Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XIII/2011 z dnia 19 grudnia 2011


Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

19 grudnia 2011 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1200

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 12 - ( nieobecni radni: Jolanta Siekiera,

Henryk Albiniak, Piotr Gałka)

Obrady sesji zakończono - 1400

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2012 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przybyłych gości.

Zaproponowany projekt porządku obrad bez uwag został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały oraz poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji rady i został większością głosów zaopiniowany pozytywnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2012 rok.

Skarbnik poinformował radnych, że wcześniej na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji oraz na posiedzeniu komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa bardzo szczegółowo omówił zakładane dochody jak i wydatki budżetowe planowane w najbliższym roku.

Analizując przedstawione założenia budżetu Gminy Dobra na 2012 rok radni stwierdzili, że z powodu braku w nim znaczących pozycji inwestycyjnych jest to budżet typowo konsumpcyjny.

Skarbnik stwierdził, iż nie stać jest gminy na dalsze zaciąganie kredytów, były lata lepsze teraz nie kryje będą gorsze, mniej źródeł dochodu.

Im więcej przedsiębiorców w gminie tym więcej podatków, im większa gmina tym bogatsza.

Dlatego zwracamy się do Państwa radnych o propozycje dotyczące budżetu, które wspólnie zawsze można przedyskutować i wyciągnąć odpowiednie korzyści.

Następnie przewodnicząca komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa radna Kamila Ciołek-Borczyk zawnioskowała o zwiększenie w budżecie wydatków na działalność biura Rady Miejskiej o kwotę 8.000 zł.

radni -12 głosami za przegłosowali wniosek.

Skarbnik poinformował, że będą to środki przesunięte z działu 852750 pomoc społeczna.

Wobec powyższego , iż nie było żadnych innych uwag do projektu w/w uchwały przewodniczący poprosił radnych o przegłosowanie projektu uchwały.

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada

2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2012 rok

została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

W wolnych wnioskach pracownik Urzędu Miejskiego Sebastian Kuran - inspektor ds. inwestycji przedstawił poziom zaawansowania prac związanych z gospodarką ściekową na terenie gminy Dobra. Od kilku miesięcy prowadzone są rozmowy z kilkoma firmami, zajmującymi się budową, modernizacją bądź remontami istniejących obiektów, związanych z gospodarką ściekową, w tym oczyszczalni ścieków. Jedną z firm jest firma Veolia, która proponuje budowę nowej oczyszczalni ścieków na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w myśl, którego Veolia wybuduje nową oczyszczalnię ścieków z własnych środków finansowych, będzie nią zarządzała przez okres 20-25 lat, a następnie przekaże ją na rzecz gminy. Jednak wariant ten spowoduje drastyczny wzrost cen nieczystości płynnych, ponieważ do ceny każdego 1m3 nieczystości płynnych trzeba będzie doliczyć koszty związane z wybudowaniem oczyszczalni ścieków oraz jej administrowaniem. Orientacyjny koszt budowy nowej oczyszczalni ścieków może wynieść około 8 mln zł. Dlatego też gmina rozpoczęła poszukiwania innych, tańszych rozwiązań, które nie spowodują zbyt dużego obciążenia finansowego, jednocześnie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Dobrej oraz istniejących urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Dobra. Dlatego też zorganizowano szereg spotkań z kilkoma innymi firmami, które specjalizują się w remontach i przebudowach istniejących oczyszczalni ścieków. Jedną z firm tego typu jest firma Bayer Projekt Sp. z o.o., która specjalizuje się m.in. w kompleksowych rozwiązaniach związanych z przebudową istniejących oczyszczalni ścieków oraz montażem lokalnych oczyszczalni ścieków, które z powodzeniem mogą funkcjonować na terenach poszczególnych sołectw. Na dzień dzisiejszy pracownicy Urzędu Miejskiego w Dobrej przygotowują szereg dokumentów, dzięki którym będzie możliwe wybranie najbardziej optymalnego warianty, zarówno związanego z remontem bądź adaptacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Dobrej oraz rozwiązań dotyczących montażu lokalnych oczyszczalni ścieków w sołectwach na terenie naszej gminy.

Kolejnym poruszonym tematem, był temat planowanej budowy „Biogazowi o mocy 1 MW, na działkach nr 251 i 252 w miejscowości Bienice. Został omówiony w sposób uproszczony proces technologiczny jej funkcjonowania oraz procedura administracyjna, związana z wydaniem decyzji środowiskowej. W chwili obecnej inwestor, czyli firma Deut-Pol z Bienic, dostał wezwanie do uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, m.in. o następujące elementy:

 • wyjaśnienia różnic zakresu rzeczowego projektu z załącznikiem - koncepcją zagospodarowania biogazowni Deut-Pol o mocy 1MW w Bienicach na którym ujęte są dwa zbiorniki masy pofermentacyjnej,

 • przedstawienia schematu technologicznego procesu produkcji biogazu
  z uwzględnieniem bilansu masy ,

 • przedstawienia możliwości zagospodarowania osadów pofermentacyjnych
  z uwzględnieniem okresu wegetacyjnego i spoczynku zimowego roślin,

 • podania informacji dotychczasowego miejsca magazynowania obornika i gnojowicy,

 • określenia źródła i wielkości poboru wody (w m3/dobę), jak również odniesienia się do zasobów wodnych gminnego ujęcia wody w miejscowości Bienice,

 • podania informacji o dostawie substratów, ze wskazaniem rodzajów, ilości oraz częstotliwości, wraz z powiązaniem skumulowanych ilości transportów.

