Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokól Nr XLI/2010 z dn.20.01.2010


Protokół Nr XLI/2010

sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 20 stycznia 2010 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecni radni na sesji : Marek Kowalczyk, Danuta Jaworska

Obrady sesji zakończono o godz. 14:40

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XL Sesji

- przyjecie protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie planu pracy Rady miejskiej w Dobrej na 2010 rok,

2.2. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok,

2.3. w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury

i Sportu na 2010 rok,

2.4. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego

i Rolnictwa na 2010 rok,

2.5. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2010 rok,

2.6. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

gminy Dobra.

3. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ ZA

2009 ROK.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Zaproponowany projekt porządku obrad bez żadnych uwag został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta siekiera poinformowała, że protokoły z XXXIX oraz XL sesji były wyłożone do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed obradami sesji.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wobec tego, ze nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołów zostały poddane pod głosowanie.

W głosowaniu protokoły zostały przyjęte - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał :

- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2010 rok

Radni po wcześniejszym zapoznaniu się z planem pracy Rady bez zastrzeżeń i uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XLI/268/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2010 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwałą Nr XLI/269/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na

2010 rok

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XLI/270/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2010 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego

i Rolnictwa na 2010 rok

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XLI/271/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2010 rok została przyjęta przez Rade - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2010 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak uzasadnił zmiany, które należy wprowadzić i tak:

W § 1 wprowadza się do budżetu gminy środki

  1. w rozdziale 85395 pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej przyjmujemy kwotę 477.425,50 zł. budżet projektu zajęcia pozalekcyjne II z 2009 roku.

  2. w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi 15,033,50 zł.- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie czystości na drogach powiatowych.

  3. w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15,033,50 zł dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

  4. W rozdziale 92195 pozostała działalność kwota 6.136 zł. dotacja z POERANI jako rozliczenie projektu z 2009 r. pobytu gości z Niemiec na jarmarku. Przeznaczenie dotacji na „Jarmark Doberski 2010”.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

W § 3 zwiększamy wydatki zaplanowane, a nie zrealizowane (nie zapłacone) w 2009 r. na zadanie inwestycyjne pn.”Rewitalizacja rynku w mieście Dobra” o kwotę 340.000 zł.

W§ 4 wskazujemy sposób finansowania zadania z § 3.

Radni bez żadnych uwag po wysłuchaniu wyjaśnień nie wnieśli zapytań ani uwag.

Uchwała Nr XLI/272/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2010 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Dobra

Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, że w związku z licznymi monitami od właścicieli nieruchomości w temacie niezgodnego naliczania należności za odbiór odpadów komunalnych w miesiącu grudniu ubiegłego roku zostały przygotowane nowe zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Wszystkie zaproponowane zmiany, wypracowane na wspólnych komisjach zostały przez komisje przegłosowane i są zamieszczone w regulaminie.

Uważam, że regulamin został opracowany zgodnie z ustawą i indywidualnymi zawartymi umowami między Zakładem Gospodarki Komunalnej, a mieszkańcami gminy.

Pismo Prezesa ZGK informujące w/s odbioru i należności odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za miesiąc grudzień w załączeniu do protokołu.

Radni uwag do projektu w/w uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XLI/263/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 stycznia 2010 r.

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

ZA 2009 ROK.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniami komisji do, których nie wnieśli żadnych uwag i zapytań.

Sprawozdania w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Rady Graczykowski Wiesław - zapytał kto ma odśnieżać ulicę główną Armii Krajowej?

Pani Burmistrz odpowiedziała, że jest to droga wojewódzka, my jedynie tylko możemy monitować. Nie czekamy jednak jak nam odśnieżą, również jesteśmy zaangażowani w prace odśnieżające.

Innych zapytań ani wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 14:20 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 09-03-2010 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2010 11:18