obliczana jest wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wskazuje ilość

mieszkańców (wytwórców odpadów). Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia ewentualnego tytułu wykonawczego w przypadku nieuiszczania opłaty przez właściciela nieruchomości. Weryfikacja prawidłowości danych zawartych w deklaracji będzie mogła być przeprowadzona w oparciu o wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty, jak rachunki za wodę, rachunki za energię elektryczną, kopię umowy za odbiór odpadów w „starym systemie” oraz dokument potwierdzający, iż osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której dotyczy deklaracja (np. kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona w innej gminie).

Pani Sekretarz Gminy Dorota Kisiel do wypowiedzi dodała, że mogą być różne wysokości opłat, mogą być wprowadzane ulgi przedmiotowe, a także inne formy. Jeśli chodzi o dopłaty na dzień dzisiejszy takich środków w budżecie gminy nie ma. Temat będziemy śledzić, do końca nie wiemy jak będzie.

Radny P.Hebda musimy pomyśleć co zrobić i przyjrzeć się tematowi. Nie czekać cały rok.

Sekretarz odpowiedziała nikt nie chce, by ktoś był skrzywdzony. Jeżeli państwo jakieś wiadomości w tym temacie to proszę je przekazywać. Na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja.

Radni innych uwag do w/w projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwał Nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca

2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 265/25 położonej w obrębie Dobra

Sekretarz Gminy - wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż działki niezabudowanej na rzecz współwłaścicieli sąsiedniej działki w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków jej gospodarowania, ta działka nie posiada dostępu do drogi.

Działka była i jest nadal użytkowana jako dzierżawa przez właścicieli sąsiedniej działki, sprzedaż poprawi warunki jej użytkowania.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/179/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca

2013 r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 265/25 położonej w

obrębie Dobra został przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 265/24 położonych w mieście Dobra przy

ulicy Wojska polskiego

Sekretarz Gminy - wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka

przeznaczona jest jako strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z

usługami.

Radni żadnych poprawek do w/w uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XXVIII/180/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca

2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 265/24 położonych w mieście Dobra przy ulicy

Wojska Polskiego została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie określenia zasad sprzedaży domów i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobra dla ich najemców

Radny Łojek zapytał- co z mieszkańcami, którzy wykupili wcześniej lokale z

naliczonymi kosztami?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że w jej ocenie sprawa musi trafić do sądu o

roszczenia.

Radny Łojek stwierdził, że koszty postępowania sądowego będą wyższe aniżeli ta rekompensata.

Radni innych uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XXVIII/181/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży domów i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobra dla ich najemców została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i w prawo własności nieruchomości

Pani Sekretarz wyjaśniła - likwidujemy koszty na przygotowanie dokumentacji do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Radni zaakceptowali projekt uchwały i przyjęli go jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVIII/182/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, iż taki budżet wyodrębniony był już trzy lata temu, dobrze się sprawdzał.

Jak wiemy potrzeba jest, gdyż zadania na wsiach były realizowane.

Radny łojek w imieniu klubu radnych wnioskował o uchwalenie funduszu sołeckiego na 2014 rok.

Radni przychylili się jednogłośnie do projektu uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Pani Anna Kowalczyk Przewodnicząca GKPiRPA - wyjaśniła, iż taki program musi być uchwalony na dany rok do końca marca br.

Radni bez uwag do przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 została przyjęta przez Radę- 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

P.Burmistrz - wyjaśniła, że taki program również rada musi uchwalić,

jest to program uchwalony na lata 2013 - 2020. Radni otrzymali program do zapoznania, na komisjach nie wnieśli żadnych zmian.

Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak uzasadnił projekt uchwały:

W § 1. przyjąć należy środki w wysokości:

1.26.604,-zł-rozliczenie wydatków własnych projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

2. 40.016,-zł - dotacja ze starostwa na sprzątanie i utrzymanie zieleni przy

drogach powiatowych

w § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1

w § 3zmniejszamy środki w wysokości 73.374,-zł.

73.374,-zł- zmniejszenie przez M.Fin.subwencji oświatowej

W § 4 zmniejszamy plan wydatków o kwotę jak w § 3.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/186/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany w Statucie Gminy

Przewodniczący Klubu Radnych” Masz -Wybór” Kazimierz Łojek w imieniu klubu złożył do Rady Miejskiej projekt uchwały dotyczący zmiany formy głosowania. Projekt przewiduje, że każdy Radny oddaje głos za daną uchwałą imiennie. Według klubu jest to przyjęcie odpowiedzialności za swoje decyzje.

Radna D. Grzywacz - wyjaśniła, że jeśli radny chce, aby jego głosowanie było jawne, prosi o taki zapis w protokole.

