Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr VI/2011 z dn.31.03.2011 r.


Protokół Nr VI /2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

31 marca 2011 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jolanta Siekiera.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Obecnych na sesji - 14

Nieobecny na sesji radny - Albiniak Henryk

Marut Bogumiła.

Obrady sesji zakończono - 1440

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla

przedsiębiorców na terenie gminy Dobra,

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w

budżecie gminy,

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

przejścia i przejazdu na działce nr 377/10 położonej przy ulicy Armii

Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 202,

położonej przy ul. Kościuszki w obrębie miasta Dobra,

- w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2011 rok,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/215/2009 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i

gminy.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca Rady wnioskowała o wprowadzenie uchwały

- w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Dobra na

2011 rok.

Projekt tej uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i radni uczestniczący w pracy tejże komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na jej wprowadzenie pod obrady sesji

Porządek obrad po wprowadzeniu uchwały został przyjęty przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią

Protokół bez uwag został przyjęty 14 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji rady i zostały pozytywnie zaopiniowane przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

- uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Dobra

Pani Burmistrz poinformowała, że samodzielność stanowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego o dochodach własnych pozwala organowi stanowiącemu na ustalenie lub uchylanie przyznanych wcześniej ulg.

Radni poparli i zaakceptowali w/w projekt uchwały nie wnosząc żadnych uwag.

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2011 uchylająca uchwalę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

Pani Burmistrz Barbara Wilczek poinformowała radę , że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowym o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w które wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

Procedura korzystania z funduszy sołeckich znajduje się w Państwa materiałach, które otrzymaliście na dzisiejszą sesję wraz z materiałami.

Taką uchwałę podjęliśmy na rok 2009 i 2010 z czego bardzo dużo sołectwa skorzystały. Wsie stały się „piękniejsze”, dużo zrobiono w ramach wykorzystania właśnie tych środków z funduszu sołeckiego.

Niestety, ale jak wszędzie i u nas zaczął się kryzys, który się zaczął uwidaczniać. Uważa i sadzę, że sytuacja finansowa naszej gminy nie poprawi się w przyszłym roku. Jak wiemy nie jesteśmy gminą bogatą, utrzymujemy się z podatków własnych. Dlatego proszę o przemyślenie i nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie tego funduszu sołeckiego. Jeśli tylko zmieni się sytuacja i poprawi się, w każdej chwili możemy przekazać środki i wprowadzić zmiany budżetowe. Jeśli tylko nasza koniunktura się poprawi na pewno do tego wrócimy.

Głos zabrała sołtys ze wsi Tucze Pani Marta Sadłowska, która w imieniu sołtysów przekazała , że bardzo chcieliby, aby ten fundusz został, ale jeśli taka sytuacja jest to należy ten kryzys przetrzymać i wierzyć, że w przyszłym roku jednak uda się ten fundusz wyodrębnić w budżecie gminy.

Większością głosów radni projekt uchwały poparli.

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2011 r. w wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszy sołeckiego w budżecie gminy została przyjęta przez Radę - 7 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących.

Pani Burmistrz podziękowała radnym za zrozumienie zaproponowanej decyzji, podziękowała również sołtysom za wyrozumiałość i że potrafią dysponować mimo wszystko takimi środkami jakie posiadają.

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu na działce nr 377/10 położonej przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 202, położonej przy ulicy Kościuszki w obrębie miasta Dobra

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, że z uwagi na wystąpienie z wnioskiem mieszkańca o ustanowienie służebności drogowej na działce 377/10 położonej przy ulicy Armii Krajowej na rzecz działki 202 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202 położonych przy ul. Kościuszki proponuje się ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 377/10 na pasie gruntu o szerokości 3 m od ul. Armii Krajowej do granicy działki 202, o pow.84 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela w/w działki.

Ustala się odpłatność za służebność w stosunku rocznym w wysokości 0,79 zł. za m2, do sumy będzie doliczony podatek vat.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu na działce nr 377/10 położonej przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 202, położonej przy ulicy Kościuszki w obrębie miasta Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2011 rok

Skarbnik wyjaśnił, że w § 1 zwiększamy środki w wysokości:

  1. 9.774,-zł. - dotacja na Narodowy Spis Powszechny

  2. 1.173,-zł. - dotacja z Pomeranii jako rozliczenie projektu z 2010 r. pobytu gości z Niemiec na Jarmarku. Przeznaczenie dotacji na „Jarmark Doberski 2011”.

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1.

W § 3 zwiększamy środki na projekt Ośrodka Pomocy Społecznej „Od bierności do aktywności”.

W § 4 przesuwamy środki własne na projekt Ośrodka Pomocy Społecznej „Od bierności do aktywności” jako udział własny, z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla uczestników projektu.

W§ 5 zwiększamy wydatki na projekt Ośrodka Pomocy Społecznej „Od bierności do aktywności”.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/215/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy.

Pan Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że zmniejszenie dodatków dla nauczycieli związane jest z bardzo trudną sytuacją finansową gminy.

