Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie-zawiadomienie stron o o wezwaniu Biura Anny Dębowskiej- Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21E/7 w Szczecinku, będącego pełnomocnikiem Inwestora- Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 w Koszalinie, do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko pismem z dnia 24.01.2012 r.

             Dobra, dnia 25.01.2012 r.

OŚiGW.AW.7627/03/10

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

          Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji”

zawiadamiam strony postępowania

 

o wezwaniu Biura –Anny Dębowskiej- Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21E/7 w Szczecinku, będącego pełnomocnikiem Inwestora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 w Koszalinie, do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko pismem z dnia 24.01.2012 r. w następującym zakresie:

1.       Szczegółowego określenia na mapie planowanej lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszarów Natura 2000, w tym projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. „Dorzecze Regi" przesłanego do Komisji Europejskiej w 2009 r.

2.       Określenia oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać.

3.      Wyjaśnienia zapisu na str. 5 raportu, cyt.: „Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie obwodnicy zlokalizowane jest na terenie gminy Dobra
w powiecie Nowogardzkim, województwo Zachodniopomorskie”. Gmina Dobra zlokalizowana jest na terenie powiatu łobeskiego.

4.      Wyjaśnienia i zmiany zapisów w raporcie o treści: „Dobra Nowogardzka”. Nazwa miejscowości to „Dobra”. Określenie „Nowogardzka” jest określeniem potocznym.

5.       Wyjaśnienia zamiany lokalizacji poszczególnych wariantów planowanej inwestycji na str. 31 raportu (niezgodność załączonej mapki z opisem wariantów).

6.     Wyjaśnienia zapisów w raporcie na str. 65, dotyczących usytuowania Ostoi Ińskiej około 10 km na południowy wschód od Dobrej, z zapisami poniżej dotyczącymi przebiegu granic Ostoi Ińskiej około 0,5-1 km na południowy wschód od Dobrej.

7.     Wyjaśnienie zapisów w raporcie na str. 66, cyt.: ,,Projektowane obejście drogowe jest zlokalizowane w granicach administracyjnych wsi gminnej Dobra Nowogardzka”.

8.     Wyjaśnienia zapisów w raporcie na str. 67 cyt: ,,W ujęciu fizjograficznym (Kondracki 1998) badany obszar projektowanej lokalizacji farmy wiatrowej położony jest w następującym układzie regionalnym…”

9.     Wyjaśnienia zapisów na wszystkich załącznikach graficznych dotyczących obrębu Bienice, który nie jest uwzględniony w prowadzonym postępowaniu.

10.  Wyjaśnienia zmian zakresu skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu w trzech obrębach ewidencyjnych (tj. obręb Dobra, Błądkowo, Grzęzno) planowanego przedsięwzięcia.

11. Uaktualnienia powoływanych w raporcie podstaw prawnych min. na str. 21-22.

12. Wyjaśnienia, dlaczego do nieruchomości oznaczonej w ew. gruntów nr 18/6 oraz 17/1 obręb Dobra nie uwzględniono indywidualnych zjazdów. Gmina Dobra kilkukrotnie wnioskowała o uwzględnienie zjazdów indywidualnych do powyższych nieruchomości, tym bardziej, że nieruchomość oznaczona w ew. gruntów nr 18/6 stanowi drogę publiczną.

            Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji” jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 w Koszalinie.

 
Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 można zapoznawać się z raportem oraz pismem wzywającym Biuro Anny Dębowskiej- Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21E/7 w Szczecinku, do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres sekretariat@dobragmina.pl – w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji.”

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

        Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.      w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

           Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                         BURMISTRZ DOBREJ

                                                                                                        BARBARA WILCZEK

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 25-01-2012 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 25-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 25-01-2012 14:55