Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dobra Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.dobragmina.com.pl Zakładka Zamówienia Publiczne


Dobra: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dobra Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Numer ogłoszenia: 39513 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 913914538, faks 91 5790541.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dobra Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, sprawnego sprzętu komputerowego z licencją oprogramowania na wszystkie komputery, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu niezbędnego do zestawienia kompletów komputerowych. Sprzęt komputerowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 72-210 Dobra. Zakres rzeczowy dostawy : 1)Komputery osobiste stacjonarne ( PC ) - 70 szt, 2)Urządzenia wielofunkcyjne (drukarka laserowa ze skanerem) - 4 szt, 3)Drukarka monochromatyczna laserowa - 30 szt, 4)Listwa zasilająca - 70 szt, 5)Router szt. - 4 szt, 6)Oprogramowanie antywirusowe - 70 szt, 7)Projektor multimedialny - 1szt, W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi konfiguracja sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.21.30-6, 48.00.00.00-8, 30.23.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium ustala się w kwocie 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). 2.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Goleniowie, Oddział Chociwel Nr rachunku: 36 9375 1041 5502 4471 2000 0010 Dostawa sprzętu komputerowego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dobra. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3.Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty. 4.Treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1)nazwę i adres Zamawiającego, 2)nazwę przedmiotu zamówienia, 3)nazwę i adres Wykonawcy, 4)termin ważności gwarancji. 6.Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 11.Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach: 1)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 2)jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3)jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4)jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie w zakresie dostawy komputerów osobistych (PC), oprogramowania i sprzętu współpracującego z komputerami o wartości minimum 300.000 zł brutto. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw i dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunków szczególnych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunków szczególnych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą wykonywanie bieżące usług. Zamawiający nie określa specjalnych warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Deklaracja zgodności CE dla komputerów osobistych stacjonarnych typu All in One

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl Zakładka Zamówienia Publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 8 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nr POIG.08.03.00-32-193/13 w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.02.2014.15.32.13_Ogloszenie.pdf 2014-02-26 15:32:13 234,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.02.2014.15.32.13_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-02-26 15:32:13 943,8KB 236 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.02.2014.10.51.26_Zmiana_SIWZ_28.02.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-02-28 10:51:26 947,4KB
2 28.02.2014.10.51.50_Odpowiedzi_i_zmiany_SIWZ_28.02.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-02-28 10:51:50 146,9KB
Wynik postępowania
1 12.03.2014.15.02.04_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2014-03-12 15:02:04 701,7KB
Udzielenie zamówienia
1 14.03.2014.10.59.15_Udzielenie_zamowienia.pdf 2014-03-14 10:59:15 199,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 26-02-2014 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 26-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator 14-03-2014 10:59