Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLVIII/307/2010


U C H W A Ł A Nr XLVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30wrzesnia 2010 r.

w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje :

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142

poz. 1591 z póź. zm. )

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tekst jednolity ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 , poz. 1362 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139 , poz. 992 z późn. zm.)

 3. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity (Dz.U.Nr 1 poz. 7 z 2009r. z późn. zm.)

 4. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 42 , poz. 371 z późn. zm. )

 5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223 , poz. 1458 z późn. zm. )

 6. Niniejszego statutu .

§ 2.

1 . Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką budżetową

Gminy Dobra.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Dobra .

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje obszar administracyjny gminy i miasta Dobra .

4. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Dobrej .

§ 3. Zakres działania Ośrodka określają :

 1. ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnienia ustawy ,

 2. uchwały Rady Miejskiej w Dobrej i Zarządzenia Burmistrza Dobrej .

§ 4 . Podstawowymi zadaniami Ośrodka są :

 1. ochrona poziomu życia osób i rodzin oraz umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są one w stanie pokonać , wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia ,

 1. umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka , tak by

otrzymane świadczenie z pomocy społecznej służyły również umacnianiu rodziny,

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej , w tym

rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej

 1. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

 2. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 3. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 5. Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i

pozarządowymi , Kościołem Katolickim i innymi kościołami , związkami wyznaniowymi

oraz osobami fizycznymi i prawnymi .

§ 6 . 1 . Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka odpowiedzialny za jego działalność i

reprezentuje go na zewnątrz , a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez

Kierownika .

2 . Kierownika Ośrodka zatrudnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz Dobrej ,

który jest jego zwierzchnikiem służbowym zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy

społecznej .

3. Kierownik Ośrodka jest właściwy do nawiązywania stosunku pracy z pracownikami

oraz do dokonywania wobec nich czynności z zakresu stosunku pracy .

§ 7 . Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej realizowanych przez gminę sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski .

§ 8 . W skład Ośrodka wchodzą stanowiska pracy ds. :

 1. diagnostyki ,

 2. ekonomiczno - administracyjnych ,

 3. świadczeń rodzinnych ,

 4. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,

 5. księgowość,

 6. usług opiekuńczych .

§ 9 . Szczegółowy zakres działań wymienionych stanowisk pracy zawiera regulamin

organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 10 . 1 . Obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej a wypłatę świadczeń - Kasa Urzędu Miejskiego w Dobrej .

2 . Kierownik Ośrodka w porozumieniu z Burmistrzem Dobrej ustala ilość etatów niezbędnych do realizacji zadań .

§ 11 . Ośrodek gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia komunalnego oraz prowadzi

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami

efektywności ich wykorzystania .

§ 12 . Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy Dobra dotacje na realizację zadań własnych i zleconych .

§ 13 . Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzony przez Księgową i Kierownika na podstawie budżetu gminy .

1 . Ośrodek zadania swoje wykonuje przy pomocy fachowej kadry - pracowników

socjalnych oraz kadry pomocniczej opiekunek .

2. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje

określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz

rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i

wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w

jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego .

§ 14. Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Ośrodka określają : Regulamin Wynagradzania oraz Regulamin Pracy ustalane przez Kierownika Ośrodka .

§ 15 . Traci moc uchwała Nr XXII/149/2004 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 czerwca 2004r. w Sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 11-10-2010 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2010 09:55