Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr V/2011 z dn.08.03.2011 r.


Protokół Nr V /2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

8 marca 2011 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jolanta Siekiera.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali Sportowej

w Dobrej.

Początek obrad - godzina 1300

Stan radnych - 1410

Obecnych na sesji - 11

Nieobecni na sesji radni - Maria Bąk, Kontowicz Antoni, Albiniak Henryk,

Marut Bogumiła.

Obrady sesji zakończono - 1410

Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Rady stwierdził , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. ŚLUBOWANIE NOWO WYBRANEJ RADNEJ.

3. POWITANIE NOWO WYBRANYCH SOŁTYSÓW.

4. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIX/129/2004 z dnia

24 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 42, poz.791),

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,

- w sprawie planu zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 rok,

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej

niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych

Oddział w Szczecinie,

- w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania

inwestycyjnego,,

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA 2010 ROK.

6. SPRAWOZDANBIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W DOBREJ ZA 2010 ROK.

7. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY SESJAMI.

8. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

9. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Porządek obrad bez żadnych uwag został przyjęty przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią

Protokół bez uwag został przyjęty 11 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2 ŚLUBOWANIE NOWO WYBRANEJ RADNEJ.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrej Pan Stanisław Kowalczyk odczytał obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrej przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r. i wręczył zaświadczenie o wyborze radnej z listy nr 2 KWW CZ-NW Kamili DORSZ.

Następnie radna złożyła ślubowanie (powtarzając rotę ślubowania odczytana przez Przewodniczącą Rady).

Ad. pkt 3 POWITANIE NOWO WYBRANYCH SOŁTYSÓW.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek poinformowała, że zakończyły się wybory na sołtysów wsi i do rad sołeckich.

W związku z tym wszystkim serdecznie pogratulowała, życząc owocnej współpracy. Sołtysom wręczono skromne upominki.

Ad. pkt 4. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji rady i zostały pozytywnie zaopiniowane przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

- w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr IXI/129/2004 z dnia 24

kwietnia 2004 r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody (Dz. Urz.

Woj. Zachodniopomorskiego Nr 42, poz.791)

Pani Burmistrz poinformowała, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody ustanawianie i znoszenie pomników przyrody odbywa się w drodze uchwały rady gminy, po uprzednim uzgodnieniu przez właściwego terytorialne regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Projekt przedmiotowej uchwały przygotowano na podstawie wniosku Nadleśnictwa Nowogard z dnia 08.09.2010 r. o zniesienie form ochrony przyrody stanowiących 4 drzewa z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody.

Przedmiotowe drzewa obumarły, uległy połamaniu lub rozłamaniu, bądź wywróceniu na skutek silnie wiejących wiatrów. Uwzględniając powyższe, na dzień obecny stwarzają one zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi odwiedzających ścieżkę „Szlak Olbrzymów”.

Radni poparli i zaakceptowali w/w projekt uchwały nie wnosząc żadnych uwag.

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr IXI/129/2004 z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 42, poz.791) została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Pani Sekretarz Dorota Kisiel poinformowała radę , że odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Niektórzy sołtysi pozostali na obecną kadencję, ale są takie sołectwa w których nastąpiła zmiana. Dlatego należy uchylić poprzednią uchwałę i zmienić w obecnej uchwale nowe zapisy, obecnych sołtysów.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2011 rok

Skarbnik gminy - poinformował, że w § 1 zmniejszamy środki w wysokości 197.560,-zł zmniejszenie subwencji oświatowej.

Zaś w § 2 zmniejszamy plan wydatków o kwotę jak w § 1.

Skarbnik dodał, że obcięcie tej subwencji całkowicie pogorszyło sytuację w oświacie. Trzeba się zastanowić jak wybrnąć z tej sytuacji i jak chociaż w minimalny sposób obciąć koszty szkoły.

W tym temacie spotkać musimy się z dyrektorami szkół i wówczas radnych poinformujemy o wspólnych decyzjach jakie wypracujemy.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 10 głosami za przy1 głosie przeciw.

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej

niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości

Rolnych Oddział w Szczecinie

Pani Sekretarz wyjaśniła że w związku z planowaną budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku nr 3 w Zapłociu, a także z uwagi na obowiązujące procedury przy przekazywaniu gruntów z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, dlatego Rada upoważnia Burmistrza do realizacji zadania inwestycyjnego.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania

inwestycyjnego

Pani Sekretarz wyjaśniła, że projekt tej uchwały jest realizacją poprzedniej uchwały i dotyczy tej samej sprawy.

Radni przyjęli i nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania inwestycyjnego została przyjęta przez Radę - 11 głosami za jednogłośnie.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Pani Burmistrz wyjaśniła, iż program musi być opracowany i uchwalany co roku do końca marca.

Radni po zapoznaniu się z gminnym programem nie wnieśli pod obrady żadnej dyskusji i nie wpłynęły też żadne wnioski.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 11 głosami za jednogłośnie.

Ad. pkt 5 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA 2010 ROK.

Ad. pkt 6 SPRAWOZDANIE Z DZXIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W DOBREJ ZA 2010 ROK.

Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni w materiałach na sesję otrzymali sprawozdania ( sprawozdania w załączeniu do protokołu).

Radni sprawozdania przyjęli, nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. pkt 7. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

Radni zapoznali się z informacją, którą otrzymali również w materiałach sesyjnych. Bez uwag przyjęli sprawozdanie.

Ad. pkt 8. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz poinformowała, że zwróciła się z prośbą o uruchomienie punktu w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej w Nowogardzie.

Obecnie takie punkty znajdują się dla mieszkańców naszej gminy w Łobzie i Goleniowie. Od tygodnia mieszkańcy gminy monitują i proszą o przywrócenie możliwości korzystania z punktu w Nowogardzie z uwagi na dobry dojazd i niewielką odległość, jaką muszą pokonać.

Poza tym funkcjonujący dotychczas punkt nocnej i świątecznej opieki medycznej w Nowogardzie swoje zadanie wypełnił wzorowo ku pożytkowi społecznemu.

Pismo wystosowałam do Pana Tomasza Stanisławskiego Starosty Goleniowskiego, jak i również do wiadomości Przewodniczącemu Rady Powiatu Goleniowskiego oraz dyrektora Szpitala w Nowogardzie Pana Kazimierza Lembasa.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków, zapytań i interpelacji.

Ad. pkt 9. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 1410

zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 18-05-2011 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 18-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2011 12:14