Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XVI/2012 z dn. 15 lutego 2012 r.


Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

15 lutego 2012 r.

 

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

 

 

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

 

Stan Radnych - 15

 

Obecnych na sesji - 11 -(nieobecni radni: Albiniak Henryk,

Piotr Gałka, Jaromin Grzegorz, Siekiera

Jolanta)

 

 

Obrady sesji zakończono - 1510

 

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

 

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

 

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

 

- w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra,

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

 

- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu

mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ulicy Armii Krajowej

nr 8, w mieście Dobra wraz z udziałem w działce gruntowej nr 377/5,

- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku przy ulicy Traugutta nr 9, w mieście Dobra wraz z udziałem w działce gruntowej nr 95/8,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek 265/21, 265/22 położonych w mieście Dobra przy ulicy Wojska Polskiego,

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach,

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

 

3. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA ROK 2011.

 

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

 

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

 

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, radnych powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przybyłych gości.

 

Do zaproponowanego projektu porządku obrad Przewodniczący Rady na wniosek Pani Burmistrz Barbary Wilczek zaproponował wycofanie projektów uchwał :

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - projekt tejże uchwały będzie tematem następnej sesji. Przewodniczący poinformował, iż Pani Burmistrz przed podjęciem uchwały chce się spotkać z sołtysami i radnymi na wspólnym posiedzeniu komisji.

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach.

Następna uchwała w tej sprawie będzie wprowadzona pod obrady sesji w zupełnie innej formie.

Radni wyrazili zgodę na wycofanie uchwał z projektu porządku obrad - 11 głosami za - jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady również na wniosek Pani Burmistrz zaproponował wprowadzenie następujących uchwał:

- w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej,

- w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Dobrej dotyczącej zamiaru likwidacji samodzielności Sądu Rejonowego w Łobzie.

Radni za wprowadzeniem dwóch projektów uchwał zagłosowali - 11 głosami za - jednogłośnie.

Zaproponowany po naniesionych zmianach projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

 

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

 

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 11 głosami za - jednogłośnie.

 

 

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały oraz poinformował, że projekty uchwały były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji rady i zostały większością głosów zaopiniowane pozytywnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

 

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra

 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Wrzesień uzasadnił dlaczego podwyżka i dlaczego - Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrej złożył- Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.

Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. i złożony został w wymaganym terminie.

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Spółka opracowała taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

W szczególności taryfy zawierają określone, zgodnie z w/w przepisami, rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności, a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia
 

nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę w taryfach, zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych w roku obowiązywania taryfy, i wynikają z udokumentowanych:

  • kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

  • zmian warunków ekonomicznych.

Przyjęto jednakową stawkę opłat dla wszystkich grup odbiorców usług. Dla budynków nie posiadających opomiarowania przyjęto ryczałtowe zużycie wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjętych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Dobrej będzie dostarczał wodę
w okresie obowiązywania taryf tj. od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku dla odbiorców gospodarstw domowych, instytucji i zakładów pracy w ilości 128.000 m?. Roczne koszty poboru, uzdatniania, rozprowadzenia wody i obsługi odbiorców wynoszą 434 800 zł.

Dotychczas obowiązująca cena wody w wysokości 2,65 zł/m? została ustalona w 2011 r. i obowiązuje do 31.03.2012 r.

W okresie obowiązywania cen wzrosły i nadal wzrosną koszty eksploatacji urządzeń wodociągowych. Do analizy kosztów, przyjęto wzrost ceny energii elektrycznej w 2012 r. opłaty środowiskowej, badania wody, paliwa i obsługi. W całkowitych kosztach 418 900 tj. 77% stanowią koszty eksploatacji obsługi i niezbędnych remontów.

Analiza kosztów obsługi klienta, odczytów wodomierzy i rozliczenia odbiorców wykazała, że ustalone opłaty abonamentowe nie pokrywają ponoszonych kosztów.

Zakład wnioskuje o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:

- 2,70 zł /m3- za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (wzrost o 1,8 %) w ub. roku wzrost o 12%

  • 6,16 zł/mc - opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza (wzrost o 10 %, w ub. roku wzrost o 7,2,%)

  • 3,99 zł/mc - opłata abonamentowa w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (wzrost o 9,6% w ub. roku wzrost
    o 11%)

Przedstawione do zatwierdzenia taryfy na dostarczenie wody i opłaty abonamentowe w pełni pokryją przewidywane wydatki na tę działalność i zapewnią niewielki zysk w kwocie 15 900 zł w stosunku rocznym.

