Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

statut


Załącznik do uchwały nr IV/25/2003

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2003 r.

S T A T U T

G m i n y D o b r a

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Gmina Dobra jest wspólnotą samorządową tworzoną przez osoby, które stale zamieszkują w jej granicach administracyjnych.

§ 2

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 116,1 km2 w Województwie Zachodniopomorskim.

Granice gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§3

Siedzibą organów gminy jest miasto Dobra.

II. Zadnia gminy

§ 4

a. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

samorządowej oraz tworzenie warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju.

b. Gmina wykonuje także nałożone przez ustawy lub wynikające z zawartych z organami

administracji rządowej porozumień zadania zlecone z zakresu tej administracji oraz zadania

zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych referendów.

III. Organy Gminy

§ 5

Organami gminy są: Rada Miejska i Burmistrz Gminy Dobra.

a. Rada Miejska

§ 6

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miejska.

b. Sesje Rady

§ 7

Rada obraduje na sesjach.

§ 8

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący ustępującej Rady w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

§ 9

1. Na pierwszej sesji Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Pierwszą sesję otwiera i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego najstarszy wiekiem

radny.

§ 10

1. Sesje Rady odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Radę rocznym planem pracy lub

według potrzeb, zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady, ale nie rzadziej niż raz na

kwartał.

2. Sesje Rady przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając miejsce, dzień i

godzinę otwarcia sesji.

§ 11

1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni

przed wyznaczonym terminem obrad. Powiadomienia dokonuje pracownik Urzędu Gminy

i Miasta Dobra, wyznaczony przez Burmistrza, lub powiadamia się drogą pocztową.

2. Zawiadomienia o sesji poświęconej programom gospodarczym, uchwaleniu budżetu lub

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się najpóźniej na 14 dni przed

sesją.

3. Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad, projekt uchwał, oraz inne niezbędne

materiały.

4. Przewodniczący Rady może w wyjątkowych i naglących przypadkach zwołać sesję Rady

pomijając wymogi określone wyżej.

§ 12

Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta znajdującego się w budynku Urzędu lub Rady Miejskiej.

§ 13

1. Sesje Rady są jawne. Obradom może przysłuchiwać się publiczność.

2. Jawność sesji lub jej część może być wyłączona, jeżeli przedmiotem obrad mają być

sprawy objęte tajemnicą państwową lub służbową.

§ 14

Sesja Rady odbywa się na jednym posiedzeniu. Rada postanowić może o przerwaniu obrad jeżeli okaże się to konieczne ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad w danym dniu i kontynuowania ich w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

§ 15

Rada obraduje w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady podejmując uchwały zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 16

W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można uzyskać quorum,, wyznacza nowy termin tej samej sesji. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem bez usprawiedliwienia odnotowuje się w protokole.

§ 17

Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

§ 18

1. Po stwierdzeniu quorum przewodniczący przedstawia Radzie projekt porządku obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę proponowanego porządku obrad przed jego

zatwierdzeniem przez Radę może wystąpić radny lub Burmistrz.

3. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

a. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

b. rozpatrzenie projektów uchwał, podjecie uchwał lub zajęcie stanowiska

c. interpelacje i zapytania radnych

4. Porządek obrad sesji może obejmować także sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady oraz o innych sprawach związanych z działalnością Burmistrza i podległego mu Urzędu, a także sprawozdania z pracy komisji Rady.

§ 19

Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad.

§ 20

Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.

§ 21

1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością wprawie zgłoszenia wniosku

formalnego.

2. Do wniosku formalnego zalicza się wnioski o :

a. stwierdzenie quorum

b. ograniczenie czasu wystąpień

c. zmianę porządku obrad

d. zamkniecie listy mówców

e. przerwanie, odroczenie lub zamkniecie sesji

f. odesłanie projektu uchwały do komisji

g. głosowanie bez dyskusji

h. zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania

i. przeliczenie głosów

3. Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się niezwłocznie po ich zgłoszeniu

bezwzględną większością głosów.

