Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, przedłożonym w dniu 12.04.2021 r., do Urzędu Miejskiego w Dobrej przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno, wynikającego z wezwania Burmistrza Dobrej z dnia 12.03.2021 znak: OŚiGW.6220.6.33.2020.AW oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 09.03.2021 r., znak: WST-K.4220.4.2021.AW.2 Sebastian Kuran 2023-05-31 14:44:02
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla firmy PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:58
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wpłynęciu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 13.04.2021 r. oraz przesłaniu pismem z dnia 16.04.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.42.2020.AW raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, przesłaniu pismem z dnia 16.04.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.43.2020.AW raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:54
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra, miejscowości Tucze, Błądkowo Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:33
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2020 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:29
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:26
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 17.03.2021 r. który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r. uzupełnionym w dniach 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r. złożonym przez Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowana przez pełnomocnika Michała Wawrowicza ,,WAEL? o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełniony w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:17
Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o zwróceniu się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:14
Obwieszczenie o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 26.04.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 27.04.2021 r., znak: WST-K.4220.4.2021.AW.3 dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, planowanego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno, z jednoczesnym określeniem warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:10
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:05
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma z dnia 20.04.2021 r. znak: ZNS.9022.2.3.3.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o podtrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 15.02.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.1.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:43:01
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:42:56
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:42:35
Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Stargardzie z dnia 10.05.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 12.05.2021 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.115.2021.LA stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:42:30
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełniony w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:42:26
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora pismem Burmistrza Dobrej z dnia 12.05.2021 r. znak: OŚiGW.6220.1.14.2021.AW, na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 10.05.2021 r., znak: ZNS.9011.2.1.2021, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 12.05.2021 r. do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:42:22
Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika firmy EE - Tucze z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 20.05.2021 r., znak: OŚiGW.6220.3.51.2020.AW, do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 18 maja 2021 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.2, (data wpływu 19.05.2021 r.). Sebastian Kuran 2023-05-31 14:42:18
Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora - Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanego przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 20.05.2021 r. znak: OŚiGW.6220.1.17.2021.AW, na podstawie wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 18.05.2021 r., znak: WST.-K.145.2021.AP, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 19.05.2021 r. do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:42:13
Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania, że w dniu 21.05.2021 r. po uzyskaniu opinii RDOŚ w Szczecinie z dnia 10.03.2021 r., PPIS w Łobzie z dnia 08.03.2021 r., Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie z dnia 05.03.2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.7.21.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1, 423/2, 440/1, 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:42:09
Podanie informacji, że w dniu 21.05.2021 r. po uzyskaniu opinii RDOŚ w Szczecinie z dnia 10.03.2021 r., PPIS w Łobzie z dnia 08.03.2021 r., Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie z dnia 05.03.2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.7.21.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1, 423/2, 440/1, 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:42:05
Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania 1. wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?, złożonym przez firmę Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowaną przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 25.05.2021 r. 2. przesłaniu pismem Burmistrza Dobrej z dnia 27.05.2021 r. znak:OŚiGW.6220.1.20.2021.AW uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z prośbą o ponowną opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z wezwaniem z dnia 10.05.2021 r. znak:ZNS.9011.2.1.2021 (data wpływu 12.05.2021 r.). Sebastian Kuran 2023-05-31 14:41:56
Informacja o wydanej decyzji w dniu 21 maja 2021 roku, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10.03.2021 r. znak:WST-K.4220.78.2021.AP, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 08.03.2021 r.znak:ZNS.9022.2.1.7.2021 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.03.2021 r.znak:SZ.ZZŚ.3.4360.54.2021.MM, została wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.7.21.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra? Sebastian Kuran 2023-05-31 14:41:52
2021 rok Sebastian Kuran 2023-05-31 14:39:21
Decyzja z dnia 21.05.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.21.2020.AW I. stwierdzajca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra" wydana na wniosek firmy PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:39:05
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna Sebastian Kuran 2023-05-31 14:39:01
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:56
Informacja Starosty Łobeskiego dotycząca realizacji opracowania pod nazwą: ,,Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju w latach 2020-2024" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:50
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania podtrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekazanej pismem z dnia 31.05.2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 02.06.2021 r., znak:SZ.ZZŚ.3.4360.115.1.2021.LA, dotyczącej braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowaną przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:46
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania" stwierdziająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydana na wniosek firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.6.46.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania" dla firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o., ul. "Górników z Danuty" 25/60,43-600 Jaworzno. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:35
Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości o wydanej decyzji wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.6.46.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania" dla firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o., ul. "Górników z Danuty" 25/60,43-600 Jaworzno. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:30
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym w dniu 10.05.2021 r. przez ,,Żwirownię Dobra? Żwirownię Dobropole Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Tama Pomorzańska 13H w Szczecinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Wylesieniu w celu zmiany czasowego sposobu użytkowania części działki nr 343/3 obręb Dobropole, gm. Dobra, powiat łobeski?. Wniosek został uzupełniony w dniach 25.05.2021 oraz 15.06.2021 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:25
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wpłynięciu pisma firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza z dnia 14.06.2021 (data wpływu 16.06.2021 r.) i przesłaniu go do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 8/8 i 209, obr. Bienice oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów , znak: SZ.ZUZ.1.4210.45.2.2023.SK - dokument usunięty Jolanta Tomczewska 2023-05-31 14:37:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 8/8 i 209, obr. Bienice oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów , znak: SZ.ZUZ.1.4210.45.2.2023.SK Jolanta Tomczewska 2023-05-31 14:37:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni drogi powiatowej nr 4180Z za pomocą projektowanych wylotów Wyl. 1 do wód powierzchniowych Dopływu z Bienic na działce nr 8/8, obr. Bienice, Wyl. 2 oraz Wyl. 3 do rowu zlokalizowanego na działce nr 209, obr. Bienice, gm. Dobra, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie, znak: SZ.ZUZ.1.4210.44.2.2023.SK Jolanta Tomczewska 2023-05-31 14:36:07
Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 14.06.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 21.06.2021 r., znak:.ZNS.9022.2.1.16.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?, planowanego przez firmę Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:37
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania 1. wpłynięciu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze Aneksu nr 2 do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniach 22-23.06.2021 r. 2. przesłaniu pismem z dnia 24.06.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.55.2020.AW uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (aneks nr 2) do ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, 3. przesłaniu pismem z dnia 24.06.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.56.2020.AW uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (aneks nr 2) do ponownej opinii lub podtrzymania dotychczasowej opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:32
Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o konsultacjach społecznych projektu ,,Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:28