Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu firmy "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do ponownego uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko, dotyczącego 'Budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice'

Dobra, dnia 17.01.2012 r.

OŚiGW.6220.3.39.2011.SK
               

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice”,

zawiadamiam strony postępowania

o wezwaniu Inwestora do ponownego uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko pismem z dnia 13.01.2012 r. w następującym zakresie:
1.    opisu analizowanych wariantów przedsięwzięcia, polegających m.in. na zmianie składu ilościowego i jakościowego surowców stosowanych w produkcji biogazu, zmianie lokalizacji biogazowi itp,
2.    opisu możliwego wpływu planowanej inwestycji na wszystkie komponenty środowiska hydrogeologicznego oraz przedstawienia rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji na nie,
3.    przedstawienia pełnego zakresu celów ochrony obszarów Natura 2000, w tym czynników, które stanowią o wartości przyrodniczej obszarów na terenie których zlokalizowana jest planowana inwestycja, lub w ich sąsiedztwie - podanie wszystkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych
w Załącznikach do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty, także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510) oraz
w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, zlokalizowanych w granicach planowanej inwestycji oraz na obszarze oddziaływania projektowanej inwestycji,
4.    przedstawienia listy gatunków roślin z Załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764) oraz listy gatunków ptaków z Załącznika do Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 02 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie,
5.    opisu lokalizacji planowanej inwestycji w stosunku do cieków wodnych (rzeki, rowy),
6.    przedstawienie wpływu transportu drogowego związanego z realizacją przedmiotowej inwestycji na stan drogi gminnej (gruntowej) wzdłuż których planowana jest trasa dowozu substratów na teren projektowanej instalacji biogazowej,

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice” jest firma ,,Deut-Pol” Sp. z o. o.
z siedzibą w Bienicach.

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 można zapoznawać się z raportem, jego uzupełnieniem oraz pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres sekretariat@dobragmina.pl – w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 18-01-2012 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 18-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2012 11:39