Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXIV/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.


Protokół Nr XXXIV/2009 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 30 czerwca 2009 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Damian Padziński. Otwierając obrady powitał radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 12

Nieobecni radni na sesji : Marek Kowalczyk, Jolanta Siekiera, Edward Stanisławczyk

Obrady sesji zakończono o godz. 16:00

Na podstawie listy obecności wiceprzewodniczący Rady stwierdził , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawił Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXXIV Sesji

  • przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej

2. INFORMACJA Z FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW

SŁUŻBY ZDROWIA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY

DOBRA.

3. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO ORAZ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA

POLICJI NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO W 2008

ROKU.

4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI Z BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W DOBREJ ZA 2008 ROK.

5. PODJĘCIE UCHWAŁ

5.1. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem

420, położonej w Dobrej,

5.2. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego

Funduszu Społecznego Priorytet IX na działania 9.1, poddziałanie

9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania

edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2007-2013,

5.3. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2009 rok.

6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

7. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie uchwały punkcie 5.1. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dobrej. Natomiast uchwalę 5.1 przenieść jako punkt 5.4.

Radni - 12 głosami za wprowadzili uchwałę i zmianę kolejności poszczególnych uchwał.

Porządek obrad wraz z wprowadzoną uchwałą w całości został przyjęty - 12 głosami za - jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady Damian Padziński poinformował, że protokół z XXXIII sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 12 głosami - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. INFORMACJA Z FUNKCJONOWANIA

ZAKŁADÓW SŁUŻBY ZDROWIA

DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

Informacje z funkcjonowania zakładów przedstawili lekarze z dwóch przychodni należących do naszej gminy.

Wypowiadali się o kadrze, badaniach, przychodniach działających na naszym terenie itp.

Radny Powiatu Pan Ryszard Sarna zapytał czy zamierza doktor Krzysztof Kosiński dyrektor „Praxisu” otworzyć ten obiecany od kilku lat gabinet rehabilitacyjny w Dobrej.

Dr Kosiński odpowiedział, że cały czas ma problemy z gabinetami, które prowadzi w Dobrej dlatego iż przynoszą mu straty.

Poza tym nie ma osoby z kwalifikacjami, która prowadziłaby rehabilitację.

Pan Ryszard Sarna podsumowując dyskusję stwierdził, iż poważnie powinien potraktować społeczeństwo doberskie i nie powinien ciągle wyszukiwać nowych problemów.

Natomiast Pani Burmistrz oznajmiła, że cały czas jest gotowa i chętna w miarę możliwości pomocy i spotkania się w celu podjęcia stosownej decyzji, ale ostateczna należy do p.Kosińskiego.

Ad. pkt 3. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO ORAZ SKUTECZNOŚCI

DZIAŁANIA POLICJI NA TERENIE POWIATU

ŁOBESKIEGO

(Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania policji w załączeniu do protokołu).

Komendant Powiatowej Policji z Łobza Robert Gaj wraz z kierownikiem Posterunku Policji z Dobrej Robertem Jabłońskim przybyli na obrady sesji.

Komendant Robert Gaj szczegółowo odniósł się do oceny, którą radni otrzymali w materiałach na sesję.

W swej wypowiedzi szczególną uwagę poświęcił bardzo dobrej współpracy z samorządem gminy Dobra.

Przedstawił najbliższe plany jakie chciałby zmienić w celu poprawienia wykrywalności i zapobiegania przestępstw i wykroczeń na terenie gminy Dobra wprowadzić tj. wzmocnić kadrę, doposażyć w jeszcze jeden pojazd.

Radny Zbigniew Awgul - zapytał co będzie z nawierzchnią drogi, która jest w stanie krytycznym z Dobrej do Chociwla.

Stwierdził, że jeżdżące tiry przekraczają prędkość, spychając samochody osobowe na pobocza, w których są tak duże wyrwy, że jadący samochodem osobowym musi się zatrzymać. Uważam, ze bardzo niebezpiecznie jest na tym odcinku drogi.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - odpowiedziała, że ten temat jest poruszany na każdych obradach sesji.

Jesteśmy właśnie po spotkaniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

W tej chwili odbywa się wycinka drzew. Droga tylko i wyłącznie nadaje się do generalnego remontu. W miarę bezpieczeństwa pobocza zostaną utwardzone i to będzie zrobione doraźnie.

