Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Budowie linii kablowej nn doziemnej i złączy kablowo pomiarowych na dz. nr 90/14; 436; 88; 90/13; 425/1; 518; 520; 15/1; w rejonie ulic Traugutta, Gen. Bema i Henryka Dąbrowskiego w Dobrej ".

 

 

Dobra, dnia 18.06.2012 r.

Znak:DGMiK.6733.04.06.2012.KK

 

 

 

DECYZJA NR 02/2012

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), art.  50 ust. 1  i art. 52, art. 54   ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717),

 

po  rozpatrzeniu wnioskuz dnia  18.04.2012r., wpł. 08.05.2012r. złożonego przez  Panią Małgorzatę  Soczawę działającą z upoważnienia inwestora, Enea Operator Grupa Enea Rejon Dystrybucji Goleniów z dnia 28.02.2012 r. i dalej  na rzecz inwestora:  ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn doziemnej
i złączy kablowo – pomiarowych na dz. nr 90/14, 436, 88, 90/13, 425/1, 518, 520, 15/1 w rejonie ulic Traugutta, Gen. Bema i Henryka Dąbrowskiego w Dobrej.

 

 

ustalam

na rzecz

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;

 

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego– dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn doziemnej i złączy kablowo – pomiarowych na dz. nr 90/14, 436, 88, 90/13, 425/1, 518, 520, 15/1  w rejonie ulic Traugutta, Gen. Bema i Henryka Dąbrowskiego w Dobrej.

 

 

  1. Rodzaj inwestycji.

Inwestycja obejmuje budowę linii kablowej nn doziemnej i złączy kablowo – pomiarowych na dz.
nr 90/14, 436, 88, 90/13, 425/1, 518, 520, 15/1 w rejonie ulic Traugutta, Gen. Bema i Henryka Dąbrowskiego w Dobrej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy: Obiekt infrastruktury technicznej.

 

 

  1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych:

 

3.1 Warunki i wymagania  kształtowania ładu przestrzennego.

Zgodnie z art. 61.3 przepisów ust. 1 pkt. 1 i 2 nie stosuje się m in. do urządzeń infrastruktury technicznej. Inwestycja nie ma wpływu na ład architektoniczny i układ zabudowy.

Zakres i charakterystyka inwestycji:

Inwestycja obejmuje budowę linii kablowej nn doziemnej i złączy kablowo – pomiarowych  na dz. nr 90/14, 436, 88, 90/13, 425/1, 518, 520, 15/1 w rejonie ulic Traugutta, Gen. Bema i Henryka Dąbrowskiego w Dobrej.

 

  • Linia kablowa doziemna od istniejącego węzła kablowego w dz. nr 90/14 poprzez projektowane złącze kablowe do istniejącego słupa w dz. nr 88. Od istniejącego słupa w dz. 520 przy granicy dz. 88 linia kablowa zakończona złączami kablowo – pomiarowymi.
  • Trasa linii kablowej skoordynowana z planowaną przebudową dróg (budową ronda).
  • Przyłączenie do sieci elektrycznej zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Zarządcę sieci.

 

3.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów:

Inwestycja powinna być zgodna z przepisami:

·         Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010.Nr 243. poz.1263 z późn. zm.) Zakres i treść projektu budowlanego powinna  być dostosowana  do specyfikacji i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (art. 34 ust. 2), zawartość projektu  budowlanego zgodna z art. 34 ust. 3. Obowiązuje zgodność projektu budowlanego z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi w zakresie ustalonym w art. 5.

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym w w/w. Rozporządzeniu.  oraz z wynikającymi z ww. ustawy przepisami odrębnymi, w zależności od zakresu inwestycji.

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

 

4. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi:

4.1 Planowana inwestycja powinna być zgodna z warunkami  określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

4.2 Planowana inwestycja powinna być zgodna z warunkami  określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2001r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

4.3 Planowana inwestycja powinna być zgoda z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U z 2010r., Nr  213, poz. 1397).

4.4 Planowana inwestycja powinna być zgodna z warunkami określonymi w ustawie z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U  z 2008r., Nr  199, poz. 1227).

4.5 Planowana inwestycja nie może pogorszyć stanu środowiska i wpływać negatywnie na środowisko, ponad dopuszczalne normy, w tym określone przepisami Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego.

4.6 Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, w tym przede wszystkim w zakresie emisji pół elektromagnetycznych emitowanych w trakcie eksploatacji, które nie spowodują przekroczenia standardów jakości i negatywnego oddziaływania na środowisko jak i ludzi ewentualnie przebywających w pobliżu.

 

5.  Warunki wynikające z przepisów szczególnych:

Inwestycja musi być zgodna z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Nie dotyczy zgodnie z postanowieniem zachodniopomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia21.05.2012, znak Z.ARCH. DN. 5151.154.2012.MS.

6. Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

6.1 Przebieg inwestycji należy uzgodnić z Zarządcami dróg  przez które będzie przebiegać inwestycja;  dz. nr 15/1 dr, 88 dr ul. Henryka Dąbrowskiego, dz. 518 dr ul. Generała Bema, dz. 436 dr ul. Traugutta, dz. 425/1 dr.

