Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXVI/2009 z dnia 15-09-2009 r.


Protokół Nr XXXVI/2009

sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 15 września 2009 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 14

Nieobecni radni na sesji : Marek Kowalczyk

Obrady sesji zakończono o godz. 14:20

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXXVI Sesji

  • przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem

mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi z

jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie

wieczyste gruntu we wsi Anielino,

2.2. w sprawie przejęcia sprzedaży nieruchomości gruntowej

niezabudowanej oznaczonej numerem działki 288/2 położonej w

Dobrej przy ulicy Nowogardzkiej,

2.3. w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania

inwestycyjnego,

2.4. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy

Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie,

2.5. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej

niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości

Rolnych Oddział w Szczecinie,

2.6. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz

ustalenia jej przebiegu,

2.7. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Dobra,

2.8. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dobra,

2.9. w sprawie przekazania nieruchomości i mienia ruchomego,

2.10. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok

zwierzęcych i ich części, z terenu gminy Dobra,

2.11. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Dobra na 2009 rok.

3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Porządek obrad w całości został przyjęty - 14 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 14 głosami przy - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem

mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi z

jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie

wieczyste gruntu we wsi Anielino

Głos zabrała Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi nastąpi na rzecz najemcy na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Dobrej.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/229/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi z jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu we wsi Anielino została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 288/2 położonych w Dobrej przy ulicy

Nowogardzkiej

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - poinformowała, że proponuje się sprzedaż nieruchomość gruntową niezabudowaną w drodze przetargu nieograniczonego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w.

Uchwała Nr XXXVI/230/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 288/2 położonych w Dobrej przy ulicy Nowogardzkiej została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania

inwestycyjnego

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, iż gmina Dobra zamierza wykorzystać powyższą nieruchomość na cele statutowe. Przejęte nieruchomości posłużą jako zaplecze dla świetlicy wiejskiej oraz jako magazyn dla sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku wiejskim w Błądkowie.

Radni bez żadnych uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania inwestycyjnego została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Dobra

od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie

Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, że w związku z planowaną rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Błądkowo oraz stworzeniem ścieżki rekreacyjno-wypoczynkowej, a także z uwagi na obowiązujące procedury przy przekazywaniu gruntów z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, Rada Miejska upoważnia Burmistrza do realizacji zadania inwestycyjnego.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej

niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości

Rolnych Oddział w Szczecinie

Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż Gmina Dobra zamierza wykorzystać powyższą nieruchomość na cele statutowe. Działka oznaczona numerem 40/32 stanowi park dworski. Przejęta nieruchomość posłuży jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Będzie także pełniła funkcje dydaktyczne jako ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/233/2009 Rady Miejskiej w dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej

przebiegu

Wyjaśniono, iż podjecie uchwały ma głównie na celu realizację ustawowego wymogu w zakresie zaliczania i utrzymania dróg położonych na terenie Dobrej do kategorii dróg gminnych

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/234/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie nadania nazw ulic w mieście Dobra

Wyjaśniono, iż w związku ze zleconą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w warszawie weryfikacją danych adresowych z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i porównanie ich z danymi znajdującymi się w rejestrach gminy Dobra, zachodzi konieczność ujednolicenia nazw ulic w mieście Dobra.

W proponowanym projekcie uchwały zostały ujęte te nazwy ulic, w odniesieniu do których występują rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów, a ewidencją ludności. Brak jest również aktów prawnych wskazujących poprawne brzmienie nazw wymienionych w projekcie uchwały ulic.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/235/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dobra

Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - wyjaśniła, że w związku z wydzieleniem nowych działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, zachodzi konieczność nadania nazwy nowo powstałej ulicy. Podjęcie uchwały nadającej nazwę ulicy pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/236/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie przekazania nieruchomości i mienia ruchomego

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że uchwała Rady odnośnie przejęcia przez Gminę Dobra majątku ruchomego i nieruchomości stanowiących dziś własność PKP będzie początkiem długiej drogi ku zagospodarowaniu terenu dawnej kolei wąskotorowej.

Linia kolei wąskotorowej z Dobrej do Stargardu w całości podlega ochronie Konserwatora Zabytków w Szczecinie, a co za tym idzie wszelkie działania zmierzające do zmiany przeznaczenia terenu nie mogą zostać dokonane. Dlatego też, dążymy do tego, aby po przejęciu majątku od PKP zaistniały dogodne warunki do stworzenia na terenie stacji kolejowej w Dobrej muzeum kolejnictwa, uruchomienia przewozów turystycznych na odcinku od „wieży”

do Dobropola, wyremontowania budynku stacyjnego oraz budynków gospodarczych, które stanowić mogą w przyszłości zalążek bazy hotelowo - rozrywkowej.

Przejęcie wymienionych w załącznikach nieruchomości wraz z taborem da nam możliwości do poszukiwania inwestora zewnętrznego lub pozyskania środków zewnętrznych. Natomiast pozostawienie majątku w rękach PKP najprawdopodobniej wiązać się będzie z pogorszeniem stanu infrastruktury i wyprzedażą majątku ruchomego.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/237/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 wrzenia 2009 r. w sprawie przekazania nieruchomości i mienia ruchomego została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o

uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony

przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych i ich części, z terenu

gminy Dobra

Pani Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - wyjaśniła, iż zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie przyznano nowe kompetencje Radzie Gminy, która określi w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na w/w zadania.

Radni żadnych uwag do projektu w/w uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XXXVI/238/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, z terenu gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Dobra na 2009 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił następujące zmiany:

W §1 wprowadza się do budżetu gminy następujące środki :

  1. w rozdziale 75618 - większy niż planowano wpływ z opłaty eksploatacyjnej - 75.000 zł

  2. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6.860,- zł -dotacja na dodatki do wynagrodzeń pracownikom socjalnym

  3. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 13.479 zł dotacje na zadania własne: podręczniki szkolne w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r.

  4. w rozdziale 92195 Pozostała działalność - 10.700zł darowizny na Jarmark: Samba-300, Bank Spółdzielczy 300, Paramix- 300, Budmat N-d -300, Nova Zacharscy 500, Ennston - 4.000, Volkswind - 5.000

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody . Z nadwyżki dochodów ponad plan finansujemy:

1.rozdział 75095- 10.000 zł Wioska internetowa Tucze,

2.rozdział 75023- 11.000 zł - odprawa i ekwiwalent za urlop A.Bolałek, dzierżawa kserokopiarki, koszty egzekucji Sali w Grzęźnie.

3.rozdział 75647- zwiększone koszty obsługi podatkowej

4.rozdział 75818- pozostałą część przeznaczamy na rezerwę ogólną.

W § 3 zmniejszona zostaje dotacja na świadczenia rodzinne- zmiana układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

W § 4 zmniejszono wysokość planowanych świadczeń rodzinnych

W § 5 i 6 w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej Wojewoda dokonał zmian w dotacjach zmieniając je w ten sposób, że dotychczasowe zadania zlecone gminie zmieniono na zadania własne.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/239/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Dobra na 2009 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

MIĘDZY SESJAMI.

Obszerna informacja z działalności Burmistrza w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Interpelacji, wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 14:20 zamknęła obrady nadzwyczajnej sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 09-10-2009 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2009 10:34