Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr IX/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.


Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

28 lipca 2011 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 13 - nieobecni radni: Piotr Gałka, Grzegorz

Jaromin oraz Jolanta Siekiera

Obrady sesji zakończono - 1515

Na podstawie listy obecności wiceprzewodniczący Rady stwierdził , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Dobra dla części obszaru w obrębie Dobra w rejonie ulicy 3-go Maja,

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 rok,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/262/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z

dnia 06 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych,

- w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do porządku obrad na wniosek Burmistrza Pan wiceprzewodniczący Rady Damian Padziński zaproponował wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/88/91 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 lipca 1991 r. w sprawie sprzedaży domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych.

Porządek obrad wraz z wprowadzoną uchwałą został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Pani Radna Maria Bąk wnioskowała o zapis w dzisiejszym protokole, który nie został zamieszczony w ostatnim protokole, chodziło o wypowiedź Pani Przewodniczącej Rady Jolanty Siekiery, w którym padło stwierdzenie z jej ust , że od początku obecnej kadencji cały czas„judzę” w tej radzie. Zostałam tą wypowiedzią urażona, po czym pani przewodnicząca mnie przeprosiła i po zakończeniu sesji poprosiła część radnych o pozostanie. Powiedziała, że miałam rację i moje wypowiedzi były prawdziwe.

Następnie głos zabrał radny Edward Stanisławczyk - uważa, że tematy poruszane po zamknięciu sesji poza protokołem przy nieobecności większości radnych są nieaktualne.

Protokół po naniesieniu poprawki do wypowiedzi radnej Mari Bąk został przyjęty przez Radę -12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał :

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Dobra dla części obszaru w obrębie Dobra w rejonie ulicy 3-go Maja

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2008 r. 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159) uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek burmistrza.

Plan miejscowy, zainicjowany Uchwałą Nr XXXVIII/256/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r., opracowany został w granicach ustalonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/243/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2001 r.

Założeniem planu miejscowego terenu położonego poza zwartą zabudową miasta Dobra, było racjonalne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej na cele zabudowy rekreacji indywidualnej, zapewniające jednorodny wizerunek kompozycyjny i architektoniczny zespołu zabudowy, decydujący o fizjonomii krajobrazu. W związku ze wstępnie założoną zasadą maksymalnej ochrony istniejącego wartościowego drzewostanu bukowego, plan miejscowy
w znaczącym stopniu zmienia istniejący podział terenu, umożliwiając wkomponowanie projektowanej zabudowy bez nadmiernej wycinki drzew. Sporządzona na potrzeby planu szczegółowa inwentaryzacja drzew umożliwiła wskazanie egzemplarzy, których dopuszczalna wycinka nie spowoduje istotnych szkód.

Jednorodne cechy projektowanego zespołu zapewnia się poprzez jednoznaczne ustalenie zasad lokalizacji budynków, powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, podstawowych architektonicznych cech budynków, w tym rodzaju dachów.

W związku z ustaleniem ciągów komunikacyjnych jako drogi wewnętrzne, zminimalizowane zostają zobowiązania gminy dotyczące realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej.


Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra dla części obszaru w obrębie Dobra w rejonie ul. 3-go Maja została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił, iż w § 1 przyjmujemy środki w wysokości:

 1. 33.000,-zł - zwiększone wpływy z odsetek od należności podatkowych,

 2. 35.000,-zł - dodatkowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej za 20101 rok,

 3. 2.300,-zł - wpływy z udziału w egzekucji zaliczek alimentacyjnych,

 4. 271.856,67,-zł - środki na projekt Zajęcia Pozalekcyjne z lat ubiegłych,

 5. 18.500,-zł - darowizny na Jarmark,

 6. 5.000,-zł - wpływy z opłat za korzystanie z hali sportowej.

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1 na:

 1. 2.000,-zł - koszt prowizji bankowych związane z uruchomieniem kredytu,

 2. 271.836,17,-zł - na zajęcia pozalekcyjne,

 3. 12.563,14,-zł - na przedszkola (zwrot),

 4. 18.500,-zł - na Jarmark,

 5. 5.000,-zł - na zakup na obiektach sportowych,

 6. 55.736,86,-zł - na rezerwę.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 r. została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/262/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 06 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych

Sekretarz wyjaśniła, iż uchwała ma na celu uporządkowanie nazewnictwa ulic w poszczególnych okręgach wyborczych i uzupełnienie okręgu nr 2 o nowo powstałą ulicę Kasztanową oraz uwzględnienie podziału sołectwa Wojtaszyce na sołectwo Wojtaszyce i sołectwo Wrześno. Powyższe zmiany nie powodują zmian terytorialnych w poszczególnych okręgach wyborczych.

Radni przyjęli i nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/262/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 06 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

- w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, iż uchwałą również ma na celu uporządkowanie nazewnictwa określającego granice stałych obwodów głosowania i nie zmienia terytorialnego zasięgu tych obwodów dawniej odrębna Kolonia Bienice dziś ulica Słoneczna w granicach miasta Dobra jest nadal w obwodzie 1).

Natomiast o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej informuje burmistrz w formie obwieszczenia najpóźniej 21 dniem przed dniem wyborów.

Radni bez uwag przyjęli projekt wyżej omawianej uchwały.

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/88/91 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 lipca 1991 r. w sprawie sprzedaży domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych

Pani Sekretarz - wyjaśniła, iż w uchwale pozycja „50” zamiast dotychczasowej treści, otrzymuje następującą treść:

„ 50 Westerplatte 2-3, czternaście lokali mieszkalnych”.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/88/91 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 lipca 1991 r. w sprawie sprzedaży domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych została przyjęta przez Rade - 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Maria Bąk - zapytała czy będą przedszkola na terenie gminy i jakie koszty będą utrzymania dziecka?

Następnie zapytała czy gmina ma obowiązek prowadzenia przedszkola?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że pełną informację udzieli na następnej sesji.

Innych wniosków i zapytań radni nie zgłosili.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady o godz. 1515 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 17-10-2011 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 17-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2011 09:42