6.2 Likwidacja kolizji i zbliżenia od istniejącej  infrastruktury technicznej  podziemnej i nadziemnej  na warunkach określonych  przez jej Zarządców.

6.4 Podłączenie  może nastąpić na podstawie warunków  technicznych wydanych przez Zarządców sieci.

6.3 Lokalizację oraz warunki budowy sieci elektroenergetycznej w pasie drogi uzgodnić
z właściwym zarządcą drogi.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, postanawia uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenu działek o nr ewid. 88; 436; 518 położonych w obrębie nr 1 m. Dobra, gmina Dobra dla inwestycji pn. „budowa linii kablowej nn doziemnej i złączy kablowo – pomiarowych na dz. nr 90/14, 436, 88, 90/13, 425/1, 518, 520, 15/1 w rejonie ulic Traugutta, Gen. Bema i Henryka Dąbrowskiego w Dobrej”.

            Zmianę zagospodarowania terenu polegającą na zlokalizowaniu w pasie drogowym drogi powiatowej 0991Z – ul. Henryka Dąbrowskiego zlokalizowanej na terenie dz. nr 88, obręb ewid. m. Dobra, gmina Dobra, drogi powiatowej 0989Z – ul. Generała Bema zlokalizowanej na terenie dz. nr 518, obręb ewid. m. Dobra, gmina Dobra, drogi powiatowej 1001Z – ul. Traugutta zlokalizowanej na terenie działki dz. nr 436, obręb ewid. m. Dobra, Gmina Dobra, tj. urządzeń związanych z drogami lub potrzebami ruchu drogowego przy zachowaniu n/w:

 

1.     Infrastrukturę techniczną w pasie drogowym nie związaną z drogą umieścić zgodnie
z §140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.     Lokalizację linii kablowej i złącz w pasie drogowym uzgodnić z zarządcą drogi na etapie projektowania.


7. Wymagania dotyczące interesów osób trzecich.

Realizację inwestycji należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności nie może :

-ograniczać dostępu światła  dziennego do pomieszczeń przeznaczonych  na pobyt ludzi, 

-emitować hałasu, wibracji, promieniowania i powodować zakłóceń elektrycznych,

-zanieczyszczać powietrza, wody i gleby.

  • Inwestycja nie może ograniczać dostępu do  drogi publicznej dla innych działek.
  • W projekcie budowlanym  należy zastosować  takie  rozwiązania, aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiednie, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań.
  • Realizacja inwestycji nie może zmienić stosunków wodnych  na sąsiednich działkach.
  • Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  terenu należy uzgodnić z gestorami poszczególnych sieci.
  • Ewentualne uzbrojenie, urządzenia infrastruktury technicznej pod drogą wykonać w rurze ochronnej, metodą przewiertu. Przepust  nie może  zmniejszać stateczności i nośności  podłoża oraz nawierzchni jezdni oraz  nie może naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń  drogi.

8. Ochrona według przepisów odrębnych.

8. 1 Teren nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych oraz  nie jest terenem górniczym.

8. 2 Ochrona gruntów rolnych i leśnych  -  Ustawa  z dnia  3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U  z 2004r. , Nr 121 poz. 1266 z późn. zm. tj. Dz. U z 2008r., Nr 237, poz.) Nie dotyczy.

 

9.Linie rozgraniczające teren inwestycji – obszar lokalizacji inwestycji - zgodnie z mapą zasadniczą 1:500.

10.Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), przepisy art. 37 stosuje się odpowiednio.

 

Uzasadnienie

W dniu08.05.2012r. wpłynął wniosek do Urzędu Miejskiego w Dobrejzłożony przez  Panią Małgorzatę  Soczawę działającą z upoważnienia inwestora Enea Operator Grupa Enea Rejon Dystrybucji Goleniów z dnia 28.02.2012r., i dalej  na rzecz inwestora:  ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, o wszczęciu postępowania administracyjnego w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej nn doziemnej i złączy kablowo – pomiarowych  na dz. nr 90/14, 436, 88, 90/13, 425/1, 518, 520, 15/1 w rejonie ulic Traugutta, Gen. Bema i Henryka Dąbrowskiego w Dobrej.

 

 

 

Zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od  uzasadnienia niniejszej  decyzji , ponieważ żądania stron zostały w całości uwzględnione.

 

Zgodnie z art. 60. 1. ww. ustawy decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.

 

Decyzję wydano po uzgodnieniu z :

1.     Zachodniopomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14A, 70-536 Szczecin,

2.     Zarząd Dróg Powiatowy w Łobzie, ul. Niepodległości 35, 73-150 Łobez.

 

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy - niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 53.1 pkt. 6.  - Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 53.1 pkt. 7 -  Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 53. 1 pkt 8 -  Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

Zgodnie z art. 55. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z art. 56. Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy, projekt decyzji sporządziła  mgr inż. arch. Anita Wszołkowska - Szewczyk  - Zachodniopomorska Okręgowa Izba  Architektów  Nr ZP - 0474, uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  nr 14/ZPOIA/2005. 

Załączniki:                                                                                                     

-          mapa w skali 1: 500.

Art. 53. 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy  Dobra

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Kaczmarek 19-06-2012 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Kaczmarek 18-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Kaczmarek 19-06-2012 14:56