Dalsze działania oszczędnościowe w oświacie gminnej, będą przeprowadzane w arkuszach organizacyjnych na nowy rok szkolny.

Radni zaakceptowali zaproponowane zmiany i przegłosowali w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/215/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy. - 12 głosami za przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

- w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Dobra na 2011 rok

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że przyjęcie do realizacji przez Rade Miejską programu aktywności lokalnej jest jednym z warunków pozyskania przez gminę środków finansowych na realizację projektu „Pomóż sobie-od bierności do aktywności” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który jest liderem projektu oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Łobzie, Resku. Węgorzynie i Radowie Małym w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 12.2011 r.

W projekcie na 2011 rok zaplanowane są zadania o charakterze środowiskowym, których realizacja wymaga zatwierdzenia programu aktywności lokalnej, który ma być realizowany od kwietnia 2011 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, środki na realizację projektu w 2011 roku ma otrzymać po podpisaniu aneksu do porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej , a Powiatowym, Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie.

Radni przyjęli i nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Dobra na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Maria Bąk - zapytała czy odbędą się wybory do komisji rady, w których znaleźli by się radni nie będący w żadnej z komisji. Jesteśmy już po wyborach uzupełniających do rady i nie widzę przeszkód by te osoby weszły w składy komisji.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, żet en temat był już poruszany na poprzedniej sesji i w tym roku nie odbędą się wybory do komisji rady.

Następnie radna M. Bąk zapytała czy radni pobierają wynagrodzenia z Urzędu w ramach umów-zleceń?

Radny Kazimierz Łojek zapytał ile jest basenów przeciwpożarowych na terenie gminy i w jakim znajdują się stanie?

Radna Kamila Dorsz zapytała dlaczego nie pobiera diety również jako sołtys wsi?

Przewodniczącą Rady odpowiedziała, że informacje na te tematy zostaną przekazane na najbliższej sesji.

Następnie pracownik Urzędu Miejskiego Pani Agnieszka Witkowska poinformowała radnych, że na wniosek Inwestora, firmy ,,DEUT- POL” Sp. z o. o z siedzibą w Bienicach, Urząd Miejski w Dobrej, w ubiegłym roku rozpoczął procedurę wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251, obręb Bienice”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Miejski w Dobrej wystąpił do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Terenowego w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z wnioskiem o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych
w Koszalinie, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Opiniując potrzebę konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie - opinią sanitarną również stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie ww. opinii Inwestor - firma ,,Deut-Pol” Sp z. o. o., została zobowiązana do opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z wezwaniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Koszalinie, Inwestor za pośrednictwem pełnomocnika- autora raportu - p. Henryka Wolskiego, uzupełniał dokument kilkukrotnie. W uzupełnieniach raportu, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Dobrej pojawiły się informacje, które wzbudziły duże zaniepokojenie nie tylko wśród mieszkańców Bienic, ale również okolicznych miejscowości.
Informacje dotyczyły wykorzystywania, w tym dowozu, ogromnych ilości substratów emitujących odory, w ilości 28 tyś. ton rocznie, którymi miałyby być: kiszonka kukurydzy, gnojowica bydlęca, gnojowica świńska, wywar gorzelniany, osady z oczyszczalni ścieków, odpady biodegradowalne, odpadowa tkanka zwierzęca, nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Taka sama ilość odpadów pofermentacyjnych miała być zagospodarowana na terenie gminy, na gruntach należących do Inwestora. Ogólny sprzeciw społeczny wzbudziły kwestie lokalizacji biogazowi, bo ok. 280 m od najbliższych zabudowań, emisji odorów, zapisy dotyczące odpadów z rzeźni i przeróbki termo-fizyczej, również zapisy dotyczące hałasu emitowanego z biogazowni oraz wielokrotnie wzmożonego ruchu samochodowego (ok. 10 samochodów ciężarowych z wjazdem i wyjazdem- łącznie 20 przejazdów dziennie), zagrożenia w stosunku do ujęć wód podziemnych (istniejąca hydrofornia w m. Bienice- eksploatowana) oraz wody płynącej rzeki Dobrzenicy, usytuowanej w odległości ok. 200m od miejsca planowanej inwestycji, nie wyjaśnione kwestie dotyczące samego zakresu rzeczowego inwestycji, braku zapisów dotyczących alternatywnego wariantu lokalizacyjnego, konkretnego opisu technologii jaka miałaby być zastosowana w planowanej biogazowi, szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej
i szeregu innych spraw przedstawianych w trakcie trwania konsultacji społecznych w ramach prowadzonego postępowania.

Radni po przedstawieniu informacji, wyrazili stanowisko dotyczące sprzeciwu budowy biogazowni w przedstawionym zakresie technologicznym.

W przypadku realizacji w/w przedsięwzięcia przez inwestora Rada Miejska wystosuje pismo do Burmistrza Dobrej informujące o braku zgody na budowę biogazowni o mocy 1 MW, z uwagi na duże uciążliwości i zagrożenia dla mieszkańców gminy Dobra.

Innych wniosków i zapytań radni nie zgłosili.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 1440

zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 18-05-2011 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 18-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2011 12:19