 • schematycznego przedstawienia na mapie tras skumulowanego transportu substratów, w przypadku wykorzystania transportu dróg gruntowych, odniesienia się do nośności podbudowy, lub w przypadku jej braku możliwości wykonania ich utwardzenia;

 • uszczegółowienia informacji dotyczących przewożenia substratów w godzinach
  od 700-1500, czy od 700-2100

 • opisu analizowanych wariantów przedsięwzięcia, polegających m.in. na zmianie składu ilościowego i jakościowego surowców stosowanych w produkcji biogazu, zmianie lokalizacji biogazowni itp.,

 • przedstawienia informacji dotyczących warunków hydrologicznych terenu planowanej inwestycji uwzględniając: poziomy wodonośne i głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych,

 • opisu możliwego wpływu planowanej inwestycji na wszystkie komponenty środowiska hydrogeologicznego oraz przedstawienia rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji na nie,

 • przedstawienia pełnego zakresu celów ochrony obszarów Natura 2000,

 • przedstawienia listy gatunków roślin z Załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną oraz listy gatunków ptaków z Załącznika do Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 02 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie,

 • oceny skutków lokalizacji projektowanej inwestycji na gatunki, dla ochrony których wyznaczono lub zaproponowano wyznaczenie obszarów objętych programem Natura 2000 - „Dorzecze Regi" oraz „Ostoja Ińska" oraz obszarów innych form ochrony przyrody, tj. m.in.: projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy pn. „Wodnica",

 • opisu lokalizacji planowanej inwestycji w stosunku do ujęć wód podziemnych, cieków wodnych (rzeki, rowów),

 • przedstawienie sposobu zbadania oceny wpływu transportu drogowego związanego
  z realizacją przedmiotowej inwestycji na stan drogi publicznej i gminnej wzdłuż których planowana jest trasa dowozu substratów na teren projektowanej instalacji biogazowej,

 • wyjaśnienia zapisów na str. 62 raportu dotyczących gminy Świdwin, jak również zapisów na str. 67 dotyczących występowania na terenie gminy jezior Łabuń, Dobrzyca,

 • określenia sposobu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami
  z silosu na kiszonkę z kukurydzy,

 • przedstawienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w formie elektronicznej.

Jednocześnie poinformowano, że Federacja Zielonych „Gaja” i Stowarzyszenie na rzecz ochrony natury wsi Bienice „Ptasi Raj” złożyły wnioski o dopuszczenie tych organizacji, na prawach strony, do udziału w postępowaniu dotyczącym wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowi o mocy 1 MW, na działkach nr 251 i 252, obręb Bienice”.

Ponadto w dniu 12.12.2011 r. wpłynęła petycja od mieszkańców miejscowości Bienice Błądkowo, w której mieszkańcy wyrażają sprzeciw przeciwko lokalizacji tego typu inwestycji na terenie miejscowości Bienice.

W dniu 15 grudnia 2011 r. inwestor złożył wniosek o przedłużenie terminu dostarczenia uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko, tak więc do czasu przedłożenia uzupełnionego raportu nie są podejmowane żadne czynności administracyjne.

Radny Łojek Kazimierz - zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby poinformował radnych, którzy systematycznie nie uczestniczą w sesjach rady o obowiązku uczestnictwa w ich posiedzeniach. Przewodniczący Rady poinformował, iż przeprowadzi rozmowy z tymi radnymi.

Następnie Pani sołtys wsi Wojtaszyc Zenobia Krzak zapytała jak wygląda sprawa powstania inwestycji pn. ferma norek?

Burmistrza odpowiedziała, że inwestor szykuje dokumenty, i na dzień dzisiejszy nie wycofał się z inwestycji.

Radny Kazimierz Łojek zapytał o protokół pokontrolny z kontroli Gimnazjum, którą to przeprowadziło Kuratorium Oświaty.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że jest raport z wielu kontroli doraźnych i planowanych. Przez rok przeprowadzono 6 kontroli w Gimnazjum, dużo w nich jest informacji na różne tematy. Oceniono pracę dyrektorów, jednak istnieją rozbieżności co do ocen pracy dyrektorów przesłanych przez Kuratorium.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął również protokół pokontrolny z Regionalnej Izby Obrachunkowej, który również znajduje się do wglądu w Biurze Rady.

Po wyczerpaniu porządku i braku dalszej dyskusji Pani Burmistrz Barbara Wilczek złożyła wszystkim przybyłym na obrady sesji życzenia bożenarodzeniowe, do życzeń dołączył się również Przewodniczący Rady.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1400 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 09-01-2012 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 09-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2012 14:38