Radny K.Łojek odpowiedział, że skoro radny Stanisławczyk jest odpowiedzialny, to dlaczego społeczeństwo nie może wiedzieć naszych jawności głosowania. Nawet za dwa czy trzy lata będzie można sprawdzić jak ktoś głosował. Radny stwierdził, że głosowania imienne pozwolą na pełną odpowiedzialność za podjęte uchwały.

Radny Edward Stanisławczyk- oznajmił, że głosował zawsze odpowiedzialnie, odpowiadamy za swoje decyzje i działania. Radny stwierdził, że czym innym jest odpowiedzialność, a czym innym populistyczne głosowanie - stwierdził także, że radni czasem stają pod swoistym murem - woleliby zagłosować np. przeciw podwyżkom, ale muszą podjąć taką uchwałę ze względu na dobro ogółu.

Ze stwierdzeniem radnego Stanisławczyka nie zgodziła się Maria Bąk, która oświadczyła, że w takim przypadku jak można mówić o spójności w radzie.

Radny P.Hebda - stwierdził, że dyskusja poszła w złą stronę. Chodziło o jawność, a nie o zrzucanie odpowiedzialności.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: radni klubu

W następującym składzie głosowali za podjęciem uchwały w/s zmiany statutu

- Łojek Kazimierz

- Dorsz Kamila

- Hebda Piotr

- Ciołek-Borczyk Kamila

- Kaczmarek Mariusz

- Bąk Maria

Radny E.Stanisławczyk- wstał podczas głosowania i powiedział, że jest przeciw projektowi uchwały w/s zmian w statucie.

Natomiast pozostali radni byli przeciw podjęciu takiej ustaw.

Projekt uchwały przy głosowaniu 6 głosami za przy 7 głosach przeciw został odrzucony.

Ad.pkt 3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO

PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA 2012

ROK.

Do sprawozdania załączonego do protokołu radni uwag nie wnieśli (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Ad. pkt 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ ZA 2012 ROK

Przyjęte przez radnych bez uwag (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Ad. pkt 5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USTAWY O

WSIERANIU RODZINY I SYSTEMU PIECZY

ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2012.

Sprawozdanie w załączeniu do protokołu przyjęte bez żadnych uwag.

Ad. pkt 6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Kazimierz Łojek - na ręce Przewodniczącego Rady przekazał w imieniu Klubu Radnych Masz Wybór interpelację dotyczącą Szkoły Podstawowej w Dobrej z prośbą o wyjaśnienie problemów zawartych w piśmie stanowiącym załącznik nr 1. Powiedział, że interpelacja dotyczy skargi, którą wysłali rodzice na adres e-mail Klubu Radnych Masz-Wybór.

Kilka takich załączników również przekazał do zapoznania się innym radnym, aby nie czytać go podczas sesji.

Radny dodał, że przekazuje załącznik w takiej samej formie jaki otrzymał.

Radna Maria Bąk - zwróciła się o możliwość zwiększenia liczby członków komisji uważa, że w komisjach powinni pracować wszyscy radni, a jest tak, że kilku radnych pracuje w dwóch komisjach, a część radnych nie jest członkiem żadnej komisji.

Radna Kamila Dorsz - oznajmiła, że była zainteresowana pracą

w komisjach, ale radni nie byli dlatego nie jest członkiem w żadnej komisji rady.

Radna Maria Bąk - zwróciła się z zapytaniem o opinię prawną w sprawie zatrudnienia dyrektorów szkół w innych szkołach.

Radna Kamila Ciołek- Borczyk -zapytała jak wygląda współpraca zespołów przedmiotowych w Gimnazjum.

Radny Kazimierz Łojek - zapytał co słychać w sprawie ankiet, które przeprowadzone zostały w Szkole Podstawowej, takie same miały być przeprowadzone w Gimnazjum?

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Grzywacz odpowiedziała, że zwróciła się do Pani Dyrektor Gimnazjum w celu przeprowadzenia na co nie wyraziła zgody, z braku kompetencji.

W związku z tym radny K. Łojek złożył zażalenie na pracę Przewodniczącej Komisji, Oświaty, Kultury i Sportu.

Radny Piotr Hebda - zapytał o pojawienie się nowych pomiarów geodezyjnych. Zostały zinwentaryzowane wioski i miasto, wioski w 2012 roku, a miasto w 2013 roku, stąd różnica w naliczanych podatkach na wsiach i w mieście.

Pani sekretarz - odpowiedziała, iż geodezja przekazała nam dopiero bazę. Prace są robione poszczególnymi obrębami, wydział podatkowy opiera się na ewidencji gruntów i na tej podstawie naliczany jest podatek.

Ad. pkt 7. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1610 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

11

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 06-06-2013 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 06-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2013 08:36