 

Oczyszczalnia ścieków w Dobrej oczyści w ciągu roku obowiązywania taryf 83.000 m? ścieków, w tym 12.400 m? ścieków dowożonych z szamb. Wyeksploatowane urządzenia oczyszczalni ścieków ,,BIOBLOK WSM-400” wymagają dużych nakładów na zapewnienie ciągłej całodobowej pracy i utrzymania wymaganych przepisami jakości oczyszczanych ścieków. W całkowitych kosztach eksploatacji 367 800 zł rocznie, aż 80%
to koszty obsługi eksploatacji i niezbędne remonty.

W okresie obowiązywania cen wzrosły i nadal wzrosną koszty eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych. Do analizy kosztów, przyjęto wzrost ceny energii elektrycznej w 2012 r.
opłaty środowiskowej, badania ścieków, paliwa i obsługi.

 

Mając powyższe na uwadze Zakład wnioskuje o zatwierdzenie taryfy na oczyszczanie ścieków wysokości 4,60 zł/m? (wzrost o 11,4%, w ub. roku wzrost o 7,8%).

 

Przedstawione do zatwierdzenia taryfy na odbiór i odprowadzenie ścieków w pełni pokryją przewidywane wydatki na tę działalność i zapewnią niewielki zysk w kwocie 14 000 zł w stosunku rocznym.

Reasumując-koszty skalkulowano na poziomie niezbędnym dla zapotrzebowania prawidłowej eksploatacji ujęć wody, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, przyjmując zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.

 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

 

Radna Maria Bąk uważa, że w naszej gminie społeczeństwo nie odbierze kolejnej podwyżki bez jakichkolwiek komentarzy. Uważa, że są to znaczne i duże obciążenie dla mieszkańców, niektórych po prostu nie stać na takie zwyżki i ich zapłatę. Całą winę obciążają nas czyli radę.

 

Innych uwag radni nie wnieśli do w/w projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XVI/100/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 lutego

2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

 

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, iż zmienił się sołtys wsi Grzęzno dlatego przedkładamy projekt tej uchwały.

 

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

 

Uchwał Nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 lutego 2012 r w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

 

 

- sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ulicy Armii Krajowej 8, w mieście Dobra wraz z udziałem w działce gruntowej nr 377/5

 

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż lokalu w drodze przetargu nieograniczonego, gdyż na dzień dzisiejszy przedmiotowy lokal nie jest obciążony umową najmu. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,92 m2 składa się z przedpokoju, kuchni , dwóch pokoi, wc, schowka oraz piwnicy. W budynku znajdują się 5 lokali mieszkalnych w tym cztery lokale mieszkalne oraz sklep sprzedane.

Lokal jest w złym stanie technicznym, nie odpowiada obecnym standardom do dalszego najmu, z uwagi na stan i wysokie ceny materiałów, remont jest nieopłacalny.

W oparciu o powyższe sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu, umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Należy również podkreślić, że sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi pomieszczeniami ma istotne znaczenie w zakresie racjonalnego gospodarowania mieniem Gminy. Aby uniknąć ponoszenia udziałów kosztach remontów budynku jak i lokalu znajdującego się w budynku proponuje się sprzedaż jak w sentencji.

 

Radni bez uwag przyjęli wyżej wymieniony projekt uchwały.

 

Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ulicy Armii Krajowej 8, w mieście Dobra wraz z udziałem w działce gruntowej nr 377/5 została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

 

 

- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku przy ulicy Traugutta 9, w mieście Dobra wraz z udziałem w działce gruntowej nr 95/8

 

Pani sekretarz wyjaśniła - iż jest to taka sama sytuacja sprzedaży lokalu mieszkalnego jaka jest w poprzedniej uchwale.

 

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały głosując.

 

 

 

Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku przy ul. Traugutta 9, w mieście Dobra wraz z udziałem w działce gruntowej nr 95/8 została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

 

 

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek 265/21, 265/22 położonych w mieście Dobra przy ulicy Wojska Polskiego

 

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

 

Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

 

Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek 265/21, 265/22 położonych w mieście Dobra przy ulicy Wojska Polskiego została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

 

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Kowalczyk poinformowała radnych, że w materiałach na sesję został taki program przygotowany i wysłany wraz z materiałami.

Zwróciła się za tym o zadawanie pytań bądź wniesienia uwag do programu.

