Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXI/2012 z dn.28 czerwca 2012 r.


Protokół Nr XXI/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

28 czerwca 2012 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1400

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 13 (nieobecni radni: Siekiera Jolanta i

Henryk Albiniak)

Obrady sesji zakończono - 1530

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie zmiany uchwały Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Dobrej w

sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola,

włączonego w strukturę Szkoły Podstawowej w dobrej, prowadzonego

przez Gminę Dobra,

- w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,

- w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach

osobie fizycznej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie

fizycznej,

- skargi dotyczącej działań Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej,

- podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012

roku na spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów,

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 rok,

- w sprawie opinii do zmian w statucie Celowego Związku Gmin R-XXI w

Nowogardzie.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, radnego powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przybyłych gości.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji:

- w sprawie zmiany uchwały Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola, włączonego w strukturę Szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, iż nadzór wojewody po sprawdzeniu uchwał pod względem prawnym zwrócił się o poprawienie projektu uchwały poprzez skreślenie w § 5 ust.7 i § 6 i dlatego należy zmienić oznaczenie § 7 na § 6.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola, włączonego w strukturę Szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kowalczyk - poinformowała ,iż uchwałą Nr XVIII/117/2012 Rada Miejska w Dobrej z dnia 27 kwietnia 2012 r. wyznaczyła Ośrodek Pomocy Społecznej jako podmiot do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącej wspierania rodzin, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i upoważniła Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania w imieniu Burmistrza Dobrej indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

W związku z przyjęciem do realizacji powierzonego zadania przez tutejszy Ośrodek i rozszerzeniem zadań zachodzi konieczność aktualizacji statutu wyżej wymienionej jednostki.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w

Wojtaszycach osobie fizycznej niebędącej jednostką samorządu

terytorialnego lub osobie fizycznej

Rady Kazimierz Łojek zapytał co z budynkiem szkoły i czy środki, które zostały przekazane z Unii na modernizację szkoły nie trzeba będzie zwrócić?

Pani Burmistrz - wyjaśniła, iż jest to tylko dzierżawa obiektu, a budynek w dalszym ciągu jest gminny.

Innych pytań dot. w/w projektu uchwały radni nie mieli.

Uchwała Nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach osobie fizycznej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

- w sprawie skargi dotyczącej działań Dyrektor Szkoły Podstawowej w

Dobrej

Pani Burmistrz wyjaśniła - że w dniu 23 maja 2012 r. wpłynęła do Burmistrza Dobrej skarga Pani Anety Kułak na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, tj. Ewę Dmochowską - Hatalską - dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej.

W/w skarga została przekazana wg właściwości Radzie Miejskiej w Dobrej. Radni Rady Miejskiej w Dobrej dokonali szczegółowej analizy zarzutów zawartych w skardze, a także przeprowadzono postępowanie wyjaśniające z udziałem skarżącej i kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Po zapoznaniu się z okolicznościami , o których mowa w skardze, wraz z dowodami związanymi z tą skargą w postaci korespondencji mailowej, pisma dyrektora szkoły z 18 czerwca 2012 r. oraz z dnia 31 maja 2012 r., protokołu kontroli Kuratorium Oświaty w Szczecinie z dnia 05 czerwca 2012 r., pisma Rady Rodziców z dnia 06.06.2012 r., pisma Rady Pedagogicznej z 24 maja 2012 r., a także po uwzględnieniu wyjaśnień ustnych skarżącej i dyrektora szkoły, Rada Miejska w Dobrej uchwałą nr XXI/133/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. uznała skargę p. Anety Kułak za bezzasadną.

W ocenie Rady Miejskiej w Dobrej dyrektor szkoły dochował terminów załatwienia sprawy, o których mowa w art.35 i następnych Kodeksu postępowania administracyjnego. Dyrektor zgodnie z art.36 ust.1 Kpa poinformował zainteresowaną o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie, co było związane m.in. z kontrolą Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz wskazał, nowy termin załatwienia sprawy i sprawę załatwił w tym terminie.