§ 22

1. Czas wystąpienia mówcy 5 minut. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może

ten czas przedłużyć lub udzielić ponownie głosu.

2. Rada może ustalić inny dopuszczalny czas wystąpień w danym punkcie porządku obrad.

3. Jeśli mówca odbiega od przedmiotu obrad, po dwukrotnym zwróceniu uwagi,

Przewodniczący odbiera może odebrać mu głos. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje

odwołanie do Rady.

4. Jeśli treść lub forma wystąpienia w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad lub uchybia

powadze sesji, przewodniczący przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt

ten należy odnotować w protokole sesji.

§ 23

Po bezskutecznym ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać o opuszczenie sali obrad przez osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub powagę sesji.

§ 24

1. W czasie rozpatrywania projektu uchwały przewodniczący w pierwszej kolejności udziela

głosu referentowi projektu uchwały. Następnie głos zabiera Burmistrz, a później

przedstawiciele komisji Rady, opiniującej projekt uchwały. Następnie głos zabierają

przedstawiciele klubów radnych i radni, według kolejności zgłoszeń.

2. Na wniosek radnego przewodniczący przyjmuje do protokołu jego wystąpienie złożone na

piśmie, nie wygłoszone z powodu zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji, lub

odebrania mu głosu.

§ 25

Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1. Burmistrz

2. Komisja Rady

3. Klub radnych

4. co najmniej 3 radnych

§ 26

Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

a. tytuł (przedmiot) uchwały

b. podstawę prawną

c. zwięzłą regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały

d. w miarę potrzeby określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały.

§ 27

Podjęte uchwały opatruje się datą i kolejnym numerem uwzględniającym oznaczony cyframi rzymskimi numer serii i dwie ostatnie cyfry roku, w którym uchwała została podjęta.

§ 28

Uchwały podpisuje przewodniczący Rady.

§ 29

1. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Rady oznajmia, że Rada przystępuje do

głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia

wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie rąk do góry lub przez użycie kart do

głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego i opatrzonych pieczątką Rady.

3. O przeprowadzenie głosowania imiennego decyduje Rada zwykłą większością głosów na

wniosek radnego obecnego na sesji. Przy głosowaniu imiennym radni kolejno wyczytywani

przez przewodniczącego w porządku alfabetycznym wrzucają swoje karty do urny.

4. W głosowaniu tajnym radni głosują na opatrzonych pieczątką Rady kartach zawierających

precyzyjnie przedstawione pytanie oraz rubryki z odpowiedziami „za”, „przeciw”,

„wstrzymuję się”. Radny oddaje głos wpisując znak „x” w kratce z wolnym miejscem przy

wybranej odpowiedzi.

§ 30

Za głosy oddane uważa się te, które oddano „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.

§ 31

Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy ustawa tak stanowi.

§ 32

1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady.

2. Głosowanie tajne przeprowadza wyłoniona przez Radę komisja skrutacyjna.

§ 33

Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w protokole komisji skrutacyjnej, który razem z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu sesji.

§ 34

W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

§ 35

1. Na sesji Rady sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się stwierdzenie qorum,

porządek obrad, podjęte uchwały oraz przebieg posiedzenia, w tym główne tezy wystąpień

i wyniki głosowania.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, teksty podjętych uchwał i inne

dokumenty przedłożone przewodniczącemu na sesji.

3. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta.

4. Poprawki do protokołu zgłasza się najpóźniej na następnej sesji.

§ 36

Protokół podpisuje przewodniczący obrad.

§ 37

Obsługę sesji Rady, przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego Rady, komisji i radnych sprawuje wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu Gminy i Miasta.

c. Komisje Rady

§ 38

W celu zapewnienia sprawności działania Rady powołuje się następujące komisje stałe:

a. Komisja Rewizyjna

b. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

c. Komisja Społeczna, Oświaty, Kultury i Sportu

§ 39

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola Burmistrza w zakresie wykonywania przez niego budżetu gminy, wykonywania uchwał Rady oraz kontrola podporządkowanych gminie jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych, powołanych przez Radę.

