Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu Inwestora do złozenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, an terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce,gm. Dobra ".

 

                                                                                     Dobra, dnia 16.07.2012 r.

OŚ i GW.6220.5.38.2011.AW

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

           Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 16,  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra”

 

zawiadamiam strony postępowania

o wezwaniu Inwestora (pismem z dnia 16.07.2012 r. znak: OŚiGW.6220.5.37.2011.AW, na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 09.07.2012 r., ktore wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 13.07.2012 r.) do pisemnego złożenia wyjaśnień
i uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, w następującym zakresie:

1.      Przedstawienia opisu elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, opartego
na przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej terenu, obejmującej faunę, florę i siedliska przyrodnicze (przy czym inwentaryzacja przyrodnicza terenu winna obejmować, co najmniej jeden udokumentowany pełny okres wegetacyjny roślin oraz okres rozrodu lokalnie występujących zwierząt), zgodnie z postanowieniem Burmistrza Dobrej z dnia 21.10.2012 r., znak: OŚiGW.6220.5.10.2011.AW.

2.      Przedstawienia wpływu inwestycji na obszar cenny przyrodniczo OC-1, na terenie którego znajdują się działki objęte przedmiotowym wnioskiem.

3.      Wskazania szczegółowych informacji, dot. wykonania własnego ujęcia wód (w jaki sposób zostanie wykonane zamierzone ujęcie, wskazać miejsce jego lokalizacji i określić możliwość usytuowania tego obiektu mając na uwadze istniejące w miejscu realizacji inwestycji warunki hydrogeologiczne). Określić jednocześnie wpływ na przewidziane ujęcie zanieczyszczeń, które mogą wystąpić w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych (np. wycieki zanieczyszczeń do gruntu).

4.     Wskazania ostatecznej ilości wytwarzanego obornika w ciągu roku, wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy podaną ilością 250 t/rok, a wskazaną w uzupełnieniu karty informacyjnej wartością 360 t/rok oraz wielkością podaną w raporcie- 450 t/rok oraz w uzupełnieniu 494 t/rok, na terenie fermy w stosunku do wielkości produkcji obornika ustalonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.05.2005 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 93, poz. 780).

        5.      Podania informacji na jaką wysokość przewiduje się wybudowanie płyty obornikowej.

6.      Wyjaśnia informacji, czy przewiduje się wybudowanie zbiornika na odcieki z płyty obornikowej. (Z informacji przedłożonych w raporcie wynika, że płyta obornikowa nie będzie zadaszona, a odcieków nie będzie). Natomiast, na str. 65 przedłożonego raportu podano informację, że „za potencjalne ogniska zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego należy uznać następujące obiekty i procesy: zbiornik bezodpływowy na ścieki przy płycie obornikowej...”).
W związku z powyższym należy ujednolicić przedłożone informacje oraz podać objętość ww. zbiornika na odcieki oraz sposób ich zagospodarowania.

7.    Ujednolicenia informacji odnośnie powierzchni płyty obornikowej. (Na str. 60 przedmiotowego raportu, wielkość płyty obornikowej wynosi 230 – 345 m2, na str. 75 – 300 m2). Natomiast z uzupełnienia załączonego do przedmiotowego raportu, wynika że „minimalna niezbędna powierzchnia płyty obornikowej powinna mieć 165 m2, a maksymalna nie powinna przekroczyć 355 m2).

        8.      Przedstawienia w formie graficznej trasy pojazdów obsługujących przedmiotową fermę.

9.   Należy przedstawić w formie graficznej projektowaną fermę norek w obrębie ewidencyjnym Wojtaszyce na tle istniejących i projektowanych ferm norek, znajdujących się w pobliżu przedmiotowej inwestycji, wraz z zaznaczoną odległością między nimi -w szczególności należy uwzględnić lokalizację ferm norek na terenie gminy Dobra, Radowo Małe i Nowogard.

10.   Przedstawienia obliczeń zawierających rozprzestrzenianie substancji w powietrzu z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji substancji do powietrza, zorganizowanej jak i niezorganizowanej na etapie eksploatacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego. W punkcie tym należy przedstawić pełne wydruki komputerowe zawierające dane do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu (dane wejściowe wprowadzane do obliczeń oraz otrzymane wyniki), zgodnie z postanowieniem Burmistrza Dobrej z dnia 21.10.2012 r., znak: OŚiGW.6220.5.10.2011.AW.

11.  Wyjaśnienia, dlaczego do obliczeń przewidywanych emisji substancji do powietrza przyjęto dane meteorologiczne ze stacji meteorologicznej Szczecin-Dąbie.

12.  Przedstawienia działań, jakie zostaną podjęte przez właściciela fermy, po ewentualnym wydostaniu się zwierząt poza teren fermy, w celu zminimalizowania możliwości zagrożenia populacji dziko występujących gatunków zwierząt oraz zwierząt hodowlanych w pobliskich gospodarstwach.

13.  Przedstawienia informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) wraz z określeniem najbliższej odległości terenów, o których jest mowa w ww. aktach prawnych od projektowanej fermy norek, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Dobrej z dnia 21.10.2012 r., znak: OŚiGW.6220.5.10.2011.AW.

14.  W zakresie analizy możliwych konfliktów społecznych – wskazania, czy dotychczas zidentyfikowano opory ze strony właścicieli terenów sąsiednich, w tym, czy składali uwagi do organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto proszę o podanie informacji, czy planowana inwestycja jest przewidziana do współfinansowania przez Unię Europejską oraz w ramach jakiego programu (w załączeniu oświadczenie do wypełnienia, w przypadku zamiaru ubiegania się o środki unijne na realizację projektowanego przedsięwzięcia).

 

Uzupełnienie należy przedłożyć w terminie do 27.08.2012 r., na adres:

1.                  Gmina Dobra

                     ul. Rynek 1

                    72-210 Dobra.

2.                  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
                     w Szczecinie

                    Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie

                    ul. A. Mickiewicza 26

                    75-004 Koszalin.

W przypadku nie przedłożenia uzupełnienia do raportu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia zgodnie z zakresem określonym w niniejszym wezwaniu, we wskazanym wyżej terminie, sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o istniejące i posiadane przez organ materiały, co może mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

 Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra jest POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o.o., Leszczno  11, 72-110 Przybiernów.

      Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 można zapoznawać się z pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 BURMISTRZ DOBREJ

BARBARA WILCZEK

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 17-07-2012 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 16-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 17-07-2012 14:55