Jest to zadanie do wykonania w przyszłym roku, a państwa na bieżąco będą informowani o planach i remontach na tym odcinku drogi jakie będą wykonywane.

Ad. pkt 4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W DOBREJ ZA 2008 ROK.

Informację przygotowała i przedstawiła p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Cieślak.

Pani Burmistrz Barbara wilczek podziękowała za bardzo dobrą współpracę aktywność, która jest widoczna na każdym polu działania.

Dlatego za tę pracę dziękuje, bo uważa ze jest wzorowa.

Ad. pkt 5. PODJĘCIE UCHWAŁ

Wiceprzewodniczący Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformował, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących oraz członków poszczególnych komisji:

- w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dobrej

Głos zabrał Dyrektor Gimnazjum Pan Krzysztof Motyliński i wyjaśnił dlaczego imię gimnazjum nosić będzie nazwę „Unii Europejskiej”.

Rada rodziców i rada pedagogiczna na wspólnym posiedzeniu uznała, że taka nazwa będzie najodpowiedniejsza i dlatego uzyskała najwięcej głosów.

Dlatego wystąpiliśmy z projektem tej uchwały.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/222/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dobrej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu

Społecznego Priorytet IX na działania 9.1, poddziałanie 9.1.1

„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji

przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - poinformowała, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków od dnia 2 lutego 2009 r. do dnia 25 marca 2009 r. o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z EFS w ramach pddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 został przez nas złożony w dniu 20 marca 2009 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną, uzyskując łącznie 75,5 punktów i został rekomendowany do dofinansowania.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w.

Uchwała Nr XXXIV/223/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX na działania 9.1, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007 - 2013 została przyjęta przez Radę - 12 głosami.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na

2009 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił, że w § 1 wprowadza się do budżetu następujące środki:

  1. w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja MSWiA na wyposażenie 4.825 zł. Dobra, 4.500 zł. i Tucze,

  2. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - 54.510 zł. przyjmujemy do budżetu środki pozostałe po upływie terminu określonego w wykazie wydatków niewygasających,

  3. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.999 zł. dotacja,

  4. w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi 14.318,50 zł. dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie czystości na drogach powiatowych,

  5. w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14.318,50 zł. dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

W § 2 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak

zwiększono dochody.

W § 3 Przyjmujemy środki w wysokości 76.053,54 zł. na realizację projektu

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomóż sobie - od

bierności do aktywności”.

W § 4 Dokonujemy przesunięcia środków własnych na realizacje projektu -

8.450 zł.

W § 5 Dyspozycja wydatków w ramach projektu z § 3 i 4.

W § 6 Przesunięcia środków w ramach rozdziału 75412 OSP w związku

z zakupami wyposażenia.

Radni bez żadnych uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/224/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 420

położonej w Dobrej

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - poinformowała, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego.

Umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/225/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 420 położonej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Wiceprzewodniczący rady Damian Padziński odczytał pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej od dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dobrej z prośbą o zwiększenie środków finansowych w budżecie na 2009 rok przeznaczonych na remonty w szkole o kwotę 10 tysięcy złotych.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek odpowiedziała, że w związku z trudną sytuacją finansową gminy, spowodowaną kryzysem ekonomicznym w całym kraju, poleciłam dokonywać wydatki budżetowe z dużą ostrożnością i ograniczyć ich wysokość do niezbędnego minimum.

Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, aby zwiększyć szkole środki o, które zwrócił się dyrektor.

W obradach uczestniczył Pan Starosta Powiatu oraz Kierownik wydziału społecznego, którzy zabrali głos w sprawie przejścia klubu sportowego „Sarmata” do czwartej ligi. Na ręce prezesa klubu wręczyli puchar oraz nagrodę pieniężną, dziękując zawodnikom, trenerom oraz władzom za osiągnięcia w tej dziedzinie.

Pan Starosta powiedział, że tylko dobra współpraca daje takie efekty,

współpraca jest bardzo dobra i daje efekty i na pewno będą jeszcze lepsze.

Innych pytań, wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 7. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16:00 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 27-08-2009 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2009 09:29