§ 40

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zajmuje się sprawami związanymi z opiniowaniem projektu budżetu gminy oraz jego wykonaniem, opiniowania projektów uchwał Rady dotyczących spraw gospodarczych i ekonomicznych gminy, promocji gminy oraz rozwoju rolnictwa.

§ 41

Komisja Społeczna, Oświaty, Kultury i Sportu zajmuje się sprawami związanymi z porządkiem publicznym, opieką społeczną, ochroną zdrowia, przeciwdziałaniem bezrobociu, zasobem lokali mieszkaniowych i użytkowych na terenie gminy, oświatą, szeroko pojętą kulturą, sportem i turystyką.

§ 42

Rada ustala na drodze uchwały ilość członków każdej z w/w komisji, przed dokonaniem wyboru jej członków.

§ 43

Przewodniczący komisji stałych wybiera Rada spośród radnych będących członkami komisji.

§ 44

Radny może należeć do nie więcej niż dwóch komisji stałych.

c.1. Komisja Rewizyjna

§ 45

 1. celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest przedłożenie Radzie niezbędnych informacji merytorycznych formalnych dla oceny działalności Burmistrza, podporządkowanego mu Urzędu, oraz zakładów i innych jednostek organizacyjnych.

 2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i wymienionych wyżej jednostek według kryteriów:

  1. legalności

  2. gospodarności

  3. rzetelności

  4. celowości

  5. zgodności dokumentacji pierwotnej gminy ze stanem faktycznym.

 3. Komisja Rewizyjna kontrolując Burmistrza oraz podporządkowane mu jednostki bada w szczególności ich gospodarkę finansową, w tym także pod kątem wykonania budżetu gminy.

 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem sprawie udzielenia bądź nie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Powyższą opinię i wniosek Komisja przedkłada przewodniczącemu Rady na 7 dni przed ustalonym terminem sesji Rady w sprawie wykonania budżetu.

 5. Komisja Rewizyjna bada i ocenia materiały z przeprowadzonej kontroli działalności Burmistrza, Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek gminnych podporządkowanych Burmistrzowi.

§ 46

   1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.

   2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zastępcę przewodniczącego wybierają członkowie Komisji na pierwszym swoim posiedzeniu na wniosek Przewodniczącego Komisji.

   3. Zastępca przewodniczącego wykonuje prawa i obowiązki Przewodniczącego razie jego nieobecności lub niemożności działania.

   4. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku wyboru go na funkcję Przewodniczącego lub Zastępcy przewodniczącego Rady lub podjęcia zatrudnia w Urzędzie Gminy i Miasta lub jednostce podporządkowanej Burmistrzowi.

§ 47

 1. Członek komisji podlega wyłączeniu od udziału w jej pracach, w sprawach w których może powstać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy przewodniczącego lub innego członka komisji decyduje przewodniczący Komisji.

 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.

 4. Wyłączony członek komisji może odwołać się do Rady Miejskiej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 3 dni od daty otrzymania wiadomości o treści tej decyzji, Rada w terminie 10 dni rozpatruje odwołanie.

§ 48

 1. Komisja podlega Radzie.

 2. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan w terminie do 30 stycznia każdego roku.

 3. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem pracy komisji.

 4. Komisja może prowadzić kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń z kontroli planowanych poza planem pracy.

§ 49

 1. Komisja składa Radzie w terminie do 30 stycznia każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności.

 2. Sprawozdanie powinno zawierać:

  1. liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas kontroli

  2. wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

  3. wykaz wniosków skierowanych do jednostek kontrolowanych

  4. wykaz wyłączeń członków z postępowań kontrolnych

 3. Komisja może składać Radzie sprawozdania z pojedynczych kontroli na żądanie Rady.

§ 50

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych zwoływanych przez Przewodniczącego zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.

