Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XLVI/2010 z dn.30.06.2010 R.


Protokół Nr XLVI/2010

sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 30 czerwca 2010 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 14

Obecnych na sesji - 13

Nieobecni radni na sesji - Antoni Kontowicz

Obrady sesji zakończono o godz. 1455

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XLVI Sesji

- przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz

ustalenia jej przebiegu,

2.2. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za lasy

ochronne,

2.3. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2004 Rady Miejskiej w

Dobrej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży budynków i

lokali użytkowych z jednoczesną sprzedażą na własność lub

oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w gminie Dobra,

2.4. uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w

Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia

w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia- budowy

Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji

i e-usług,

2.5. w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do Stowarzyszenia pod

nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”,

2.6. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na

2010 rok.

3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W DOBREJ ZA 2009 ROK.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca Rady wnioskowała, aby wykreślić punkcie 2 podjęcie uchwał podpunkt 2.3. i 2.4. Na wspólnych komisjach radni podjęli taką decyzję ze względu na brak informacji na temat wysokości składek, które nie są zabezpieczone na ten cel w budżecie.

Dlatego radni proponują wrócić do tematu na przełomie września i października gdy będzie konstruowany budżet na rok 2011.

Do projektu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Radna Dorota Grzywacz wnioskowała o wprowadzenie uchwały w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Dobra.

Sprawa była omawiana na wspólnych komisjach rady i na wniosek radnych został przygotowany projekt uchwały i zaopiniowany przez radcę prawnego.

Zaproponowany porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z XLV sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed obradami sesji.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wobec tego, ze nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymujacym.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej

przebiegu

Pani sekretarz Dorota Kisiel poinformowała, że jest już opinia Zarządu Powiatu Łobeskiego dlatego radni mogą już podjąć uchwałę.

W/w działka przeznaczona jest pod drogę i ze względu na kształt nie może być inaczej zagospodarowana.

Ponadto działka posiada zaprojektowany i wykonany zjazd na drogę powiatową.

Radni bez uwag przyjęli uchwałę.

Uchwała Nr XLVI/296/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za lasy ochronne

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż Nadleśnictwo Dobrzany wystąpiło z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii by lasy wymienione w załączniku uznać za tzw. „las ochronny” stanowiący ostoję zwierząt oraz cenne fragmenty przyrody. Dlatego zgodnie z ustawa o lasach Rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania o jej wyrażenie.

W razie upływu tego terminu uważa się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XLVI/297/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za lasy ochronne została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2004 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży budynków i lokali użytkowych z jednoczesną sprzedażą na własność lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w gminie Dobra

Pani Sekretarz wyjaśniła, że lokale użytkowe przy ul. Ofiar Katynia to lokale w części użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dobrej (garaże, świetlica i magazyn) oraz duża sala świetlicowa połączona wspólnym węzłem na konstrukcję budynku jest bardzo kosztowne.

Lokal przy ul. Słowackiego został podzielony i dziś stanowi dwa odrębne lokale użytkowe.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XLVI/298/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2004 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży budynków i lokali użytkowych z jednoczesną sprzedażą na własność lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w gminie Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił, że w §1 przyjmujemy środki w wysokości 6.950 zł.-dotacja na diety członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP oraz 10.700 zł. dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, za osoby bezdomne realizujące program wychodzenia z bezdomności, za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego oraz dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nie przebywające w placówce resocjalizacyjnej, opiekuńczo wychowawczej lub domach pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

W § 2 przyjmujemy do planu wydatków kwoty jak w § 1,

W § 3 przyjmujemy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 123.979 zł. na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomóż sobie - od bierności do aktywności”.

W § 4 dokonujemy przesunięcia środków własnych na realizację projektu - 13.775 zł.

W § 5 dyspozycja wydatków w ramach projektu z § 3 i 4.

W § 6 zmiany paragrafów wydatkowych oraz przesunięcia korygujące w rozdziałach.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XLVI/299/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Dobra

Pani Sekretarz Dorota Kisiel poinformowała, że taka uchwała zezwala na ograniczony przetarg na rzecz dzierżawców. Radni powinni być świadomi, że nadal będą wpływały takie następne podania i dlatego nie powinniśmy stwarzać precedensu.

Poza tym jest to działka budowlana w centrum Dobrej bardzo atrakcyjna i zdaniem Pani Burmistrz powinna być wystawiona w przetargu, a nie w drodze ustnego przetargu ograniczonego. Dlatego zwracam się do Państwa przed podjęciem tej uchwały o rozwagę.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o głosy w tej sprawie.

Radni żadnych uwag i pytań do projektu w/w uchwały nie wnieśli.

Przewodnicząca wobec powyższego odczytała projekt uchwały.

Uchwała Nr XLVI/300/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Innych pytań i wniosków radni nie zgłosili.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 1405 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 08-09-2010 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 08-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2010 11:05