Radni po wcześniejszym zapoznaniu się z programem nie wnieśli żadnych uwag, nie złożyli również żadnych wniosków.

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

 

- w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej

 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że na posiedzeniu komisji wspólnych Rady Miejskiej, które odbyło się 10 lutego 2012 r. zostały omówione 2 warianty funkcjonowania szkoły. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przekazaniem prowadzenia szkoły innemu podmiotowi. Taki też projekt uchwały został

właśnie wprowadzony na dzisiejszej sesji.

Radna Marut Bogumiła - zwróciła się do Przewodniczącego o to, aby zaprosić podmiot, który będzie przejmował szkołę na wspólne komisje rady.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że podmiot będzie zaproszony na sesję tą na, której podejmować będziemy uchwałę w sprawie przekazania.

Poza tym wszelkie niejasności, pytania, sprawy finansowe i inne dotyczące przekazania szkoły osobie prawnej będą na pewno poruszane i wyjaśniane właśnie na tej sesji gdzie będzie podejmowana uchwała o przekazaniu.

 

Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

 

- w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Dobrej dotyczącego zamiaru likwidacji samodzielności Sądu Rejonowego w Łobzie

 

Pani sekretarz wyjaśniła - iż w związku z informacją na temat projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych, oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, na mocy którego zostałby zniesiony Sąd Rejonowy w Łobzie, uzasadnionym jest by Rada Miejska w Dobrej postanowiła zająć stanowisko w tej sprawie, stanowczo sprzeciwiając się tym planom negatywnie oceniając plany Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy wziąć pod uwagę szereg argumentów przemawiających za utrzymaniem Sądu Rejonowego w Łobzie. Dla mieszkańców Gminy Dobra, a w szczególności władz gminy nie jest obojętny problem szerokiego i dogodnego dostępu społeczeństwa do organów wymiaru sprawiedliwości.

Zaproponowane w rozporządzeniu rozwiązanie organizacyjne w postaci zniesienia Sądu Rejonowego w Łobzie, stanowi regres i obniżenie rangi tego organu. Dokonywane zmiany nie uwzględniają potrzeb społecznych, możliwości zatrudnionej kadry sędziowskiej i administracyjnej sądu, wypełniających dotychczas swoje obowiązki w ramach jednostki organizacyjnej jaką stanowi Sąd Rejonowy w Łobzie. Analiza proponowanej zmiany wykazuje, że powstał on w oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej, społecznej i komunikacyjnej naszego regionu. Wpływ utraty odrębności organizacyjnej sądu wpłynie niewątpliwie na sprawność funkcjonowania tej instytucji. Funkcjonowanie wydziałów zamiejscowych, wymusi bowiem dodatkowy obieg dokumentów, co niepozostanie bez wpływu na długość i sprawność prowadzonych spraw.

Ewentualne zniesienie Sądu Rejonowego w Łobzie spowoduje niepowetowaną stratę dla mieszkańców naszej gminy, jak też dla regionu dla którego właściwym miejscowo jest Sąd Rejonowy w Łobzie.

Radni poprali wyrażone stanowisko dotyczące zamiaru likwidacji samodzielności Sądu Rejonowego w Łobzie i przegłosowali projekt uchwały.

 

 

Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Dobrej dotyczącego zamiaru likwidacji samodzielności Sądu Rejonowego w Łobzie została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA 2011 ROK.

 

Radni bez żadnych uwag przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej za 2011 rok ( sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

 

 

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

 

Pani sekretarz zabrała głos i wyjaśniła sprawę członka komisji rewizyjnej, który zatrudniony jest w jednostce podporządkowanej.

Taki zapis w naszym statucie jest i właśnie w tej sprawie konsultowała się z wydziałem nadzoru, który stwierdził, iż osoba zatrudniona w jednostce podporządkowanej w chwili jego wyboru była nadal, może brać udział i uczestniczyć jako członek w tejże komisji. Jeśli nie zmienimy zapisu w statucie gminy, członkiem komisji rewizyjnej radna Dorota Grzywacz nadal

będzie.

Pani Radna Bąk Maria poprosiła o taką opinię prawną na piśmie z nadzoru kontroli.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że zwróci się o taką opinię, ale nie wie czy nadzór taką opinię przedłoży.

Jeśli nie to poprosi o nią naszego radcę prawnego.

 

 

Ad. pk 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1510 zamknął obrady sesji.

 

 

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 02-04-2012 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 02-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Ostrowska 02-04-2012 13:16