Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XX/2012 z dn.15.06.2012 r.


Protokół Nr XX/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

15 czerwca 2012 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1400

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 14 (nieobecni radni: Siekiera Jolanta i

Henryk Albiniak)

Obrady sesji zakończono - 1520

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola,

włączonego w strukturę Szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego

przez Gminę Dobra,

- w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2011 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, radnego powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przybyłych gości.

Zaproponowany projekt porządku obrad wraz z wprowadzonym projektem uchwały został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami :

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola, włączonego w strukturę Szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - poinformowała, iż 5 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci, którzy zadeklarowali chęć posłania swoich dzieci do przedszkola.

Przedszkole zapewni bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej. Realizacja podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Podstawa programowa realizowana jest w czasie ustalonym przez dyrektora szkoły. Przewiduje się, iż przedszkole będzie czynne w godzinach od 700 do godz. 1500

Opłatę pobiera się za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej , które obejmują następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:

1) gry i zabawy edukacyjne korygujące wady wymowy dzieci, wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

2) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i wyrównawcze, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej,

3) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne , teatralne , twórcze i inne zdolności dzieci oraz zaspokajanie potrzeby aktywności,

4) zabawy tematyczne, umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny,

5) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych,

6) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem.

Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę zegarową realizacji zajęć dodatkowych, w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami) i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami rachunkowości. Z dniem rozpoczęcia uczestnictwa dziecka w zajęciach przedszkolnych, rodzice (opiekunowie prawni) deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko z zajęć opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku nie odebrania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z umową, zawartą pomiędzy dyrektorem szkoły, a rodzicem, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowych zajęć opiekuńczo - wychowawczych wynosić będzie 10 złotych. Powyższa opłata nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych i rytmiki.

Szacunkowe miesięczne koszty pobytu dziecka w przedszkolu

  1. Koszt wynagrodzenia nauczyciela

  • 5 godzin dziennie - finansuje gmina

  • 3 godziny - pokrywa rodzic tj.

1500 x 0,16% = 2,40 zł x 3h/dziennie = 7,20 zł dziennie x 21 dni = 151,20 zł miesięcznie

  1. Koszt wyżywienia - 8,50 zł dzienna stawka za pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek

8,50 x 21 dni = 178,50 zł

Ogółem szacunkowy miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosić będzie około - 329,70 zł

Koszty eksploatacyjne budynku pokrywa gmina.

REKRUTACJA

Od dnia 11 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Dobrej ( sekretariat ) będzie do pobrania gotowy formularz na zgłoszenie dziecka do przedszkola, do którego należało będzie dołączyć aktualne zaświadczenia rodziców potwierdzające zatrudnienie.

Formularz ten będzie również w swej treści zawierał oświadczenie rodzica mówiące o zadeklarowaniu konkretnej ilości godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu np. od godz. 7 do godz. 15

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola, włączonego w strukturę Szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2011 rok

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogumiła Marut odczytała uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniujące przedłożone przez Burmistrza Dobrej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2011 oraz pozytywne zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrej z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok (wniosek komisji rewizyjnej oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w załączeniu do protokołu).Skarbnik Gminy Sławomir Brodnia oznajmił, iż od trzech lat jest coraz trudniejsza sytuacja finansowa, mimo, że robione są wszelkie cięcia i oszczędności. Następnie została przedstawiona szczegółowa prezentacja przez Panią Burmistrz Barbarę Wilczek z wykonania inwestycji i innych prac wykonanych na terenie gminy ( prezentacja do wglądu w biurze Rady Miejskiej ).

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2011 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz poinformowała, iż Centrum Integracji Społecznej otrzymało środki w ramach projektu, z którego to zostało utworzone trzy grupy do prac: krawieckich, remontowych oraz zieleni. Każda z tych grup będzie funkcjonowała przez okres półtora roku.

Poinformowała również , iż zaplanowane zadanie pn. elewacja na Urzędzie się rozpoczęło, zakończyć ma być do jarmarku doberskiego tj. koniec lipca.

Innych wniosków, wyjaśnień oraz zapytań nie wniesiono pod obrady sesji.

Ad. pk 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1520 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 24-07-2012 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2012 11:46