Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę - Dobra, ul. Kościuszki


Dobra, dn. 01.10.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrej ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

części działki o powierzchni 24,00 m?, położonej w mieście Dobra przy ul. Kościuszki na działce oznaczonej numerem 392/2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności handlowej. Nieruchomość ta posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Łobzie księgę wieczystą numer SZ1L/00019477/6.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2012r. o godz. 10.00 w gmachu Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, pokój nr 2 /sala posiedzeń/.

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu dzierżawnego za 1 m?: 0,89 zł

Wysokość jednego postąpienia nie mniej niż: 0,10 zł

Wadium: 50,00 zł

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1 lub na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej nr 94937510415502447120000130 do dnia 29 października 2012r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku przegrania przetargu wadium podlega zwrotowi w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłaconego wadium nie zwraca się. O miejscu i terminie podpisania umowy najmu/dzierżawy zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zgodnie z art. 41 ustawy z dn. 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651). Wzór umowy najmu/dzierżawy określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Do miesięcznej stawki czynszu ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Burmistrz Dobrej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pokój nr 16, tel. 091 3914535.

GNiR.6845.1. .2012.ME Dobra, dn.

U M O W A D Z I E R Ż A W Y /2012

Zawarta w dniu pomiędzy Gminą Dobra reprezentowaną przez Burmistrza Dobrej Barbarę Wilczek zwaną wynajmującym,

a

zwany w dalszym ciągu umowy najemcą została zawarta umowa o treści :

§ 1

Wydzierżawiający oddaje, a dzierżawca przyjmuje w dzierżawę grunt położony w mieście Dobra przy ul. Kościuszki, określony w ewidencji gruntów numerem działki cz. 392/2, o powierzchni 24,00 m?.

§ 2

Wydzierżawiający oddaje, a dzierżawca przyjmuje w dzierżawę grunt określony w § 1

niniejszej umowy z przeznaczeniem wyłącznie na działalność komercyjną - grunt pod budynek handlowy.

§ 3

Niniejszą umowę strony zawierają na okres trzech lat tj. od ……… do ……… .

Po upływie okresu, na który została zawarta, niniejsza umowa wygasa bez potrzeby jej wypowiedzenia.

§ 4

Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu na jaki została zawarta na podstawie porozumienia stron lub za 3-miesięcznym wypowiedzeniem przez wydzierżawiającego bez podania przyczyny.

§ 5

W przypadku rozwiązania umowy jak również z chwilą jej wygaśnięcia dzierżawca ma obowiązek usunięcia się z gruntu wraz ze wszystkimi należącymi do niego rzeczami najpóźniej do dnia rozwiązania/wygaśnięcia umowy i wydania przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym niż wynikający z normalnej eksploatacji.

§ 6

Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie będzie stawiał innych budowli, ogrodzeń oraz nie będzie na dzierżawionych gruntach dokonywał trwałych nasadzeń.

W przypadku rozwiązania umowy przez wynajmującego, najemcy nie będzie przysługiwało prawo do odszkodowania.

§ 7

W przypadku rozwiązani umowy przez wydzierżawiającego, dzierżawcy będzie przysługiwało prawo do odszkodowania za wzniesione budynki według cennika obowiązującego w chwili rozwiązania z uwzględnieniem amortyzacji. O ile będzie zachodziła potrzeba likwidacji budynków, a dzierżawca wyrazi chęć zatrzymania materiałów pochodzących z rozbiórki - wysokość odszkodowania zostanie zmniejszona o ich wartość.

§ 8

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo kontrolowania sposobu użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem i warunkami niniejszej umowy.

§ 9

Jeżeli dzierżawca wykorzystuje teren sprzecznie z umową dzierżawy i mimo upomnienia nie przestaje wykorzystywać w taki sposób, wydzierżawiającemu po uprzednim wezwaniu dzierżawcy do przestrzegania warunków umowy, przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez odszkodowania.

§ 10

1. Ustala się miesięczny czynsz za dzierżawiony grunt w wysokości

zł/1 m?, a zatem w stosunku miesięcznym czynsz wynosi:

24,00 m? x zł = zł + 23% VAT = /słownie:/.

2. Stawka czynszu podlega waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Prezesa GUS, jeżeli wskaźnik ten przekroczy lub równy będzie 5%. W przypadku, gdy przez kolejne dwa lata z rzędu roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Prezesa GUS nie przekroczy 5 %, to stawka czynszu zostanie zwaloryzowana o 5%.

Stawka czynszu za 1 m2 może ulec podwyższeniu zgodnie z wytycznymi Burmistrza

Dobrej. Wydzierżawiający będzie zobowiązany w takim przypadku zawiadomić

dzierżawcę na piśmie o zmianie wysokości czynszu z zaznaczeniem okresu, od którego

zmiana czynszu obowiązuje, bez konieczności zmiany umowy.

  1. Czynsz będzie płatny w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w

kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej.

§ 11

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością.

§ 12

Strony postanawiają, że wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisane przez wydzierżawiającego i dzierżawcę z wyjątkiem zmiany stawki czynszu zastrzeżonej w § 10 umowy.

§ 13

W razie zwłoki w opłatach czynszu, o którym mowa w § 10 umowy, wydzierżawiającemu służy prawo naliczania odsetek ustawowych.

§ 15

Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dzierżawca, a dwa wydzierżawiający.

Dzierżawca : Wydzierżawiający :

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marysia Elert 01-10-2012 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marysia Elert 01-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2012 11:57