 2. Przewodniczący Komisji może w szczególnych przypadkach zaprosić na jej posiedzenie osoby nie będące jej członkami.

 3. Osobie zaproszonej do pracy w komisji przysługuje dieta radnego. Diety nie przysługują osobom zaproszonym na posiedzenia komisji w celu złożenia wyjaśnień.

 4. Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu.

 5. Ustalenia komisji, przyjmowane zwykłą większością głosów, ujmuje się w końcowej części protokołu z posiedzenia komisji.

 6. Przewodniczący Komisji może zarządzić głosowanie tajne.

§ 51

Obsługę biurową komisji sprawuje pracownik Urzędu Gminy i Miasta wyznaczony przez Burmistrza.

§ 52

 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.

 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wymienionych w pkt. 1 środków wymagać będzie wynagrodzenia, przewodniczący komisji zwraca się do Rady o podjęcie uchwały zobowiązującej Burmistrza do zawarcia stosownej umowy.

§ 53

 1. Kontroli kompleksowych dokonują zespoły składające się z co najmniej dwóch członków komisji, z których Przewodniczący Komisji wyznacza kierownika zespołu.

 2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być prowadzone przez jednego członka komisji.

 3. Kierownik zespołu kontrolującego lub pojedynczy członek komisji przed przystąpieniem do kontroli winien się okazać upoważnieniem wystawionym przez Przewodniczącego Komisji.

§ 54

 1. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki kontrolowanej i Burmistrza, wykazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

 2. Jeśli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontrolujący zawiadamia Przewodniczącego Rady.

§ 55

Komisja może występować do organów Rady w sprawie wniosków przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

d. Kluby Radnych

§ 56

Radni mogą tworzyć kluby radnych.

§ 57

 1. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 5 radnych.

 2. Kluby radnych działają w ramach Rady na podstawie własnych regulaminów. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.

 3. O powstaniu klubu jego członkowie niezwłocznie zawiadamiają Przewodniczącego Rady, który prowadzi rejestr klubów. W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, liczbę członków oraz imię i nazwisko jego przewodniczącego.

§ 58

Stanowisko klubu radnych może być przedstawione na sesji Rady przez jego przedstawiciela.

§ 59

Kluby radnych mogą występować do Burmistrza o nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń celu odbywania swoich posiedzeń.

e. Interpelacje i zapytania radnych.

§ 60

Wnoszone przez radnych interpelacje i zapytania mogą być skierowane do Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

§ 61

 1. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla gminy.

 2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

 3. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady: do wniesienia interpelacji wystarczy podpis jednego radnego. Przewodniczący może nie przyjąć interpelacji, która nie odpowiada warunkom określonym w ust. 1 i 2.

 4. Przewodniczący Rady przesyła interpelacje niezwłocznie jej adresatowi, który obowiązany jest udzielić na nią odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od dnia złożenia interpelacji.

 5. Przewodniczący Rady przesyła odpis odpowiedzi na interpelację zainteresowanemu radnemu oraz informuje Radę o jej treści.

§ 62

 1. Zapytanie składa się w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach gminy.

 2. Zapytania formułowane są ustnie na posiedzeniu Rady i wymagają bezpośredniej odpowiedzi.

§ 63

W imieniu Burmistrza odpowiedzi na zapytanie lub interpelacje może udzielić upoważniony pracownik Urzędu Gminy i Miasta.

f. Burmistrz

§ 64

Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.

§ 65

W przypadku nieobecności Burmistrza lub innej przyczyny uniemożliwiającej mu pełnienie w danym dniu obowiązków, jego uprawnienia i obowiązki w zakresie spraw bieżących, związanych z działalnością Urzędu Gminy i Miasta oraz działalnością jednostek gminnych, podporządkowanych Burmistrzowi przejmuje powołany zarządzeniem zastępca Burmistrza, a w przypadku jego nieobecności - Sekretarz Gminy.