Radna Maria Bąk - mimo wszystko uważa, że jest 30 dni na udzielenie odpowiedzi, Pani dyrektor mimo wszystko zlekceważyła skarżącą. Na sesji nie ma skarżącej, wysłuchaliśmy tylko jedną stronę, natomiast drugiej nie.

Uważam, że na wspólnym posiedzeniu komisji należało dogadać się ze stronami i dojść do jakiejkolwiek ugody.

Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie skargi dotyczącej działań Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 4 głosami za, 5 głosami przeciw przy 4 głosach wstrzymujących się.

- w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, iż w związku z nowymi wprowadzającymi ustawę kodeksu wyborczego każda gmina do końca września bieżącego roku musi podjąć takową nową uchwałę.

Dlatego przedkładamy radnym projekt uchwały, który również przesłany został do akceptacji komisarzowi wyborczemu.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały nie dopatrując się przesłanek zawartych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych pozwalających na wejście uchwały w życie z dniem ogłoszenia stąd nowy projekt wprowadzający uchwałę po 14 dniach od jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego.

Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa została przyjęta przez Radę - 13 głosami za -jednogłośnie.

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Skarbnik Sławomir Brodniak - wyjaśnił, iż Regionalna Izba Obrachunkowa na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 20 czerwca 2012 r., zakwestionowała zgodność z prawem przeznaczenie zaciągniętego kredytu. W § 1 brakowało zapisu, że kredyt będzie częściowo przeznaczony również na spłatę wcześniejszych kredytów. Ponieważ ostateczne badanie uchwały odbędzie się 04 lipca br., a po tym terminie w naszej Radzie następuje przerwa urlopowa, niezbędne jest ponowne uchwalenie tejże uchwały, w zmienionym brzmieniu.

Radni bez żadnych uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Radny Grzegorz Jaromin zwolnił się z dalszej części obrad.

Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku oraz na spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów została przyjęta przez Radę -8 głosów za przy 4 głosach wstrzymujących.

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 rok

Skarbnik omówił projekt uchwały uzasadniając tym:

W § 1 przyjmujemy środki w wysokości

  1. 1.6000,-zł. dotacja z Ministerstwa na wyposażenie OSP

  2. 52 -zł. opłata za wydanie duplikatów świadectw

  3. 1.344,80 -zł. prowizja od ubezpieczeń szkolnych

  4. 6.945 -zł. rozliczenie projektu z Pomeranii realizowanego przez gimnazjum

  5. 4.800 -zł. dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

  6. 2.500- zł. wpływy z wstępu na halę sportową

  7. 10.650-zł. darowizny na Jarmark (Milex, Paramix, Deut-Pol,Fokus).

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1.

Radni jednogłośnie przegłosowali w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia b28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za.

- w sprawie opinii do zmian w statucie Celowego Związku Gmin R-XX w Nowogardzie

Pani Burmistrz wyjaśniła, iż projekt uchwały o zmianie Statutu wychodzi naprzeciw przedstawionym przez niektórych przedstawicieli gmin uczestników Związku postulatom, aby Związek przejął od gmin uczestników zadania dotyczące utrzymania czystości w gminach i w zakresie gospodarki odpadami w szerszym niż dotychczas zakresie. Zaproponowany zakres tych zadań został określony przy uwzględnieniu obecnych możliwości logistyczno-organizacyjnych Związku.

Dwadzieścia gmin jest za zmianą, natomiast siedem wyraziło negatywną opinię projekt uchwały zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w załączeniu do protokołu).

Pani Burmistrz zwróciła się do Rady, aby decyzji nie podejmowali pochopnie, nie kryjąc iż jest to temat trudny ,który na pewno wróci jeszcze na obrady sesji i komisji. Dlatego nie podjęcie projektu tej uchwały nie zamyka drogi do dalszej dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.

Radni 2 głosami za przy 4 głosach i 7 wstrzymujących nie wyrazili zgody w sprawie opinii do zmian w statucie Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Kazimierz Łojek - po raz kolejny zapytał jak wygląda sprawa ściągalności podatków, może należałoby wynająć firmę windykacyjną. Do skarbnika zwrócił się, że coś z tym musi koniecznie zrobić.

Ad. pk 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1530 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

7

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 16-10-2012 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 16-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2012 11:56