Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik do uchwały nr XLVIII/306/2010


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/306/2010

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z póź. zm.),

 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.),

 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm.).

§ 1

Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin ustala tryb działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 1. Zespół jest powoływany na podstawie odrębnego zarządzenia Burmistrza Dobra,

zwanego dalej „Burmistrzem”.

 1. W skład Zespołu wchodzą powołani przez Burmistrza przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9 b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają Burmistrzowi oświadczenia następującej treści: „ Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.”.

 3. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje do czasu:

1/ odwołania przez Burmistrza,

2/ złożenia rezygnacji z członkostwa w Zespole.

 1. Rezygnacja z członkostwa w Zespole powinna być złożona na piśmie

Przewodniczącemu Zespołu, który niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Burmistrza.

 1. Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do Burmistrza o odwołanie członka

Zespołu w przypadku, gdy ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a przede

wszystkim nie uczestniczy w pracach Zespołu.

 1. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze

sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.

 1. Zespół Interdyscyplinarny w ramach interwencji kryzysowej udziela natychmiastowej

specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa

socjalnego lub prawnego.

 1. Działania Zespołu koncentrują się na badaniu problemu i istniejących możliwości jego

rozwiązywania.

 1. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 2

Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 1. Siedzibą Zespołu jest miast DOBRA, budynek Urzędu Miejskiego,

 2. Obsługę Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej,

 3. Spotkania Zespołu zwołuje się w przypadku zgłoszeń osób lub rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 4. Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych na spotkaniach Zespołu.

 5. Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół i listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu.

§ 3

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Główne cele pracy to:

 1. pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu problemów,

 2. efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu,

 3. współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

 4. inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

§ 4

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 1. Udzielenie pomocy w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

 2. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu jej powstania.

 3. Udzielenie pomocy dzieciom doświadczających i będących świadkami przemocy w rodzinie.

 4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.

§ 5

Organizacja pracy Zespołu.

 1. Koordynatorem pracy Zespołu jest jego Przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków.

 2. Każdy z członków ma prawo zwoływania Zespołu.

 3. Zwołanie Zespołu wymaga uprzedniego zgłoszenia Przewodniczącemu.

 4. Skład Zespołu jest dostosowany do skali problemu.

 5. Spotkania Zespołu mogą się odbywać na terenie różnych instytucji.

 6. Rozpoczęcie pracy Zespołu może nastąpić na podstawie:

- prośby rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,

- prośby dziecka,

- informacji uzyskanych od członków społeczności lokalnej,

- informacji uzyskanych z placówek oświatowych,

- informacji od innych służb (pomocy społecznej, policji)

7. Zespół podejmuje decyzje większością głosów, w drodze jawnego głosowania.

8. Przewodnicząca/y może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego

składu, bez prawa głosowania.

9. Przewodnicząca/y Zespołu składa przed Burmistrzem coroczne sprawozdanie z

pracy w terminie do 30 stycznia każdego roku.

§ 6

Procedura działania Zespołu.

 1. Omówienie sytuacji rodziny przez osobę zgłaszającą problem i przedstawienie swoich

oczekiwań w stosunku do zaproszonych specjalistów.

 1. Wymiana informacji o rodzinie i określenie wstępnej wielospecjalistycznej diagnozy,

która w zależności od sytuacji może być opracowana w ramach jednego lub kilku

spotkań. W diagnozie zwraca się szczególną uwagę na zasoby rodziny i środowiska

lokalnego, ważne dla przezwyciężenia dostrzeżonych trudności, problemów i barier.

 1. Ustalenie długofalowych planów pracy socjalnej przez określenie kierunków pracy,

odnoszącej się do istniejących problemów, trudności oraz przewidzianych ram

czasowych ich rozwiązania.

 1. Podział ról i działań dla poszczególnych członków Zespołu.

 2. Wyznaczenie terminu następnego spotkania.

Podczas kolejnych spotkań, dotyczących tego samego problemu niezbędne jest:

 1. Zebranie informacji na temat stosunku rodziny do rozwiązywania jej problemów oraz do osób pomagających, sposobów realizacji zadań ukierunkowanych na rozwiązywanie trudności przez rodzinę, nowe fakty rzutujące na ocenę sytuacji rodziny.

 2. Dokonywanie ewaluacji (oceny diagnozy) na podstawie doświadczeń zebranych przez osoby zaangażowane w różne zadania na rzecz rodziny.

 3. Dokonywanie ewentualnych zmian w ocenie, diagnozie i w planie pracy socjalnej.

Projekt

ZARZĄDZENIE nr ………/2010

Burmistrza Dobrej

z dnia 12 sierpnia 2010 roku

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust 2 pkt 1, art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 Nr 180, poz. 1493, ze zm.) oraz uchwały Nr XVIII/119/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia

29 lutego 2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobra,

Zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej.

§ 2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

  1. Pani Anna Kowalczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,

  2. Pani Bożena Kuczałaj Specjalista Pracy Socjalnej OPS w Dobrej,

  3. Pan/i ……………………….Lekarz ………. Przychodni Rej. W Dobrej,

  4. Pan/i Barbara Ostrowska Pełnomocnik ds. Rozwiąz. P.A. w Dobrej,

  5. Pani …………………….. .Dyr./Pedagog Szkoły Podstawowej w Dobrej,

  6. Pani ………………………Dyr./ Pedagog Gimnazjum w Dobrej

  7. Pani ……………………….. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach,

  8. Pan …………………….Dzielnicowy/Kierownik Posterunku Policji w Dobrej,

  9. Pani Agnieszka Pudełko Kurator Zawodowy przy Sądzie Rej. W Łobzie,

  10. Pan Damian Padziński Przedstawiciel Stowarzyszenia ……… w Dobrej.

§ 3. Organizację pracy Zespołu określa Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 11-10-2010 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2010 09:54