Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XIX/2012 z dn.31 maja 2012 r.


Protokół Nr XIX/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

31 maja 2012 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 14 (nieobecna radna Siekiera Jolanta)

Obrady sesji zakończono - 1515

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na

współwłasność gruntu Gminy Dobra,

- w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej,

- w podpisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy,

- w sprawie podpisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy,

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012 rok,

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012

roku.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, radnego powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przybyłych gości.

Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady na wniosek Burmistrza, zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach partnerstwa: „AKTYWNI RAZEM”.

Zaproponowany projekt porządku obrad wraz z wprowadzonym projektem uchwały został przyjęty przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami :

- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu Gminy Dobra

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że sprzedaż lokali mieszkalnych nastąpi na rzecz najemców na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.

Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja

2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, iż pismem z dnia 17 kwietnia mieszkańcy Grzęzna złożyli skargę na działania Burmistrza Dobrej w przedmiocie prawidłowości określenia terminu zebrania wiejskiego w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Grzęzno. W trakcie rozpatrywania skargi, Rada Miejska, zapoznała się z wyjaśnieniem Burmistrza Dobrej oraz z zapisami statutu sołectwa Grzęzna i stwierdziła, co następuje: że termin zebrania wiejskiego w sprawie odwołania wyboru sołtysa sołectwa Grzęzno został określony i ogłoszony prawidłowo - zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie sołectwa Grzęzno.

Radni po zapoznaniu się ze skargą oraz jej wyjaśnieniami Burmistrza oraz radnej mieszkającej w Grzęźnie uznali skargę za nie zasadną.

Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie podpisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, iż chcemy podpisać umowę partnerską o wzajemnej współpracy pomiędzy gminą Dobra, a gminą Rymań. Umowa o współpracy jest załącznikiem do projektu w/w uchwały, w którym to są zawarte wszystkie uzgodnienia.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie podpisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- sprawie podpisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy

Pani Burmistrz wyjaśniła, iż taką partnerską umowę również chcemy podpisać z gminą niemiecką. Załącznikiem do tej uchwały jest umowa o partnerstwie i gminnej współpracy.

Radni bez uwag przyjęli wyżej wymieniony projekt uchwały.

Uchwała Nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podpisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012 rok

Pan Skarbnik Sławomir Brodniak wyjaśnił, iż w § 1 przyjmujemy środki w wysokości:

  1. 27.181 zł. - zwiększona dotacja na program „Pomoc państwa w

zakresie dożywiania”

  1. 136.352 zł. - dotacja projekt realizowany przez OPS „Od bierności

do aktywności”

  1. 19.425 zł. - dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie czystości

na drogach powiatowych.

  1. 19.425 zł. - dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie zieleni

przy drogach powiatowych.

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1.

W § 3 zmniejszamy środki w wysokości:

  1. 41.431 zł - zmniejszenie przez Ministerstwo Finansów planowanego

udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

  1. 81.721 zł. - zmniejszenie przez Ministerstwo Finansów subwencji

oświatowej.

Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2012 r. 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Pan Skarbnik Sławomir Brodniak wyjaśnił, iż kredyt ten jest zapisany w budżecie gminy.

Do tej pory własne środki wystarczały na działania gminy, ale niestety dalej bez zaciągniętego kredytu nie poradzimy, stąd projekt tej uchwały.

Radni przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach partnerstwa: „Aktywni Razem”

Sekretarz wyjaśniła, iż jest to również umowa partnerska współpracy między gminami. Gminy wymienione w załączniku do w/w uchwały będą uczestniczyły w projekcie, stąd projekt tej uchwały. Uczestnictwo w projekcie nie będzie obciążać finansowo żadnego z partnerów.

Radni poparli chęć uczestnictwa w takiej współpracy i bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach partnerstwa: „Aktywni Razem” została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz poinformowała Radę - iż planuje się otwarcie publicznego przedszkola, włączonego w strukturę Szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra. Na początku czerwca zrobimy spotkanie rodziców chętnych dzieci, które uczęszczałyby do przedszkola.

Wola po naszej stronie jest, wszystko zależy od ilości chętnych dzieci, które by uczęszczały do niego.

Więcej szczegółów po spotkaniu z rodzicami, wtedy dopiero na kolejnej sesji przedłożymy projekt uchwały, w której to będą wszystkie określenia, między innymi tak ważne jak opłaty.

Następnie Burmistrz poinformowała o oczyszczalni ścieków - powiedziała, że prowadzone są bardzo intensywne rozmowy z jedną z firm. Gdy tylko będą wiążące informacje od razu radnym zostaną szczegółowo przekazane na takie informacje.

Radny Wiesław Graczykowski - zwrócił uwagę na zaśmiecone (zdarzają się też szkła ) place zabaw.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że wszystkie place zabaw będą sprawdzane, zabezpieczane i doprowadzane do porządku i to w miesiącu czerwcu.

Radny Antoni Kontowicz - zwrócił uwagę, iż na terenie szkoły podstawowej w Dobrej znajduje się suche drzewo, które według jego opinii należałoby wyciąć, gdyż zagraża niebezpieczeństwu.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że sprawę przekaże pracownikowi, który te sprawy prowadzi i odpowie w tym temacie co dalej. Radni w dalszej części zgłaszali sprawę wałęsających się psów, które są bezpańskie.

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż wałęsające się psy zabierane są do schroniska i wówczas za jednego psa gmina płaci 700 zł. Jeśli do takiej sytuacji nie chcemy dopuścić wówczas należałoby wprowadzić obowiązek płacenia podatku za psy i za ich czipowanie.

Dlatego do 31 marca każdego roku musimy się opowiedzieć przed podjęciem uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi co zamierzamy w tym programie zamieścić i czy chcemy płacić podatek za posiadanie psa.

Radny Kazimierz Łojek - zapytał co dalej jest zrobione w temacie ściągalności zaległych podatków, bo uważa iż są to bardzo duże pieniądze do odzyskania.

Skarbnik odpowiedział, że do tego tematu na pewno wróci nie kryjąc, że są to trudne tematy.

W dalszej części innych uwag , zapytań radni nie zgłaszali.

Ad. pk 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1515 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

6

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 22-06-2012 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 22-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2012 11:46