Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr III/2010 z dnia 29.12.2010


Protokół Nr III /2010 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

29 grudnia 2010 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jolanta Siekiera.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali Sportowej

w Dobrej.

Początek obrad - godzina 1200

Stan radnych - 14

Obecnych na sesji - 14

Obrady sesji zakończono - 1550

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali

znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawiła radzie projekt porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2011 rok,

- w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2010 rok,

- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010,

- w sprawie wyznaczenia Delegatów Gminy Dobra do Zgromadzenia

Celowego Związku Gmin „R-XXI” z siedzibą w Nowogardzie,

- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej

przebiegu,

- w sprawie sprzedaży udziałów do ? części w nieruchomości gruntowej

zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 176

położonej w obrębie Bienice.

3. PREZENTACJA Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI

SPOŁECZNEJ ORAZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

EKONOMII SPOŁECZNEJ.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca Rady wnioskowała o wprowadzenie dwóch uchwał w sprawach:

  • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011-2020,

  • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Dobra.

Projekty tych uchwała były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji i radni uczestniczący w pracy komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na ich wprowadzenie.

Porządek obrad po naniesieniu poprawek został przyjęty przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią

Protokół bez uwag został przyjęty 14 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji rady zostały pozytywnie zaopiniowane przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2011 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - omówił szczegółowo budżet na komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu Edward Stanisławczyk odczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w/s wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobra na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dobra w 2011 roku i o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra.

Na 2011 w budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości niewiele powyżej 12 milionów zł, w tym dochody własne w wysokości około 10.5 miliona zł, z czego dochody majątkowe niemal 580 tyś.zł. Z kolei wydatki zaplanowano w wysokości o milion więcej niż dochody w tym na zadania własne w wysokości około 11,5 miliona zł, z czego wydatki majątkowe wyniosą 1.615.

Planowany deficyt ma zostać pokryty z zaciągniętego kredytu.

Radni zapoznali się z budżetem i zawnioskowali o przesunięcie środków w kwocie 2 tyś.zł. na Uczniowski Klub Sportowy (wyjazd młodzieży szkolnej na obóz zimowy).

Innych uwag do uchwalenia budżetu nie wniesiono.

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2011 została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na

2011 - 2020.

Skarbnik omówił projekt uchwały i wyjaśnił radnym, że taki projekt wraz z załącznikami każda gmina musi posiadać i ją realizować.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011-2020 została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010

Skarbnik wyjaśnił, iż środki na remont płyty boiska sportowego w Dobrej zostały nie wykorzystane w tym roku ze względu na warunki atmosferyczne dlatego muszą przejść na następny rok i musi w tym temacie być podjęta uchwała.

Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010 została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok

Skarbnik wyjaśnił, że wpłynęły następujące środki do budżetu gminy z:

  1. dotacja za utylizację samochodu - 4.000 zł.

  2. dodatkowe wpływ z opłaty eksploatacyjnej za 2009 rok plus odsetki, opłata skarbowa - 74.983 zł.

  3. wpływy z odsetek bankowych i pożyczki udzielonej ZGK - 6.651 zł.

  4. wpływy z udziału w egzekucji zaliczek alimentacyjnych - 10.480 zł.

  5. ponadplanowe wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.884 zł.

  6. wpływy z opłat za korzystanie z hali sportowej - 106.000 zł.

W § 2 Przyjmujemy do planu wydatków kwoty jak w § 1.

W § 3 Zmniejszamy dochody o planowaną wcześniej refundację na remont boiska w Dobrej i zmniejszamy dotację na II turę wyborów samorządowych.

W § 4 Zmniejszamy wydatki o planowaną wcześniej refundację na remont

boiska w Dobrej i zmniejszamy dotację na II turę wyborów samorządowych.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały

Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyznaczenia Delegatów Gminy Dobra do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „R-XXI” z siedzibą w Nowogardzie

Pani Sekretarz wyjaśniła, że w skład zgromadzenia wchodzą Burmistrzowie gmin uczestniczących w związku. Statut Celowego Związku Gmin R-XXI gwarantuje każdej gminie należącej do związku 2 głosy w Zgromadzeniu. W związku z tym, iż do głównych zadań związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska proponujemy jako drugiego delegata do Zgromadzenia p. Agnieszkę Witkowską zajmującą się tymi zagadnieniami w Urzędzie Miejskim w Dobrej.

Radni uwag do projektu nie wnieśli i poparli zaproponowane kandydatury.

Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia Delegatów Gminy Dobra do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „R-XXI” z siedzibą w Nowogardzie została przyjęta przez Radę - 14 głosami za jednogłośnie.

- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, iż z uwagi na ustanowioną służebność gruntową dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 15/2, 15/3 położonych przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 15/1 na pasie gruntu o pow. 1799m2 na rzecz każdo czesnego właściciela w/w działek - działka przeznaczona jest pod drogę i ze względu na kształt nie może być inaczej zagospodarowana.

Ponadto działka 15/1 posiada zaprojektowany i wykonany zajazd na drogę powiatową, którą jest ulica Jana Henryka Dąbrowskiego.

Otrzymaliśmy również uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została przyjęta przez Radę - 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju

Gospodarczego i Rolnictwa

Radni zaproponowali na przewodniczącego Komisji Pana Edwarda Stanisławczyka, który wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży udziałów do ? części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 176 położonej w obrębie Bienice

Pani Sekretarz wyjaśniła, że na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami proponuje się sprzedaż udziałów do ? części zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych uwag.

Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży udziałów do ? części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 176 położonej w obrębie Bienice została przyjęta przez Rade - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Dobra

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na wspólnych komisjach zostały zaproponowane trzy wersje podwyżki.

Radni przegłosowali stawki, które zamieszczone zostały się w projekcie uchwały, którą otrzymali przed sesją.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 3 PREZENTACJA Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO

CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Pracownik Centrum Integracji Społecznej Pan Łukasz Wójcicki przedstawił prezentację multimedialną dot. centrum, omawiając szczegółowo zadnia oraz plany tej instytucji.

Ad. pkt 4 INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz poinformowała radnych, ażeby przekazali mieszkańcom gminy o obowiązku odśnieżania chodników przez właścicieli swoich posesji, które przylegają bezpośrednio do ich posesji.

Następnie Pan radny Edward Stanisławczyk zwrócił się do radnych jak i sołtysów o zwrócenie uwagi właścicielom psów, którzy trzymają je na uwięzi w tak duże mrozy. Dlatego prosi o zwrócenie uwagi na te sprawy.

Ad. pkt 5 ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz.

1520.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 31-01-2011 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 31-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2011 10:56