Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr X/2011 z dnia 29 września 2011 r.


Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

29 września 2011 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1400

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 14 - ( nieobecna radna: Jolanta Siekiera )

Obrady sesji zakończono - 1525

Na podstawie listy obecności wiceprzewodniczący Rady stwierdził , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej

w Dobrej,

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej,

- w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników,

- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej,

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 rok.

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I

MIASTA DOBRA ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do porządku obrad na wniosek Burmistrza Pan wiceprzewodniczący Rady Damian Padziński zaproponował wprowadzenie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 z udziałem do 141/1000 części w działce gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 40/7 położonej we wsi Błądkowo 23.

Porządek obrad wraz z wprowadzoną uchwałą został przyjęty przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał :

- w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady

Miejskiej w Dobrej

Wiceprzewodniczący Rady Damian Padziński odczytał pismo, które wpłynęło do biura Rady w sprawie rezygnacji z powodów osobistych z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrej Pani Jolanty Siekiery z dniem 15 września 20011 r.

( pismo rezygnujące w załączeniu do protokołu).

W związku z powyższym wiceprzewodniczący poinformował, że w tej sytuacji należy podjąć uchwałę.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej.

Do Komisji Skrutacyjnej powołano następujących radnych:

1. Dorotę Grzywacz

2. Bogumiłę Marut

3. Henryka Albiniaka

Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Rada przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej - 15 głosami za - jednogłośnie.

Radna Dorota grzywacz zgłosiła kandydaturę Radnego Damiana Padzińskiego, który wyraził zgodę.

Radny Kazimierz Łojek zaproponował swoją kandydaturę.

Innych kandydatur radni nie zgłosili.

Następnie zapoznano radnych z zasadami głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady. Głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, które rozda Komisja Skrutacyjna.

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie została wybrana radna Bogumiła Marut.

Po rozdaniu kart do głosowania i dokonaniu aktu głosowania wiceprzewodniczący Damian Padziński zaproponował przerwę. Po przerwie poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Panią Bogumiłę Marut o ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała radnych z wynikiem głosownia tajnego informując, że na Przewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany Damian Padziński. Jego kandydaturę poparło 8 radnych (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały. Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem projektu uchwały (jako wymóg formalny).

Uchwała Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września n2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej została przyjęta14 głosami za - jednogłośnie.

Przewodniczący Rady podziękował za zaufanie radnym, a obowiązki przewodniczącego będzie starał się wykonywać godnie, rzetelnie i uczciwie.

W związku z tym, że wiceprzewodniczący Rady został wybrany na Przewodniczącego zgłosił wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie wyboru na wiceprzewodniczącego Rady.

Radni 12 głosami za -przy 2 głosach wstrzymujących przyjęli zaproponowany wniosek.

Radny Wiesław Graczykowski zgłosił na wiceprzewodniczącego rady kandydaturę Edwarda Stanisławczyka, który wyraził zgodę.

Następną kandydaturę zgłosił radny Henryk Albiniak radną Marię Bąk, która wyraziła zgodę.

Radny Kazimierz Łojek zaproponował, by skład komisji skrutacyjnej był taki sam jaki był przy wyborze przewodniczącego Rady.

Radni poprali wniosek -14 głosami za - jednogłośnie.

Następnie komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy, tryb wyboru taki sam jak przy wyborze przewodniczącego.

W głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącym Rady został radny Edward Stanisławczyk, który otrzymał większość głosów.

Uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej została przyjęta przez Radę 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że przed przystąpieniem do wyborów na ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach

Radni przyjęli i nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie. się.

- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej

Pan Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - OSP w Dobrej otrzymała dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na zakup sprzętu w wysokości 51.996,-zł, pod warunkiem udziału gminy w wysokości 5.068 zł.

Kupowany sprzęt to agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, zasysacz liniowy oraz węże tłoczne.

Pani Burmistrz uzgodniła z Komendantem, że gmina udzieli dotacji, ale w ramach wydatków zaplanowanych dla OSP w budżecie gminy na rok 2011.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie w/w dotacji i bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr X/29/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarne j w Dobrej została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił, że przyjmujemy środki w wysokości:

W § 1 Przyjmujemy środki w wysokości

 1. 4.150 zł. - dotacja na wybory do sejmu i senatu

 2. 480 zł. - dotacja dla OSP na zakup mundurów

 3. 25.000 zł - zwiększone wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 4. 18.637,57 zł. - zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego 2010

 5. 100 zł. - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

 6. 1.300 zł. - dotacja na zasiłki okresowe

 7. 47.651 zł. - dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 8. 4.000 zł. - darowizny na Jarmark

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1 na

 1. wydatki przyjmujemy na rozdziały tak jak dotacje

 2. 25.000 zł. - zadania gospodarki nieruchomościami

 3. 4.000 zł. - na Jarmark Doberski

 4. 18.637,57 zł. Na rezerwę.

W § 3 dokonujemy zmiany planowanych przychodów na 2011 r. wobec tego, iż na koniec roku 2010 wystąpiły wolne środki, które w okresie planowania budżetu nie były spodziewane.

Radni pozytywnie bez uwag zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 r. została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 z udziałem do 141/1000 części w działce gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 40/7 położonej we wsi Błądkowo 23

Pani Sekretarz wyjaśniła, że sprzedaż tego lokalu odbędzie się w drodze przetargowej. Jest to lokal mieszkalny z udziałem części w budynkach i działce gruntowej. Jest to lokal obecnie nie zamieszkały.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwałą Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 z udziałem do 141/1000 części w działce gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 40/7 położonej we wsi Błądkowo 23.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Wniosków i zapytań radni na sesji nie zgłosili.

Głos zabrała Pani Burmistrz - podziękowała bardzo serdecznie za zorganizowanie przede wszystkim sołtysom wsi dożynek gminnych, a także powiatowych, które w tym roku odbyły się w Resku.

Powiedziała, że naprawdę chyli czoło i jeszcze raz bardzo dziękuje.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady o godz. 1525 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 10-11-2011 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2011 13:36