Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra

Dobra: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra
Numer ogłoszenia: 313912 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra, Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3914528, faks 91 5790541.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy wraz z ich transportem i przekazaniem do zagospodarowania. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odebrania (przygotowana w oparciu o dane z ostatnich 12 miesięcy z terenów zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Dobra, w okresie od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r.), wynosi: 779 Mg, w tym: 1) Ilość odpadów zmieszanych (od mieszkańców) - 444 Mg, 2) Ilość odpadów selektywnie zebranych (od mieszkańców) - 335 Mg, w tym: a) opakowania ze szkła (z gniazd ogólnodostępnych dla mieszkańców rozlokowanych na terenie gminy) - 54 Mg, b) zmieszane odpady opakowaniowe (papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe) - 64 Mg, c) ulegające biodegradacji - 85 Mg, d) selektywnie zebrane z PSZOK - 132 Mg. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje SIWZ.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy w Goleniowie, Oddział Chociwel, Nr rachunku : 26 9375 1041 5502 4471 2000 0190 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej dla zadania: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w następującej formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty: a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: a) nazwa i adres Zamawiającego; b) nazwę przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy; d) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) posiadają zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). b) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra, prowadzonego przez Burmistrza Dobrej. c) są wpisani do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155). Ocena spełniania tego warunki na zasadzie spełnia / nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie usługi polegające na zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w łącznej ilości co najmniej 500 Mg. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania tego warunki na zasadzie spełnia / nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) dysponują bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Dobra lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) dysponują: co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych wraz kierowcami oraz co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wraz kierowcami oraz co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej wraz kierowcą, spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na zasadzie spełnia / nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają dostęp do środków finansowych lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ma ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną, zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty finansowe wymienione powyżej (jako podstawa do oceny spełnienia warunków) potwierdzające spełnienie wymagań finansowych przez ten podmiot

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wzór formularza ofertowego, b) zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), c) dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra, wydane przez Burmistrza Dobrej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia (w tym zmiana wysokości podatku VAT), 2) zmiana sposobu i organizacji wykonywania przedmiotu umowy uzasadniona wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra oraz zmianami uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4, muszą być dokonywane z zachowaniem postanowień art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dobrej, pok. nr 8, przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Piotr Hebda

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.11.2015.12.33.26_Ogloszenie.pdf 2015-11-20 12:33:26 279,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.11.2015.12.33.26_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:33:26 801,7KB 63 razy
2 20.11.2015.12.33.42_Zal._nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:33:42 19KB 64 razy
3 20.11.2015.12.33.58_Zal._nr_2_-_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:33:58 17KB 62 razy
4 20.11.2015.12.34.12_Zal._nr_3_-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postepowania.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:34:12 17KB 59 razy
5 20.11.2015.12.34.25_Zal._nr_4_-_Wykaz_usA_ug.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:34:25 18KB 63 razy
6 20.11.2015.12.34.37_Zal._nr_5_-_Wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:34:37 184,5KB 59 razy
7 20.11.2015.12.34.52_Zal._nr_6_-_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:34:52 17KB 59 razy
8 20.11.2015.12.38.21_Zal._nr_7_-_Wykaz_narzedzi,_wyposazenia_zakladu_i_urzadzen_technicznych.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:38:21 181,5KB 65 razy
9 20.11.2015.12.38.39_Zal._nr_8_-_Wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:38:39 351,4KB 59 razy
10 20.11.2015.12.38.55_Zal._nr_9_-_Wykaz_nieruchomosci_na_ktorych_zamieszkuja_mieszkancy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:38:55 294,8KB 58 razy
11 20.11.2015.12.39.10_Zal._nr_10_-_Wykaz_gniazd_zbierania_i_sortowania_odpadow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:39:10 277,8KB 61 razy
12 20.11.2015.12.39.22_Zal._nr_11_-_Uchwala_Nr_XXVII-172-2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:39:22 117,3KB 61 razy
13 20.11.2015.12.39.34_Zal._nr_12_-_Uchwala_Nr_XXVII-173-2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 12:39:34 78,3KB 60 razy
Wynik postępowania
1 01.12.2015.12.56.30_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2015-12-01 12:56:30 362,3KB
Udzielenie zamówienia
1 09.12.2015.09.03.43_Udzielenie_zamA_wienia.pdf 2015-12-09 09:03:43 621,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 20-11-2015 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 20-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Administrator 09-12-2015 09:03