W przypadkach określonych wyżej przejmujący obowiązki Burmistrza nie może podejmować decyzji w sprawach zastrzeżonych ustawowo dla Burmistrza, chyba że został do podjęcia takich decyzji upoważniony przez Burmistrza na podstawie odrębnego pisemnego pełnomocnictwa.

§ 66

 1. Burmistrz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących działalności gminy, Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek gminnych podporządkowanych Burmistrzowi, na podstawie upoważnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie uprawnień przysługujących Burmistrzowi z zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów, zlecających mu podejmowanie wykonania zadań tych jednostek.

 2. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Gminy i Miasta do podejmowania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1.

§ 67

Do zadań Burmistrza należą w szczególności obowiązki wynikające z Ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw dotyczących działalności gmin.

§ 68

Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Gminy i Miasta i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego (pracodawcy) w stosunku do pracowników tego Urzędu, jak i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 69

  1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza dokonuje Przewodniczący Rady po ustaleniu przez Radę warunków płacy.

  2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Sekretarz Gminy oraz Skarbnika Gminy i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego dokonuje Burmistrz.

  3. Stosunek pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych podporządkowanych gminie nawiązuje Burmistrz.

IV. Jednostki pomocnicze gminy

§ 70

 1. W gminie tworzy się jednostki pomocnicze: sołectwa

 2. O utworzeniu, połączeniu, podziale, zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

 3. W sprawie łączenia, podziału lub zniesienia sołectwa, Rada zasięga opinii zebrania wiejskiego, podjętej w formie uchwały.

§ 71

 1. Uchwały Rady w sprawie określonej w § 71 ust.3 powinna wskazywać: nazwę, obszar, granice i siedzibę organów jednostki pomocniczej.

 2. Granice jednostek pomocniczych powinny w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 72

 1. Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys, wspomagany przez Radę Sołecką.

 2. Tryb i zasady wyboru Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz zasady zarządzania i korzystania z mienia komunalnego rozporządzania dochodami z źródła określa Statut Sołectwa, uchwalony przez Radę.

§ 73

  1. Sołectwo poprzez swoje organy decyduje o sposobie korzystania z przysługującego mu mienia komunalnego, opiniuje oraz wykonuje bieżący zarząd tym mieniem. Zakres przekazanego mienia określa Rada w odrębnej uchwale.

  2. W ramach sprawowanego zarządu sołectwo decyduje o najmie, dzierżawie i innych formach prowadzenia mienia gminnego, dysponując przychodami uzyskanymi z tego źródła.

§ 74

 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą swą gospodarkę w ramach budżetu gminy.

 2. Budżet gminy obejmuje ogół dochodów gminy realizowanych przez jednostki pomocnicze oraz ogół wydatków dokonywanych samodzielnie przez organy jednostek pomocniczych.

 3. W ramach dochodów o jakich mowa w ust.2 organy jednostek pomocniczych obowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej gminy obowiązujących jednostki budżetowe gminy.

 4. Wpływy i wydatki wymagają uzasadnienia w formie uchwał organów jednostek pomocniczych.

 5. W ramach wydatków o jakich mowa w ust.2 organy jednostek pomocniczych są uprawnione do otwierania konta bankowego oraz dokonywania operacji na koncie bankowym do wysokości ulokowanych tam środków finansowych.

§ 75

 1. Nadzór nad gospodarką finansową jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy.

 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 76

 1. Przewodniczący Rady zawiadamia o sesjach Rady przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

 2. Przewodniczący Rady może podczas sesji udzielić głosu przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

 3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może brać udział w pracach komisji Rady, zajmujących się sprawami dotyczącymi jednostek pomocniczych gminy.

  1. Inne jednostki organizacyjne gminy.

§ 77

Rada Miejska może, w celu wykonania zadań z zakresu gospodarki komunalnej tworzyć, likwidować i reorganizować zakłady i jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i inne jednostki organizacyjne gminy oraz spółki prawa handlowego, handlowego także wyposażyć je w majątek umożliwiający ich sprawne i prawidłowe funkcjonowanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 28-04-2005 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2005 14:24