Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwał Nr XXXV-226-2009


UCHWAŁA XXXV/226/2009

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art.14a ust.1 i 1a oraz 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U.z 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z §1 ust.1, pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2008r. nr 7 poz.38, nr 104 poz.667 ), Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Dobra oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrej, ul. Mieszczańska 2

 2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wojtaszycach 39

§ 2. Na lata szkolne od 2009/2010 do 2011/2012 sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra uzupełnia się o inne formy wychowania przedszkolnego:

 1. Punkt Przedszkolny w Wojtaszycach włączony w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach,

 2. Punkt Przedszkolny w Dobrej włączony w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej w Dobrej.

§ 3. Organizację Punktu przedszkolnego w Dobrej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr XXXV/226/2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W DOBREJ

§ 1

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dobrej działa na podstawie Rozporządzenia Rady Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego , warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2008r. nr 7 poz.38, nr 104 poz.667 ).

§ 2

Nazwa Punktu Przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia

1. Punkt Przedszkolny nosi nazwę „Maja i Gucio. Integracyjny punkt przedszkolny w Dobrej.”

2.Miejscem prowadzenia punktu przedszkolnego jest budynek Biblioteki Publicznej (parter).Adres: ul. Armii Krajowej 24, 72-210 Dobra.

§ 3

Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Gmina Dobra, placówka podlega dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrej, nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

§ 4

Cele i zadania Punktu Przedszkolnego oraz sposób ich realizacji:

 1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku - Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17)

 2. Cele i zadania Punktu są realizowane w szczególności przez:

1. Zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

3. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 1. Otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych.

 2. Zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.

 3. Pomaganie dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

 4. Prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.

 5. Profilaktyka oraz korygowanie zaburzeń rozwojowych u dzieci.

 6. Podniesienie świadomości rodziców w zakresie korzyści płynących z wczesnej edukacji.

§ 5

Dzienny wymiar godzin zajęć w Punkcie Przedszkolnym

1.Punkt Przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do16.00

z zastrzeżeniem § 12

2.Godzina zajęć z wychowankami trwa 60 minut.

§ 6

Punkt organizuje dodatkowe zajęcia, wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze dwóch godzin dziennie. W ramach tych zajęć prowadzone będą: zajęcia logopedyczne z warsztatami teatralnymi, język angielski, gimnastyka profilaktyczno- korekcyjna, warsztaty plastyczno - twórcze i zajęcia muzyczno - taneczne. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest bezpłatne.

§ 7

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w Punkcie Przedszkolnym

1.Do Punktu Przedszkolnego w Dobrej są przyjmowane dzieci w wieku 3 - 5 lat spełniające warunki określone w projekcie.

§ 8

Prawa i obowiązki wychowanków Punktu Przedszkolnego:

1. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

b) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

c) życzliwego, podmiotowego traktowania,

d) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

e) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,

f) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

g) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i etnicznej,

h) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

i) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,

j) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”,

k) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,

l) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

2.Dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego ma obowiązek :

a) współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,

b) szanowania odrębności każdego kolegi,

c) przestrzegania zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

d) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

e) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych,

t) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

g) kulturalnego zwracania się do innych; używanie form grzecznościowych,

h) zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

i) pomagania słabszym kolegom.

3. Z uwagi na bezpieczeństwo wychowanków, dziecko przyprowadzane do Punktu z oznakami choroby może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie po okazaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak zagrożenia chorobą zakaźną lub pasożytniczą.

4. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków Punktu w przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej ponad 10 dni oraz w przypadku niepunktualnego odbierania dziecka z punktu przedszkolnego (po obowiązującej, wyznaczonej godzinie).

5. W przypadku choroby dziecka, lub nieobecności trwającej dłużej niż l dzień rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformować nauczyciela w formie pisemnej lub telefonicznej najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

§ 9

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

1. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel - wychowawca posiadający kwalifikacje określone odrębnymi przepisami oraz posiadający orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w Punkcie, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas prowadzonych zajęć jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy.

3. W czasie przebywania dzieci w Punkcie opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel.

§ 10

Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia przedszkolne

1.Dzieci na zajęcia przyprowadzane są i odbierane po zakończeniu zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie rodzica (prawnego opiekuna).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, rodzic (prawny opiekun) sporządza w obecności nauczyciela. Upoważnienie może być jednorazowe lub udzielone na okres w nim wskazany, może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych przez rodzica (opiekuna prawnego) osób dorosłych.

§ 11

Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego

1. Rok szkolny w Punkcie rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia

następnego roku.

2. Punkt Przedszkolny nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy .

§ 12

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie

1. Nauczyciele zatrudnieni w punkcie przedszkolnym odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie

powierzonych ich opiece dzieci.

2. Nauczyciel - wychowawca wykonuje następujące zadania:

a) współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in. w realizowanych

zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego,

b) udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku i jego postępach,

c) ustala wspólnie z rodzicami kierunki działań wspomagających rozwój dziecka,

d) udostępnia rodzicom prace dzieci,

e) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich uzdolnień i zainteresowań

f) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju; społecznej,

emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,

g) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci

h) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka,

i) prowadzi i dokumentuje pracę wychowawczo-kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw,

ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji dostosowanych do

indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności,

j) organizuje zebrania rodziców w miarę potrzeb nie rzadziej niż 3 razy w roku

k)prowadzi "kącik" dla rodziców z aktualnymi informacjami o działalności Punktu

Przedszkolnego,

l) wybiera program nauczania wychowania przedszkolnego spośród programów

dopuszczonych do użytku przez ministra do spraw wychowania i oświaty

m) opracowuje i przestrzega rozkładu zajęć wybranych z podstawy programowej wychowania

przedszkolnego i wybranego programu, o którym mowa w pkt l,

n) prowadzi dziennik zajęć w którym odnotowuje także:

- dane osobowe dzieci i rodziców, ich adresy zamieszkania

- obecności i nieobecności dzieci na zajęciach,

- kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami)

o) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łobzie

p) prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie pracy z

dzieckiem. W tym celu organizuje zebrania ogólne, grupowe i indywidualne.

2. Opiekunowie zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie zgodne z

przepisami Karty Nauczyciela oraz założeniami określonymi w projekcie.

3. Instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe zatrudnieni są na umowę - zlecenie i otrzymują

wynagrodzenie określone w projekcie.


UZASADNIENIE

W związku z realizacją projektu konkursowego „Maja i Gucio. Integracyjny punkt przedszkolny w Dobrej” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego oraz projektu organizacyjnego

Ze względu na krótki termin rozpoczęcia realizacji projektu (wrzesień 2009 roku) konieczne jest natychmiastowe podjęcie uchwały .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 31-08-2009 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2009 11:00