Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XVII/2012 z dn.29 marca 2012 r.


Protokół Nr XVII/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

29 marca 2012 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 11 -(nieobecni radni: Albiniak Henryk

i Siekiera Jolanta)

Obrady sesji zakończono - 1500

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XVI/105/2007 z

dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobra na lata 2008 - 2012,

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra,

- w sprawie zwolnień od opłaty targowej,

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka

ochotniczej straży pożarnej w gminie Dobra,

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

w budżecie gminy,

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, radnych powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przybyłych gości.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 8 głosami za przy 5 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały oraz poinformował, że projekty uchwały były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji rady i zostały większością głosów zaopiniowane pozytywnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XVI/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobra na lata 2008 - 2012.

Pani Burmistrz wyjaśniła - iż z zasobu mieszkaniowego gminy wydzielono część lokali, które przeznaczono na wynajem jako lokale socjalne. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane będą na czas określony.

Szacunkowe dane dotyczące liczby lokali socjalnych, uzyskane w oparciu o liczbę złożonych wniosków oraz wyroków sądów, wskazują, że na dzień dzisiejszy gmina powinna utrzymywać zasób około 7 lokali socjalnych. Lokale socjalne będą tworzone w wyodrębnionych budynkach, po przeprowadzeniu analizy budynków znajdujących się w dotychczasowym stałym zasobie komunalnym.

Radni nie wnieśli do w/w projektu uchwały.

Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca

2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XVI/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobra na lata 2008 - 2012 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, iż w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nad populacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt 23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla

zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla

zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla

zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwał Nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zwolnień od opłaty targowej

Pani Sekretarz wyjaśniła, że zwalnia się od opłaty targowej działalność handlową podczas „Majowego pikniku dobroczynnego - zdrowo na sportowo-charytatywnie i bezalkoholowego”

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 20912 roku w sprawie zwolnień od opłaty targowej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w gminie Dobra

Pani Sekretarz wyjaśniła, że członek ochotniczej straż pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust.1, nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

Radni bez uwag przyjęli wyżej wymieniony projekt uchwały.

Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

Pani Burmistrz wyjaśniła - iż nasza sugestia jest taka, aby nie wyrazić zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gmina na rok 2013.

Poinformowała, że podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady zaproponowała dołożenie do obecnie należnej kwoty, kwotę maksymalną tj. 3.500 zł., natomiast radni zaproponowali, aby kwotę zaokrąglić do 4.000 zł.

Pani Burmistrz oznajmiła, że jeśli tylko będą środki na pewno do tego tematu wrócą, bo na dzień dzisiejszy gminę nie stać jest na podjęcie tejże uchwały.

Dlatego zwraca się z prośbą o poparcie swojej prośby i bardzo prosi sołtysów o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji.

Radni przychylili się do wniosku Pani Burmistrz głosując projekt uchwały.

Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012 rok

Pan Skarbnik Sławomir Brodniak wyjaśnił, iż w § 1 przyjmujemy środki w wysokości:

 1. 4.200,- zł - dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

 2. 257.031,-zł refundacja wydatków poniesionych na „Remont płyty głównej boiska sportowego w Dobrej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.głównej

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1 na:

 1. 75.000,- zł - nieplanowane roboty dodatkowe na budowie lokali socjalnych w Zapłociu.

 2. 83.050,- zł - środki na zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne we wszystkich rozdziałach budżetu, w związku z podwyżką o 2 % stawki na ubezpieczenie rentowe i o 0,1 % stawki na ubezpieczenie wypadkowe.

 3. 8.000,-zł - nie zaplanowane w budżecie wydatki związane z obsługą podatków (prowizje komornicze, koszty dystrybucji nakazów, upomnień i tytułów egzekucyjnych).

 4. 4. 5.000,-zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych w 2011 r. (wymagane po kontroli R.I.O.).

 5. 2.000,-zł - koszty prowizji bankowych związane z uruchomieniem kredytu.

 6. 623.981,-zł na rezerwę.

 7. 60.000,-zł - udział własny w wypłacanych stypendiach uczniowskich za lata 2010, 2011 oraz na rok 2012.

 8. 4.200,- zł - na świadczenia, zgodnie z dotacją.

Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Maria Bąk zapytała dlaczego ulica Kościuszki jest najgorszą ulicą w mieście pod względem wyglądu, czyja to ulica czy gminna, powiatowa, czy wojewódzka, następnie zapytała czy jakaś odpowiedź przyszła w sprawie CPN-u Orlen dot. dalszego użytkowania tych obiektów?

Pani Burmistrz odpowiedział iż ulica Kościuszki jest w zarządzie ulic wojewódzkich. To co możemy zrobić to jedynie zwrócić się z pismem informującym w jakim stanie ona się znajduje.

Jeśli chodzi o CPN to nie są zainteresowani jego przekazaniem, z informacji jaką otrzymaliśmy to są zainteresowani jego wydzierżawieniem.

Następnie Pani Sekretarz Dorota Kisiel odpowiedziała na zapytanie Radnej Mari Bąk w sprawie długiego oczekiwania na zakup lokali mieszkalnych.
Poinformowała, że taką odpowiedź posiada na piśmie i sprawdziła dokumentację z, której wynika iż do końca nie są uregulowane stany prawne tych lokali to przede wszystkim opóźnia sprzedaż tych lokali mieszkalnych (szczegóły dot. sprzedaży mieszkań znajdują się do wglądu w dokumentacji sprzedaży poszczególnych lokali).

Następnie Pani Burmistrz przedstawiła projekt zmian organizacyjnych w Szkole Podstawowej w Wojtaszycach.

Szczegółowo omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji (projekt zmian w załączeniu do protokołu).

Poinformowała również o tym, że jest przygotowana koncesja modernizacji lub budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z możliwością finansowania.

Więcej informacji na ten temat po spotkaniu z firmą przygotowującą taką dokumentację.

Innych zapytań, wniosków i interpelacji radni nie wnieśli do w/w punktu porządku obrad.

Ad. pk 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1500 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 11-05-2012 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 11-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2012 09:59